Nájdené rozsudky pre výraz: zavinenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2643

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1447 dokumentov
19102 dokumentov
134 dokumentov
63 dokumentov
8 dokumentov
302 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prokurátor má pravdu len čiastočne, keď tvrdí, že konanie obžalovaných by malo byť posúdenie ako trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní podľa § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. Konaním obžalovaných prezentovaným v obžalobe možno zistiť naplnenie takmer všetkých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu – objekt, objektívna stránka i subjekt. Podľa názoru najvyššieho súdu, podobne ako aj názoru špecializovaného trestného súdu, absentuje v konaní obžalovaných ďalší nevyhnutný znak skutkovej podstaty žalovaného trestného činu, a to subjektívna stránka – vo forme úmyselného zavin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6To /3/201 6 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 25. januára 2017 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci proti obžalovanému PhDr. V. Š. a spol. pre prečin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 Tr estného zákona, o odvolaniach obžalovaného PhDr. V. Š., obžal
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku určujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie; súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku, a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku teda umožňuje súdu pri zastavení konania prelomiť zásadu vyplýv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej republiky – Krajské ho riaditeľstv a Policajného zboru v Bratislave, so sídlom v Bratislave, Špitálska č. 14, proti povinn ému M. K. , naposledy bývajúcemu v B. , zastúpenému opatrovníčkou T. M. , súdnou tajomníčkou Okresného súdu Bratislava II, o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 39 Er 3276/2006 , o mimoriad
Právna veta: Ak súd v časti zastaví konanie na základe späťvzatia žaloby, rozhodne o náhrade trov konania v tejto časti podľa § 146 ods. 2 O. s. p.. Nezaplatenie súdneho poplatku nemá vplyv na rozhodnutie o náhrade trov konania.

Úryvok z textu:
Uznesením krajský súd konanie v časti zastavil, lebo žalobca vzal čiastočne žalobu späť. Zaviazal žalobcu na náhradu trov konania 5515,60 Sk. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil tým, že žalobca mal úspech do výšky 335 800 Sk, lebo táto čiastka bola zaplatená po podaní žaloby. Táto čiastka predstavuje 24 %-nú úspešnosť. Žalovaný mal úspech do výšky 76 %, lebo pred podaním žaloby zaplatil 1,051 200 Sk, preto má právo na náhradu trov konania v 52 %-tách. Výšku náhrady vypočítal podlá vyhl. č. 24
Právna veta: Podmienky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) a podmienky, za ktorých vzniká poisťovni právo proti poistenému na náhradu čiastok, ktoré zaplatila poškodenému z titulu zákonného (ne)poistenia, je treba rozlišovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej T. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ L. , bývajúcemu v O. , 2/ F. , bývajúcemu v T. , prechodne B. , zastúpenému dr.jur. Z. , advokátkou v K. , o 1.019,23 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 87 /200 8, o dovolaní žalo vaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 5. marca 20
Právna veta: V súlade s ustálenou súdnou praxou je nepatrná závažnosť prečinu vtedy, ak viaceré kritériá, uvedené v § 10 ods. 2, ktoré tvoria jeden celok, a to spôsob vykonania činu a jeho následok, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, miera zavinenia a v neposlednom rade aj pohnútku páchateľa, sú tak nepatrné, že odôvodňujú záver, že nejde o prečin.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 29/2016 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 5. dec embra 2016 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvinené ho JUDr. M. Ž. , pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1, písm. a / Tr. zák. a iné, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 150 O.s.p. ods. 1, 2 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 4/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. U., bývajúceho v B. , 2/ A. U., bývajúceho v B. , 3/ V. U., bývajúceho v B. proti žalovaným 1/ R. Š., bývajúceho v C. 2/ M. Š., bývajúcej v C. o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 15 C 199/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho proku rátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. d
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž so/74/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. C. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpen ý: JUDr. Peter Harakály, advokát , so sídlom Mlynská 28, Košice, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. august
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Pri posudzovaní trov konania v spojení s ustanovením § 146 ods. 2 veta prvá OSP je všeobecný súd povinný skúmať, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. K zastaveniu konania môže dôjsť v dôsledku procesného zavinenia niektorého z účastníkov. Zákon ustanovuje len jeden druh prípadov zastavenia konania pre späťvzatie žaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. S., a.s., zastúpen ého advokátskou kanceláriou S. s.r.o., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/144 - 558/2010/ 990920 -r z 15. februára 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11 S 64/2010 -47 z 30. novembra 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
Právna veta: Okolnosť, že poškodený chodec spoluzavinil dopravnú nehodu porušením pravidiel cestnej premávky stanovených vo vyhl. č. 99/1989 Zb. neznamená sama osebe zánik trestnej zodpovednosti vodiča motorového vozidla, ktorý sa zavinene podieľal na vzniku dopravnej nehody a jej následkoch na zdraví poškodeného. Táto okolnosť ovplyvňuje len mieru zavinenia obvineného vodiča, ktorú možno zohľadniť pri kvalifikácii činu z hľadiska § 88 Tr. zák., ako to prichádza do úvahy pri výmere trestu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom v neprospech obvineného J.K., zrušil právoplatné uznesenie obvodného prokurátora Košice I z 27. júna 1994, sp. zn. 1 Pv 808/94, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Mestského veliteľstva PZ SR, Správy dopravnej polície Košice, uznesením z 22. apríla 1994, sp. zn. PZ-60/DP-94, začal trestné stíhanie za trestný čin ublíženia na zdraví po
Právna veta: Trestného činu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť. Prísnejšie sa potrestá, kto spácha tento čin závažnejším spôsobom konania alebo na chránenej osobe [§ 149 ods. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák.]. Závažnejším spôsobom konania [§ 149 ods. 2 písm. a) Tr. zák.] sa okrem iného rozumie porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona [§ 138 písm. h) Tr. zák.]. Objektom trestného činu usmrtenia je ľudský život a jeho ochrana. Na rozdiel od jednotlivých foriem vraždy a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Tdo/54/2019 8112011117 10. 12. 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:8112011117.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 10. decembra 2019 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému J. Y., pre prečin usmrtenia p
MENU