Nájdené rozsudky pre výraz: závažné porušenie služobnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 57 ods. 1 veta prvá zákona č. 73/1998 Z.z. (v znení účinnom do 31. decembra 2015) ustanovoval lehotu, v ktorej bolo možné uložiť disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie policajta na 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených policajta, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre uloženie disciplinárneho opatrenia do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/27/2017 6016200779 18. 06. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:6016200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): E.. L.. E.. E. E., F.
Meritum nepreskúmateľnosť rozhodnutia správneho orgánu - neurčitý právny pojem závažné porušenie služobnej disciplíny
Najvyšší súd 8Sžo/80/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. bytom v B, T. zastúpenej Mgr. M., advokátom, so sídlom Advokátska kancelária Ř., proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1787/2007-31/POK 2/1 zo dňa 26.2.2007, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 108/2007-73
Meritum zákon č. 312/2001 Z.z., skončenie štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny
Najvyšší súd 8Sž o/3/20 11 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobkyne M. D. bytom v B. , T. X. , zastúpenej M gr . M. Ř. , advokátom , so sídlom v S., P. X. , proti žalovanému Ministerstv u spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné nám.
Meritum štátnozamestnanecký pomer, vecná príšlušnosť
Najvyšší súd 8Sž o/21/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing . M. Ch., T. , H. , zast. advokátkou JUDr. A. M. , so sídlom AK M. , H. proti žalovanému: Krajský úrad životného prostredia v Prešove – služobný úrad , Námestie mieru 2 , Prešov , v konaní o pres kúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1/2010/00278 -007 zo dňa 9. februára 2010 o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 3S/27/201
Meritum zákon č. 312/2001 Z.z., skončenie štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu závažného porušenia disciplíny
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a člen iek senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: P. S., bytom Š. X. , T. , právne zastúpenému JUDr . M. C. , advokátkou , so sídlom P. X. , N. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne , so sídlom M. R. Štefánika 20, Trenčín, o preskúman
Najvyšší súd 3 Sžo/52/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: P. S., Š., zastúpen ý: JUDr. Andrejom Kolárikom , advokát om , Hviezdoslavovo námestie 14 , Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor , (pôvodne Katastrálny úrad v Tre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/228/2015 1011201870 27. 01. 2016 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2016:1011201870.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Z., bytom Q. XXX/XX, O., zastúpeného Advokátskou
Meritum arbitrárne rozhodnutie, disciplinárny delikt, výrok rozhodnutia o disciplinárnom delikte
Najvyšší súd 2Sž o/15/2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobkyne PhDr. D. T. , zastúpenej advokátom JUDr. A. K. , proti žalovanému Ministerstvo zahran ičných vecí Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 260.007/ 200
Meritum zák. č. 312/2001 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobkyne MVDr. D. , nar. X. , trvale bytom Ž. , právne zastúpenej JUDr. L. , advokátkou, so sídlom v P.P. , proti žalovanej Krajskej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava, so sídlom v Bratislave, Botanická 17,
MENU