Nájdené rozsudky pre výraz: zaujatosť sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1881

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1132 dokumentov
1375 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: Zaujatosť sudcu môže byť zapríčinená vzťahom sudcu k predmetu konania alebo k účastníkovi konania. Zaujatosť sudcu daná vzťahom k veci, o ktorej má súd rozhodnúť, je právne významná len dokiaľ súd právoplatne rozhodne o veci, ktorej sa týka sudcova zaujatosť. Právne významná zaujatosť k veci je tiež iba pre to konanie, v ktorom súd môže rozhodovať o predmete konania, ku ktorému sudca prejavil svoju zaujatosť. Uplatnená námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci musí byť v príčinnej súvislosti s predmetom daného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 prerokoval námietku zaujatosti sudcu JUDr. J. D. uplatnenú Mgr. G. K., bytom S., v konaní o podnete na začatie konania a takto r o z h o d o l : Námietku Mgr. G. K. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) dostal 12. apríla 1999 podnet Mgr. G. K., bytom S., v ktorom namietol porušenie práv zaručených čl. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,
Právna veta: "Subjektívny názor sudcu o jeho zaujatosti nie je takou skutočnosťou, ktorá by sama osebe zakladala rozhodnutie o vylúčení sudcu z prejednávania v jemu pridelenej veci v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. Náhodné a ojedinelé stretnutia sudcu s osobou, ktorá je neskôr obvinená tiež nemôže preukazovať pomer zákonného sudcu k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k procesným stranám alebo k inému orgánu činnému v tomto konaní. Aby sa tak stalo, museli by byť zistené ďalšie relevantné skutočnosti preukazujúce takýto pomer, čo doposiaľ nebolo\ preukázané. Podľa názor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí dňa 2 2. apríla 201 3 o oznámenej zaujatosti sudcu JUDr. Juraja Klimenta zo dňa 1 9. apríla 201 3 v trestnej veci vedenej na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 5 Tost 1 4/2013 - obvinen í S. S. a A. S. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1,
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nesmie byť nikto odňatý svojmu zákonnému sudcovi s tým, že príslušnosť sudcu aj súdu ustanoví zákon. Sudcu preto možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania v pridelenej veci iba celkom výnimočne, a to iba zo závažných zákonných dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku, ktoré sudcovi bránia rozhodovať v súlade so zákonom objektívne a nezaujato. Konkrétne dôvody, pre ktoré je sudca vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, sú uvedené v ustanoveniach § 31 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /3/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Aleny Šiškovej a sudcov JUDr . Jany Serbovej a JUDr . Gabriely Šimonovej na neverejnom zasadnutí konanom 22 . februára 2017 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného A. L. a spol. , pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupi ny podľa § 296 Trestného zákona a iné , o námietke zaujatosti oznámenej sudcom Najvyššieho súdu
Právna veta: Obava (pocit) z nestrannosti, nestačí na založenie dôvodných pochybností o nedostatku nezaujatosti vzhľadom na právne (ústavné i zákonné) garancie nezávislosti sudcov a zákonné povinnosti sudcov konať vo veci bez predsudkov, nezávisle a nestranne. Pokiaľ nedôjde k preukázaniu konkrétnych pochybností, nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti namietaného sudcu zo subjektívneho hľadiska.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: M . P., bytom J ., zastúpený JUDr. Jozef Harakaľ, advokát so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, proti žalovaným: P., štátny občan S., obaja zastúpení obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o. , so sídlom Karadžičova 2 , 811 09 Bratislava , IČO: 35 906 464 , v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Pavol Blahušiak , 3/ I. J., bytom M. , o ochranu osobnosti , ved
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že vzťah zaujatosti sudcu je potrebné posudzovať pre účely vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci nielen zo subjektívneho hľadiska konkrétneho sudcu, ale aj z objektívneho hľadiska, ktoré umožňuje zistiť, či v prejednávanej veci sú dané dostatočné záruky pre vylúčenie všetkých legitímnych pochybností o nezaujatosti a nestrannosti konajúceho sudcu. Rozhodujúce je pritom to, či možno predpokladať obavy účastníka konania za objektívne oprávnené a či sa nejedná len o subjektívne pocity toho, kto zaujatosť sudcu namieta. Mus ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. H. S., bytom M., zastúpenej JUDr. V. B., advokátom vo V., proti odporcovi Mestu V. K., o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši pod sp.zn. 2 C 36/2007, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. mája 2008, sp.zn. 14 Co 124/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej r
Právna veta: Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p., sú sudcovia vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Účelom citovaného ustanovenia je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Cieľu sledovanému uvedeným ustanovením zodpovedá aj právna úprava skutočnosti, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia určitého právne významného vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom vo S., zastúpeného JUDr. J., advokátkou v L. , proti žalovaným 1/ F. , bývajúcemu v B. , 2/ M. , bývajúcemu v B. , zastúpeným advokátsk ou kanceláriou A. , so sídlom v P., v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ JUDr. J., ved enej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 6 C 109/2011, o vylúčení sudcu Krajského súdu v Prešove z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Miera schopnosti sudcu zachovať nadhľad a potrebnú dávku odstupu od veci, od účastníkov konania a od všetkého, čo súvisí s prejednávaním veci v súdnom konaní, je daná stupňom osobnej a osobnostnej pripravenosti sudcu na výkon súdnictva. O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za každých okolností. Svojím správaním má dbať na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. Musí mať dostatok schopnosti ovládať svoje konanie aj sféru svojich vnútorných pocitov. Súčasťou vecného prístupu sudcu k prejednávanej veci a k účastníkom konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Ndz/ 1/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ov: 1/ V. Z. a 2/ J. Z. , obaja bytom P., proti odporcovi : Okresný úrad Malacky – pozemkový a lesný odbor , so sídlom Záhorácka 2942/60A, Malacky, (právny nástupca Obvodného pozemkového úradu Malacky), o navrátenie vlastníctva k pozemkom, o opravnom prostriedku proti rozhodnuti u odporcu č.j. 152/2004, OPÚ 2013/982/193 -3/13/DBO zo dňa 13. mája 2013 , o námietk
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania
Zbierka NS 1/2008
R 2/2008
Právna veta: I. V zmysle § 30 ods. 1 Trestného poriadku účinného do 1. Januára2006 sudcu možno vylúčiť z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci len celkom výnimočne a zo závažných dôvodov,ktoré by mu zjavne bránili rozhodnúť objektívne, nezaujato a spravodlivo v súlade so zákonom pre jeho vzťah k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka. II. Sama skutočnosť, že sudca v minulosti prichádzal v rámci plnenia pracovných povinností do styku s procesnou stranou alebo s príbuznými procesnej strany, neodôvodňuje jeho vylúčenie z vykonávani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol predseda senátu J. M. podľa § 30 ods. 6 Trestného poriadku rozhodol, že nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestných veciach obžalovaného JUDr. P. P. vedených na Najvyššom súde SR pod sp. zn. 2Toš 2/2007 a 2Tošs 2/2007 ). Z odôvodnenia: Špeciálny súd v Pezinku rozsudkom z 30. novembra 2006, sp. zn. PK 2 Tš 15/2005, uznal obžalovaného JUDr. P. P. za vinného z trestného činu pod
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu pochybnosti o zaujatosti sudcu
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre pochybnosť o nezaujatosti. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti, sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: JUDr. D. T. , bytom Ľ. , X. , právne zastúpenej: JUDr. Gabriela Igazová, advokátka so sídlom Mýtna 11, 811 07 Bratislava, proti odporcovi: Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, za účasti: 1./ Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia č. 4 -37 Záhorská Bystrica - Leopoldov ma jer, Ľubovnianska 8, 851 07 Br
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Trestného poriadku za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu. Z článku 38 ods. 1 Listiny základných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obžalovaného P. N. vo veci návrhu na odňatie a prikázanie veci prerokoval na neverejnom zasadnutí 19. októbra 2016 v Bratislave , námietku zaujatosti vznesenú proti sudcom Okres ného súdu v Trnave obžalovaným P. N. a rozhodol t a k t o : Podľa § 23 ods.1 Trestného poria
MENU