Nájdené rozsudky pre výraz: zastupovanie v dovolacom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1322

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmyslom a účelom inštitútu obligatórneho zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní je poskytnúť dovolateľovi kvalifikovanú právnu pomoc v záujme efektívnej a účinnej ochrany jeho práv v súvislosti s jeho oprávnením podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, a to aj a najmä vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dovolacieho konania sú spravidla obzvlášť závažné a zložité odborné právne otázky, ktorých kvalifikované odborné zvládnutie je v príčinnej súvislosti so záväzkom na zabezpečenie efektívnej obhajoby účastníka. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 79/ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a člen ov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľky : B. M. , bytom D. , proti odporcovi : Centrum právnej pomoci , kancelária Žilina, Národná 34, 011 00 Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu sp. zn. 2953/2014 -KaZA zo d
Právna veta: Zastúpenie na základe plnej moci ako právny vzťah medzi zástupcom a zastúpeným môže vzniknúť iba zmluvou (t.j. dvojstranným právnym úkonom uzatvorenými dvomi subjektmi), ktorou zastúpený prejavuje vôľu splnomocniť konkrétne v zmluve určeného (ním zvoleného) zástupcu, aby za neho konal, a ktorým tento zástupca – zároveň – prejavuje vôľu konať za zastúpeného. Pokiaľ nie sú dané tieto prejavy vôle na oboch zmluvných stranách, nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o zastúpení.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 328 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. J., bývajúceho v B., proti odpor covi B. , so sídlom v B. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 C 69/2014, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 5. novembra 2014 sp. zn. 5 Co 676/2014 , takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Odporc ovi nepriznáva náhrad
Právna veta: Účelom povinného zastúpenia v dovolacom konaní (§ 241 ods. 1 O.s.p.) je zaistenie ochrany práv a právom chránených záujmov účastníka konania. Preskúmavanie zákonnosti a správnosti rozhodnutia v dovolacom konaní spočíva najmä v zisťovaní, či v predchádzajúcom konaní na odvolacom súde, ale i na súde prvého stupňa, nedošlo v konaní k procesným vadám, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na správnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia. Keďže konanie o dovolaní sa riadi prísnymi procesnými pravidlami a dovolací súd je s výnimkou vád podľa § 237 O.s.p. viazaný rozsahom a dôvodmi dovolania, je dôležité, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. P. , bytom T. , proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Senec , so sídlom Hurbanova 21, Senec, o uloženie povinnosti doplniť rozhodnutie , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10 C 25 /2013 , o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21 . februára 201 4 sp. zn. 5 Co 36 /2014, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u
Právna veta: Podávanie žiadostí bez ospravedlniteľného dôvodu o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní dovolateľmi predstavuje zjavné zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu podľa čl. 5 Základných princípov Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací uznesením z 30. júna 2015, č. k. 4Obo/19/2015- 362 potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 15. apríla 2015, č. k. 67Cbi/371/2000-335, ktorým súd prvej inštancie zamietol návrh žalovaného 3/ na prerušenie konania. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací súd uviedol, že ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. predstavuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, pričom v rozhodovanej veci neprebieh
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ Ing. B. K. , a 2/ A. K. , oboch bývajúcich v B. , proti žalovan ej Novbyt, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Hálkova 11, IČO: 31 369 332, o odvrátenie hroziacej škody na majetku z predpisu mesačnej úhrady , vedenej na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 44 C 65/2009 , o dovolaní žalo bcov proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 28 . ma rca 20 13 sp. zn . 5 Co 8
Právna veta: Oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky a zastupovať účastníka konania pred súdmi má advokát členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (hosťujúci euroadvokát alebo usadený euroadvokát) len v prípade splnenia zákonných podmienok. Tieto podmienky na právne zastupovanie upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 ObdoV/51/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu : Ing. L. M. , V. , O. , Č. , proti žalovanému: A. P. , D. P. X. , IČO: X. , o odporovateľnosť právneho úkonu, vedenej na Krajskom súde v Ba nskej Bystrici pod sp. zn. 48Cb/ 90/1998 , o dovolaní žalobcu pr oti rozsudku Najvyššieho sú du Slovenskej republiky č. k. 2 Obo/68/2009 -322 zo dňa 9. septembra 2009 , právoplatného dňa 29. októbra 2009 , takto r o z h o
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/96/2019 1117219771 27. novembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1117219771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v registrovej veci zapísanej osoby Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpenej Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava,
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 450 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. M. , bývajúcej v K. , proti žalovanej A. B. , bývajúcej v K. , o vydanie nehnuteľnosti a iné , veden ej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 12 C 143/2008, o dovolaní žalo bkyne proti rozsudk u Krajského sú du v Nitre z 16. novembra 2011 sp. zn. 2 5 Co 126/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žalovanej nepriznáva náhradu t
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Š., bývajúcemu v B. , o zaplatenie 891,03 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 16 C 114/2010 , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. júla 2013 sp. zn. 2 Co 275/2013, 2 Co 314/2013 , takto r o z h o d o l : Dovolacie konani
MENU