Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: závažné porušenie povinností


Približný počet výsledkov: 212 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: závažné porušenie povinností
  • zavazne nájdené 9274 krát v 5422 dokumentoch
  • porusenie nájdené 69275 krát v 19412 dokumentoch
  • povinnost nájdené 209350 krát v 42425 dokumentochPrávna veta: Je nepochybné, že ak nastala skutočnosť, ktorá spĺňa skutkovú podstatu obligatórneho dôvodu na prepustenie, správny orgán musí postupovať v zmysle zákonných ustanovení, avšak na svoje konanie musí mať dostatočne zistený skutočný stav veci s dodržaním všetkých procesných práv uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach. Skutkovo významná otázka pre rozhodnutie musí byť spoľahlivo preukázaná a v prípade pochybností je potrebné postupovať v zmysle zásady v pochybnostiach v prospech dotknutej osoby, najmä vtedy, ak je s daným skutkom spojený tak závažný postih, akým je prepustenie vojaka zo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžo/4 8/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sud cov JUDr. Aleny Poláčkovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu : kpt. v zálohe Ing. T. G. , bytom P., právne zastúpen ého JUDr. Svätoslavom Vaškom , advoká tom , Baštová 5/A, Bardejov , proti žalovanému : Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky , .
Právna veta: I. Dozornou službou je služba, ktorú služobné predpisy ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov výslovne označujú za dozornú službu, napr. v ozbrojených silách Základný poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za inú službu sa považuje služba, ktorá takto výslovne označená nie je, ale svojím významom zodpovedá dozornej službe, napr. poriadkové hliadky a pod. II. Služba manipulanta telefónnej ústredne vojenského útvaru, ktorý nemá tieto oprávnenia, nie je dozornou ani inou službou v zmysle § 286 ods. 1 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
... . 1 Trestného zákona a rovnako ako Vojenský obvodový súd v Prešove nebol podľa názoru súdov naplnený zákonný znak skutkovej podstaty - závažné porušenie povinností zo strany obvineného. Podľa názoru generálneho prokurátora Slovenskej republiky je služba manipu- lanta inou službou v zmysle citovaného ustanovenia, pretože .
Zbierka NS 2/2018
R 14/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: zrušenie a zánik nadácie, výročná správa nadácie
Právna veta: Ak nadácia nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 3zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, súd1nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu bez ohľadu na skutočnosť, že v čase jeho rozhodovania nadácia túto povinnosť splnila. Súd nie je oprávnený skúmať okolnosti, ktoré zapríčinili nepredloženie výročnej správy zo strany nadácie.

Úryvok z textu:
... správu nadácie za dôležitý dokument prípadnej kontroly jej činnosti a jej riadne nepredloženie ani v dodatočne poskytnutej lehote kvalifikuje ako závažné porušenie povinností nadácie, s ktor ým ako následok spája jej zrušenie a likvidáciu . Zo spisového materiálu , ako aj z rozhodnutí súdov oboch .
Právna veta: Súkromný lekár, ktorý nepodpísal zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, porušuje § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 277/1994 Z. z., ak odmietne poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.

Úryvok z textu:
... takého konania nie je dostatočne preu­ kázaná a správne orgány sa s ňou ani skutkovo nezaoberali. Pokiaľ dôvo­ dom bolo závažné porušenie povinností, je dôvodné túto závažnosť, vzhľa­ dom na okolnosti, za akých k porušeniu predpisov o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci došlo .
Merito Tlenákup
Právna veta: Telenákupom, ktorý je jednou z foriem mediálnej komerčnej komunikácie, je i program alebo jeho časť, v ktorých prevádzkovateľ vysielania ponúka divákom možnosť zúčastniť sa audiotextovej hry o cenu, ktorou je finančná výhra.

Úryvok z textu:
... ) odvysielanie oznamu o porušení zákona , c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby .
Právna veta: Účelom právnej úpravy označovania programov jednotným systémom označovania prostredníctvom poskytnutia informácie rodičom maloletých za účelom ich rozhodovania o umožnení sledovania programov maloletými, je zabezpečenie maximálnej možnej ochrany maloletých pred možnými negatívnymi vplyvmi televízneho vysielania na ich vývoj.

Úryvok z textu:
... ) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. pokutu Rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a .
Právna veta: Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona nezakladá možnosť exekučného vynútenia uloženej povinnosti, a preto k plneniu povinností možno vysielateľa nepriamo „donútiť“ len v rámci ďalšieho sankčného postihu, v súlade so zákonom.

Úryvok z textu:
... oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho čast i, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. (2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo .
Právna veta: Otázku splnenia podmienok pre rozhodnutie súdu o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe s uloženým probačným dohľadom podľa § 52 ods. 1 Tr. zák. nemožno zužovať len na skúmanie riadneho života odsúdeného počas skúšobnej doby a splnenie súdom uložených obmedzení a povinností (§ 51 ods. 3, ods. 4 Tr. zák.), nakoľko by sa strácal rozdiel medzi podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 Tr. zák. a podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 Tr. zák.Dodržiavanie podmienok probačného dohľadu je nevyhnutným predpokladom pre rozhodnutie o o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... môže viesť rovnako maximálne k nariadeniu nepodmienečného trestu odňatia slobody, javí sa v uvedenom prípade rovnaká sankcia za oveľa menej závažné porušenie povinností „viesť riadny život“ neprimerane prísna. Súd tak porušil zásadu proporcionality trestania, ktorá aj v tomto prípade musí prichádzať do úvahy .
Právna veta: I. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. II. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu ukladá zákonodarca v ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona, b) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podľa odseku 1 dozvedela, najneskôr .
Právna veta: I. Keďže po začatí trestného stíhania je policajt oprávnený vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku (ako výslovne ustanovuje § 199 ods. 5 tohto zákona), je oprávnený aj vypočúvať svedkov. Taký postup nemôže sám osebe (bez zistenia a dokázania odlišne vyznievajúcich okolností) vyvolávať záver, že svedkovia boli vo vzťahu kich následným výpovediam po vznesení obvinenia nezákonne ovplyvňovaní. II. Pojem „právomoc“ verejného činiteľa použitý v legálnej definícii § 128 ods. 1 Trestného zákona interpretačne vyžaduje prvok moci a rozhodovania, čo znamená mocenské rozhodovanie na právnom po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že od 1. júla 2007 str atil i inšpektori SOI možnosť uk ladať bl okové pokuty na mieste za menej závažné porušenie povinností – čím stratili rozh odovaciu činnosť št átneho orgánu a prestali byť verejným i činiteľmi (preto nebolo možné podľa názoru prvostupňového .
Zbierka NS 4/2004
R 58/2004
Rozsudok
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... 149 Obchodného zákonníka porušenie povinnosti musí byť závažné, s ktorou otázkou sa odvolací súd vôbec nevyporiadal. Otázku, či ide o závažné porušenie povinnosti, je oprávnený posúdiť iba súd vzhľadom na konkrétnu situáciu v spoločnosti. Súd nie je viazaný ani ustanoveniami spoločenskej zmluvy o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.