Nájdené rozsudky pre výraz: závislý výrok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 343

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

59 dokumentov
10839 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Právní úkony
R 44/1998
Právna veta: Ustanovení § 50a o. z. nepřekáží tomu, aby záměr uzavřít v budoucnu smlouvu byl ve smlouvě o budoucí smlouvě vyjádřen tak, že jedna ze smluvních stran se zavazuje předložit druhé ve stanovené době návrh smlouvy dojednaného obsahu a druhá strana se jej zavazuje ve stanovené době poté přijmout. V takovém případě smluvní straně, jež na sebe převzala závazek návrh smlouvy předložit, nelze rozsudkem podle ustanovení § 161 odst. 3 o. s. ř. uložit, aby návrh předložený druhou smluvní stranou přijala. Pro posouzení, zdaje část právního úkonu oddělitelná od jeho ostatního obsahu, nelze vy- stačit jen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 25. 5. 1995 (poté, co předchozí zamítavý rozsudek odvolací soud zrušil) opětovně zamítl žalobu, vycházející ze smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené účastníky dne 16. 10. 1992, o uložení povinnosti žalované uzavřít v příloze žaloby uvedenou kupní smlouvu, jíž by za kupní cenu 31 704 Kč žalobcům prodala pozemek parc. č. 44 o výměře 9585 m2 a pozemek pare. č. 41/1 o výměře 983 m2 se stavbou koupaliště v R Závěr o nedůvodnosti žaloby založil soud první
Právna veta: Žalovaní v dovolaní namietajú, že v konaní došlo k k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania tým, že „s dvoma rozhodnutiami, ktoré trpeli rovnakou vadou, naložil úplne opačne, lebo rozhodnutie vo veci sp.zn. C 1122/1998 zrušil, ale rozhodnutie sp.zn. 6 C 277/2002 mu poslúžilo ku konštatovaniu, že je ním viazaný“. Zásada rovnakého zaobchádzania (principle of equal treatment) je zachytená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v antidiskriminačných smerniciach Európskej únie, v Ústave Slovenskej republiky, v antidiskriminačnom zákone a taktiež je roztrúsená v osobit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd X. Cdo 462/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu Žilinského samosprávneho kraja so sídlom v Žiline, Komenského 48, IČO: 37 808 427, zastúpeného JUDr. P. Machajom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského, 47 proti žalovaným 2/ Mgr. H. M. , bývajúcej v O.O. , 3/ Mgr. P. H. , bývajúcemu v O.O. , zastúpeným JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 , o vypratanie nehnut
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby. Citované ustanovenie síce uvádza, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, avšak táto konštrukcia je použitá práve pre vymedzenie univerzálneho oprávnenia konať v mene právnickej osoby a nepredstavuje preto obmedzenie, resp. vylúčenie zastúpenia právnickej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/57/2019 7215235318 22. októbra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:7215235318.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 44 414 315, zastúpeného: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, Bratislava, IČO: 35 905 832, proti žalovanému: Univerzitná nemocn
Právna veta: Odvolanie podané len jedným z dvoch žalovaných, ktorým bola uložená povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, má odkladný účinok aj vo vzťahu k tomu Žalovanému, ktorý odvolanie nepodal; povinnosťou odvolacieho súdu v takomto prípade je preskúmať celý rozsudok súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Humenné rozsudkom z 13. marca 2000, č. k. 11C 1162/98-126, uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 590 586,- Sk so 17 % úrokom z omeškania od 9. februára 1998 do zaplatenia, všetko do 15 dni - konanie o zaplatenie 118 081,- Sk zastavil a rozhodol o trovách konania. Na odvolanie žalovanej v 2, rade Krajský súd v Prešove uznesením z 15. januára 2001, sp. zn. 4Co 235/00, 40o 236/00, zrušil napadnutý rozsudok vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou v 2. rade
Právna veta: Nájomný pomer vzniknutý transformáciou niektorého zaniknutého užívacieho vzťahu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov treba považovať za nájomný pomer dojednaný na dobu neurčitú v zmysle ustanovenia § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.

Úryvok z textu:
Okresný súd Svidník rozsudkom z 9. septembra 2003 č.k. 4C 23/03-47 uložil žalovanému povinnosť vypratať nehnuteľnosti v katastrálnom území S. vo výroku bližšie označené výmerami, kultúrou a číslom listu vlastníctva (ďalej len „sporné nehnuteľnosti“) a nahradiť mu trovy konania. Mal za to, že žalobca ako vlastník sporných nehnuteľností sa dôvodne domáhal ich vypratania (odstránenia strojových mechanizmov a iných hnuteľných vecí žalovaného). Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsu
Právna veta: Pohľadávka vzniknutá z titulu náhrady trov konania totiž vo svojej podstate predstavuje pohľadávku „sui generis“ oproti pohľadávkam vzniknutým napr. z titulu existencie konkrétneho záväzkovoprávneho vzťahu alebo zodpovednostného vzťahu, kedy v týchto prípadoch momentom splnenia konkrétnych záväzkovoprávnych podmienok resp. konkrétnych predpokladov zodpovednosti možno hovoriť o existencii tzv. „dospelej“ či splatnej pohľadávky, teda žalovateľnej pohľadávky. V prípade pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania však takýto „medzistupeň vývoja“ pohľadávky, t. j. vo forme existencie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/109/2018 5112241714 28. marca 2019 JUDr. Ján Gandžala ECLI:SK:NSSR:2019:5112241714.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ REALITY LAURIN, a.s., so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Belanského 2725, IČO: 36 369 616, 2/ Stavebná mechanizácia, s.r.o., so sídlom v Žiline, Bytčianska 123, IČO: 36 397 971, 3/ SWIMEA, s.r.o., so sídlom v Žiline, Ján
Právna veta: Pri neoprávnenom odbere plynu s meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, škoda vzniká samotným odberom plynu. Údaje z takéhoto meradla nie sú objektívnym a spoľahlivým podkladom pre vyčíslenie skutočne vzniknutej škody, preto treba pri jej vyčíslení použiť spôsob ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 8Cb/15/2014-155 z 9. júna 2016 žalobu zamietol. Právne vec posúdil podľa § 54 ods. 1, 2 a 8, § 54 ods. 8, § 59 ods. 1 písm. d/, § 59 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, v znení platnom do 31. augusta 2012 (ďalej len ZoE) a dospel k záveru, že z vykonaného dokazovania nebolo možné dovodiť záver o dôvodnosti podaného návrhu. Za nesporné považoval súd prvej inštancie, že žalovaný
Právna veta: Podľa ust. § 205 ods.3 OSP rozsah v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Účastník podal proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v lehote na podanie odvolania včas blanketárne odvolanie, ktoré následne doplnil, odvolací súd však doplnené dôvody neprejednal s poukazom na ustanovenie § 205 ods.3 OSP podľa ktorého rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Ustanovenie § 205 ods. 3 už neupravuje náležitosti odvolania ale do občianskeho súdneho konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obdo 14/2006 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B, IČO: X zast. JUDr. D, advokátom, N proti žalovanému: M, IČO: X zast. JUDr. P, advokátom, H o zaplatenie 151 724,50 Sk s prísl. na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove sp.zn. 4 Cob 58/05-148 zo dňa 21. novembra 2005 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi trovy dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o
Právna veta: Pred vydaním osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. má jej dotknutý vlastník (spoluvlastník) naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, že u žalovaného nie sú splnené podmienky na vydanie tohto osvedčenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 30. júna 1998, zmenil rozsudok okresného súdu z 25. novembra 1997, č. k. 3 C 319/97-34, tak, že žalobu s návrhom na určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti, zamietol. Ďalej odvolací súd rozhodol o trovách konania. V odôvodnení rozsudku hlavne uviedol, že z § 80 písm. c) O. s. p. vyplýva, že určovacou žalobou sa možno domáhať určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom nali
MENU