Nájdené rozsudky pre výraz: zastupovanie v odvolacom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
123 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: popretie pohľadávkypovinnosť zložiť preddavok na trovy konania
R 92/2018
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7115215992 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7115215992.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, správca konkurznej p odstaty úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
Právna veta: Z dokladov predložených daňovým subjektom, z výsledkov šetrení miestne príslušných správcov dane, z vyjadrení kompetentných osôb dospel správca dane ako aj žalovaný k záveru, že sa jednalo o nákup a predaj zlata, ktoré spĺňalo definíciu investičného zlata v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. (rýdze zlato Au, rýdzosť 999/1000, vo forme zlatých tehál), pričom ani jeden z preverovaných daňových subjektov nie je platiteľom, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato. V tejto súvislosti upriamuje najvyšší súd pozornosť na rozhodnutie Najvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob cu : V., s.r.o. , so sídlom N. t. X. , K ., IČO : X. , právne zastúpen ého JUDr. E . K., advokátom , so sídlom G . X. , K.e, proti žalovan ému : Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Vazovova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a člnov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu : B. D. S., a. s. , P.P. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného : JUDr. M. R. , advokátom V. , Š., proti žalovaným : 1/ JUDr. G. M. , PhD., K. , B.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/66/2012 7012200340 18.12.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:7012200340.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: DREVO PROFIT SK s.r.o., Hlavná 500, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36822124, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal
Meritum o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd 2 Cdo 268/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právne j veci žalobcu : JUDr. T. M.. , bývajúci V. , zastúpený JUDr. I. B. , advokátkou v L. , proti žalovanému : JUDr. M. K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S. a.s. v konkurze, U. , so sídlom správcu K. , zastúpený JUDr. O. C. , advokátom Advokátskej kancelárie K. , o neplatnosť okamžitého skon čenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 17 C
Meritum o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd 2 Cdo 268/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : JUDr. T. M.., bývajúci V., zastúpený JUDr. I. B., advokátkou v L., proti žalovanému : JUDr. M. K., správca konkurznej podstaty úpadcu S. a.s. v konkurze, U., so sídlom správcu K., zastúpený JUDr. O. C., advokátom Advokátskej kancelárie K., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 17 C 128/2006, o dovolaní žalobc
Meritum 1 024 582,12 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/68/2016 1106224276 28.02.2017 JUDr. Ľubomíra Kúdelová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1106224276.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: VENUS PROJECT Slovakia, s. r. o., so sídlom Košická 37, Bratislava, IČO: 31 342 841, právne zastúpený advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, so sídlom L. Novomestského 25, Pezinok, proti žalovanému: Slovenská r
Meritum o vymoženie 30,34 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 244 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného R. , a. s., G. K. , proti povinnému M. D. , H. , o vymoženie 30,34 Eur s príslušenstvom, na dovolanie oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17CoE 447/2011 -77 zo dňa 23. januára 2012 , takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17CoE 447/2011 -77 zo dňa 23. januára 2012 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ď
Meritum o vymoženie 30,34 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 244/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného R., a. s., G.K., proti povinnému M. D., H., o vymoženie 30,34 Eur s príslušenstvom, na dovolanie oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17CoE 447/2011-77 zo dňa 23. januára 2012, takto rozhodol: Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17CoE 447/2011-77 zo dňa 23. januára 2012 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. Odôvodnenie: Odvolac
MENU