Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:51

Nájdené rozsudky pre výraz: záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi
  • zavazkovy nájdené 2379 krát v 1293 dokumentoch
  • vztah nájdené 97987 krát v 24682 dokumentoch
  • medza nájdené 72142 krát v 25006 dokumentoch
  • podnikatel nájdené 6685 krát v 2288 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 3676 dokumentov


Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a člnov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu : B. D. S., a. s. , P.P. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného : JUDr. M. R. , advokátom V. , Š., proti žalovaným : 1/ JUDr. G. M. , PhD., K. , B.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu G. H. , .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Pre vzťahy, ktoré sú upravené Obchodným zákonníkom je typické, že ide o vzťahy podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním, vrátane tzv. absolútnych obchodov vymedzených v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. Okrem toho § 262 ods. 3 Obchodného zákonníka umožňuje, aby si zmluvné strany (bez zreteľa na ich charakter) dohodli, že ich vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom, a to bez ohľadu na to, či ich zmluvné vzťahy typologicky inak zodpovedajú vzťahom upraveným v Obchodnom zákonníku. Pre posúdenie toho, či daný vzťah treba posúdiť podľa ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/40/2012 2108220433 27.04.2015 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2015:2108220433.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu MIHO a spol., s.r.o., so sídlom v Žiline, Mariánske námestie č. .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: V danej veci sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 8 931,52 Eur ako náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi, keď v pozícii ručiteľa splnil záväzok zo zmluvy o úvere za žalovaného, ktorý ako dlžník záväzok veriteľa neuspokojil. Krajský súd (rovnako aj okresný súd) právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považoval za občianskoprávny vzťah. Následne aj premlčanie tohto nároku posudzoval podľa ustanovení o premlčaní upravených v § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dovolací súd sa s takýmto právnym posúdením veci nestotožňuje. Ručiteľský záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/4/2012 8109223908 27.03.2013 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2013:8109223908.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. Františkom Komkom, advokátom so sídlom v Prešove, Hlavná 27, proti žalovanému S. U. bývajúcemu v S., o zaplatenie 8 931,52 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prešov pod .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Písomný prejav vôle je doručený druhému účastníkovi v okamihu, kedy sa ocitne vo sfére jeho dispozície, ibaže zákon stanoví určitý spôsob doručovania. Písomnosť sa ocitne vo sfére dispozície druhého účastníka tým, že získa možnosť zoznámiť sa s jej obsahom. Nie je pritom nevyhnutné, aby sa druhý účastník skutočne s obsahom prejavu vôle zoznámil. Rozhodujúce je, aby mal objektívnu možnosť obsah písomnosti poznať. Občiansky ani obchodný zákonník nepredpisuje doručenie zásielky obsahujúcej právny úkon smerujúci k započítaniu do vlastných rúk druhého účastníka. Takúto zásielku je možné druhej str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 580 a nasl. Občianskeho zákonníka upr avujúceho zánik záväzkov ich započítaním, dovolací súd uvádza nasledovné : V prejednávanej veci išlo o záväzkový vzťah medzi podnikateľmi (§ 261 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. , ďalej len „Obchodný zákonník“), preto treba vychádzať z právnej úpravy započítania .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Právny názor odvolacieho súdu, že incidenčná žaloba je obchodnou vecou z dôvodu, že ide o spor vyvolaný konkurzom, nemá oporu ani v samotnom Zákone o konkurze a vyrovnaní v znení ku dňu podania žaloby, ale ani v inom zákone. Zo žiadneho ustanovenia Zákona o konkurze a vyrovnaní [zákon č. 328/1991 Zb. v znení jeho noviel (ku dňu podania žaloby)] nevyplýva, že by toto konanie bolo obchodnou vecou. Ide nepochybne o konanie sui generis, t. j. osobitné konanie. Účelom konkurzného konania je usporiada¬ nie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku, s cieľom pomerného uspokojenia veriteľov z dlž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obchodnou vecou, nakoľko nejde o záväz­ kový vzťah vymedzený v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a nejde ani o záväzkový vzťah medzi podnikateľmi. Súdny exekútor nie je podnikate­ ľom, keďže nevyhnutné pojmové znaky podnikania, ako je sústavnosť, samos­ tatnosť a účel, ktorým je .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
71/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z dôvodu kogentného ustanovenia § 261 ods. 1 ObchZ (Tretia časť. Obchodné záväzkové vzťahy), podľa ktorého: Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na vš etky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Žalobca a .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Merito o zaplatenie 22 472,29 Eur s prísl.
... k záveru, že dovolaniu nie je možné vyhovieť. Podľa ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka, táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. 2 Obdo 30 .
Súvisiace predpisy:
513/1991, 87/2008
Merito o zaplatenie 8 165,71 Eur
... na ustanovenie § 261, ktoré vo svojom odseku 1/ hovorí o pôsobnosti tret ej časti Obchodného zákonníka na záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi. Podľa žalobcu ak potom ustanovenie § 262 ods. 1 umožňuje podriadiť sa režimu Obchodného zákonníka potom aj ... 6 Obchodného zákonníka. Z ustanovenia § 261 ods. 1 Obchodného záko nníka vyplýva, že táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. .
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 8/1999, 31/2003, 147/2009
Merito o zaplatenie 9 901,-- Sk s prísl.
... ako obchodnej alebo občianskej, je podstatnou skutočnosťou, aký obsah má konkrétny právny vzťah, alebo či ide o záväzkový vzťah medzi podnikateľmi. Odvolací súd dospel k správnemu záveru, že v konkrétnom prípade ide o kombinovaný obchodno-záväzkový vzťah, ... medzi podnikateľmi. Z ustanovenia § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka jednoznačne vyplýva, že táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé, že všetky okolnosti sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. To, že .
Súvisiace predpisy:
71/1992, 40/1964, 513/1991
Merito o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu
... uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zák. je výlučne vzťahom obchodnoprávnym, pričom ide o typický záväzkový vzťah medzi podnikateľmi, ktorý sa týka ich podnikateľskej činnosti, pretože žalovaní boli podnikateľmi,. ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia t. ... uzavretej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka je výlučne vzťahom obchodnoprávnym, pretože ide o typický záväzkový vzťah medzi podnikateľmi, ktorý sa týka ich podnikateľskej činnosti v zmysle § 261 ods. 1 Obch. zák.. Pán M. S. – .
Súvisiace predpisy:
2/2005, 40/1964, 513/1991, 112/2008, 191/1950
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.