Nájdené rozsudky pre výraz: záujmy účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1482

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

934 dokumentov
1958 dokumentov
85 dokumentov
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : E. T. , bývajúca K. , zastúpená JUDr. L. C. , advokátom vo V. , proti žalovaným : 1/ B. R. , bývajúca v S.S. , 2/ G. M. , bývajúca v Š., obe žalované zastúpené JUDr. K. P., advokátom v N. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 9 C 184/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 15 . janu
Právna veta: Podľa § 30 O.s.p. účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Procesným predpokladom pre ustanovenie zástupcu z radov advokátov v zmysle tohto ustanovenia sú vo všeobecnosti a/ žiadosť účastníka konania, b/ splnenie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov, c/ danosť takej potreby ochrany záujmov účastníka konania, ktorá je v priamej súvislosti s predmetom konania. Pokiaľ má byť účastníkovi zástupca ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 208/ 2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni Ing. A. N. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 40,23 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 4 C 22/2006, o dovol aní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. júna 2010 sp. zn. 6 Co 152 /2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľo
Právna veta: 1. V tejto súvislosti považuje dovolací súd za potrebné uviesť, že podanie správy predsedom senátu alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, ktorá povinnosť vyplýva odvolaciemu súdu z ustanovenia § 215 O.s.p., nie je zopakovaním dokazovania v zmysle § 122 a nasledujúcich O.s.p. 2. Dovolací súd poukazuje na to, že z odôvodnenia súdneho rozhodnutia (§ 157 ods. 2 O.s.p.) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci S. S.P. , zastúpenej JUDr. T.S: , advokátom v T. , proti odporcom 1/ M. P. , 2/ Ľ. P. , 3/ JUDr. Š. B. , o zaplatenie 33.193,92 € s príslušenstvom, ved enej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 245/2007, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 8. decembra 2010, sp. zn. 9 Co 80/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok
Právna veta: Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti, a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 200 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v právnej veci žalo bcu F. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. P. M. , proti žal ovan ému P. , IČO: X. , o ochranu dobrej povesti právnickej osoby , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 197 /2004 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28 . apríla 20 10 , sp.zn . 2 Co 279 /200 8, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky r
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústavy), každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch (...). Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd) zmyslom a účelom základného pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 42/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. G. O., bývajúcej v T. , proti žalovaným 1/ M. H., bývajúcej v B. , 2/ K. H. , bývajúcemu v K. 3/ Ing. D. H., bývajúcemu v B., 4/ H. E. bývajúcej v T. , 5/ R. H. bývajúcemu v T. , všetkých zastúpených Mgr. B. J. , advokátom v P., o určenie, že žalobkyňa je dedičkou po zomrelom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 170/2007, o dovolaní žalovaných 1
Právna veta: Postupom súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p., treba rozumieť taký procesný postup súdu, ktorým účastníkovi nebolo umožnené buď zúčastniť sa konania alebo realizovať ďalšie procesné práva, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. V zmysle uvedeného za postup súdu vedúci k odňatiu možnosti konať pred súdom treba považovať aj postup súdu, ktorý sa prieči § 29 ods. 2 O.s.p. Ak súd v rozpore s týmto ustanovením a bez splnenia zákonných podmienok z neho vyplývajúcich ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/12/2013 4411226267 20.03.2014 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2014:4411226267.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Z. H., bývajúcej v H., 2/ Q. H., bývajúceho v J., proti žalovanej S. G., bývajúcej v M., o vypratanie nehnuteľností, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 272/2011, o mimoriadnom dovolaní gen
Právna veta: S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p., ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnuť vždy na prípadnú procesnú vadu uvedenú v § 237 O.s.p. (či už to účastník namieta alebo nie) neobmedzil sa Najvyšší súd Slovenskej republiky len na skúmanie prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku podľa § 238 O.s.p., ale sa zaoberal aj otázkou, či dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O.s.p. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu (rozsudku alebo uzneseniu), ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niektorou zo závaž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa H. , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou P., proti odporcom 1/ L. L. M. , 2/ M. L. M. , 3/ Ing. D. M. , všetci zastúpen í JUDr. B. N.N. , o určenie neplatnosti darovacej zmluvy a určenie vlastníckeho práva , vedenej n a Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 4 C 29/200 8, o dovolaní navrhovateľa proti rozs udku Krajského súdu v Bratislave z 9. novembra 20 10 , sp. zn. 8 Co 159
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v priebehu konania neumožnil účastníkovi vykonať práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Uvedená vada konania je dôsledkom porušenia práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 1 43/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. S. K. , bývajúcej v B. , zast úpenej JUDr. L. S., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi Ing. J. K. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. K. D. , advokátkou so sídlom v K. , o výživné na manželku , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 7 C 281/2002, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2011 sp. z
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožnil účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. Z. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. a 2/ L. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. , proti žalovanému : JUDr. I., K. , správca konkurznej pod staty úpadcu Č.P. v likvidácii, Č. , IČO: X. , o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. mája 2013, č. k. 49 Cbi 3/2012 -80, takto r o z h o d o
MENU