Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068091
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: závažné porušenie povinností


Približný počet výsledkov: 225 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: závažné porušenie povinností
  • zavazny nájdené 45152 krát v 18637 dokumentoch
  • porusenie nájdené 74015 krát v 20435 dokumentoch
  • povinnost nájdené 217584 krát v 43997 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov
Krajské súdy SR 259 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Je nepochybné, že ak nastala skutočnosť, ktorá spĺňa skutkovú podstatu obligatórneho dôvodu na prepustenie, správny orgán musí postupovať v zmysle zákonných ustanovení, avšak na svoje konanie musí mať dostatočne zistený skutočný stav veci s dodržaním všetkých procesných práv uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach. Skutkovo významná otázka pre rozhodnutie musí byť spoľahlivo preukázaná a v prípade pochybností je potrebné postupovať v zmysle zásady v pochybnostiach v prospech dotknutej osoby, najmä vtedy, ak je s daným skutkom spojený tak závažný postih, akým je prepustenie vojaka zo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžo/4 8/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sud cov JUDr. Aleny Poláčkovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu : kpt. v zálohe Ing. T. G. , bytom P., právne zastúpen ého JUDr. Svätoslavom Vaškom , advoká tom , Baštová 5/A, Bardejov , proti žalovanému : Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky , .
Kľúčové slová: služba manipulanta telefónnej ústredne, dozorná služba, porušovanie povinností dozornej služby

Zbierka NS 5/2000
R 85/2000
Uznesenie
Právna veta: I. Dozornou službou je služba, ktorú služobné predpisy ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov výslovne označujú za dozornú službu, napr. v ozbrojených silách Základný poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za inú službu sa považuje služba, ktorá takto výslovne označená nie je, ale svojím významom zodpovedá dozornej službe, napr. poriadkové hliadky a pod. II. Služba manipulanta telefónnej ústredne vojenského útvaru, ktorý nemá tieto oprávnenia, nie je dozornou ani inou službou v zmysle § 286 ods. 1 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
... . 1 Trestného zákona a rovnako ako Vojenský obvodový súd v Prešove nebol podľa názoru súdov naplnený zákonný znak skutkovej podstaty - závažné porušenie povinností zo strany obvineného. Podľa názoru generálneho prokurátora Slovenskej republiky je služba manipu- lanta inou službou v zmysle citovaného ustanovenia, pretože .
Právna veta: I. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. II. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu ukladá zákonodarca v ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona, b) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podľa odseku 1 dozvedela, najneskôr .
Merito Telenákup
Právna veta: Telenákupom, ktorý je jednou z foriem mediálnej komerčnej komunikácie, je i program alebo jeho časť, v ktorých prevádzkovateľ vysielania ponúka divákom možnosť zúčastniť sa audiotextovej hry o cenu, ktorou je finančná výhra.

Úryvok z textu:
... ) odvysielanie oznamu o porušení zákona , c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby .
Kľúčové slová: ochrana maloletých, jednotný systém označovania, negatívne vplyvy televízneho vysielania

Zbierka NS 7/2013
R 108/2013
Rozsudok
Právna veta: Účelom právnej úpravy označovania programov jednotným systémom označovania prostredníctvom poskytnutia informácie rodičom maloletých za účelom ich rozhodovania o umožnení sledovania programov maloletými, je zabezpečenie maximálnej možnej ochrany maloletých pred možnými negatívnymi vplyvmi televízneho vysielania na ich vývoj.

Úryvok z textu:
... ) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. pokutu Rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a .
Právna veta: Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona nezakladá možnosť exekučného vynútenia uloženej povinnosti, a preto k plneniu povinností možno vysielateľa nepriamo „donútiť“ len v rámci ďalšieho sankčného postihu, v súlade so zákonom.

Úryvok z textu:
... oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho čast i, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti. (2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo .
Právna veta: I. Keďže po začatí trestného stíhania je policajt oprávnený vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku (ako výslovne ustanovuje § 199 ods. 5 tohto zákona), je oprávnený aj vypočúvať svedkov. Taký postup nemôže sám osebe (bez zistenia a dokázania odlišne vyznievajúcich okolností) vyvolávať záver, že svedkovia boli vo vzťahu kich následným výpovediam po vznesení obvinenia nezákonne ovplyvňovaní. II. Pojem „právomoc“ verejného činiteľa použitý v legálnej definícii § 128 ods. 1 Trestného zákona interpretačne vyžaduje prvok moci a rozhodovania, čo znamená mocenské rozhodovanie na právnom po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že od 1. júla 2007 str atil i inšpektori SOI možnosť uk ladať bl okové pokuty na mieste za menej závažné porušenie povinností – čím stratili rozh odovaciu činnosť št átneho orgánu a prestali byť verejným i činiteľmi (preto nebolo možné podľa názoru prvostupňového .
Kľúčové slová: výročná správa nadácie, zrušenie a zánik nadácie

Zbierka NS 2/2018
R 14/2018
Rozsudok
Právna veta: Ak nadácia nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 3zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, súd1nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu bez ohľadu na skutočnosť, že v čase jeho rozhodovania nadácia túto povinnosť splnila. Súd nie je oprávnený skúmať okolnosti, ktoré zapríčinili nepredloženie výročnej správy zo strany nadácie.

Úryvok z textu:
... správu nadácie za dôležitý dokument prípadnej kontroly jej činnosti a jej riadne nepredloženie ani v dodatočne poskytnutej lehote kvalifikuje ako závažné porušenie povinností nadácie, s ktor ým ako následok spája jej zrušenie a likvidáciu . Zo spisového materiálu , ako aj z rozhodnutí súdov oboch .
Právna veta: Otázku splnenia podmienok pre rozhodnutie súdu o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe s uloženým probačným dohľadom podľa § 52 ods. 1 Tr. zák. nemožno zužovať len na skúmanie riadneho života odsúdeného počas skúšobnej doby a splnenie súdom uložených obmedzení a povinností (§ 51 ods. 3, ods. 4 Tr. zák.), nakoľko by sa strácal rozdiel medzi podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 Tr. zák. a podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 Tr. zák.Dodržiavanie podmienok probačného dohľadu je nevyhnutným predpokladom pre rozhodnutie o o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... môže viesť rovnako maximálne k nariadeniu nepodmienečného trestu odňatia slobody, javí sa v uvedenom prípade rovnaká sankcia za oveľa menej závažné porušenie povinností „viesť riadny život“ neprimerane prísna. Súd tak porušil zásadu proporcionality trestania, ktorá aj v tomto prípade musí prichádzať do úvahy .
Kľúčové slová: poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zbierka NS 2/2005
R 19/2005
Rozsudok
Právna veta: Súkromný lekár, ktorý nepodpísal zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, porušuje § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 277/1994 Z. z., ak odmietne poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.

Úryvok z textu:
... la povinnosť Krajského úradu v P. zrušiť povolenie na poskytovanie zdra­ votnej starostlivosti z dôvodu opakovaného závažného porušenia povinnosti účastm'ka konania poskytovať lekársku službu prvej pomoci. Podľa výroku prvostupňového správneho rozhodnutia k porušeniu povolenia došlo ... dostatočne preu­ kázaná a správne orgány sa s ňou ani skutkovo nezaoberali. Pokiaľ dôvo­ dom bolo závažné porušenie povinností, je dôvodné túto závažnosť, vzhľa­ dom na okolnosti, za akých k porušeniu predpisov o poskytovaní .
Kľúčové slová: porušenie povinnosti spoločníka, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, vylúčenie spoločníka

Zbierka NS 4/2004
R 58/2004
Rozsudok
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... 149 Obchodného zákonníka porušenie povinnosti musí byť závažné, s ktorou otázkou sa odvolací súd vôbec nevyporiadal. Otázku, či ide o závažné porušenie povinnosti, je oprávnený posúdiť iba súd vzhľadom na konkrétnu situáciu v spoločnosti. Súd nie je viazaný ani ustanoveniami spoločenskej zmluvy o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.