Nájdené rozsudky pre výraz: závislý výrok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 343

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

59 dokumentov
10839 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Právní úkony
R 44/1998
Právna veta: Ustanovení § 50a o. z. nepřekáží tomu, aby záměr uzavřít v budoucnu smlouvu byl ve smlouvě o budoucí smlouvě vyjádřen tak, že jedna ze smluvních stran se zavazuje předložit druhé ve stanovené době návrh smlouvy dojednaného obsahu a druhá strana se jej zavazuje ve stanovené době poté přijmout. V takovém případě smluvní straně, jež na sebe převzala závazek návrh smlouvy předložit, nelze rozsudkem podle ustanovení § 161 odst. 3 o. s. ř. uložit, aby návrh předložený druhou smluvní stranou přijala. Pro posouzení, zdaje část právního úkonu oddělitelná od jeho ostatního obsahu, nelze vy- stačit jen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 25. 5. 1995 (poté, co předchozí zamítavý rozsudek odvolací soud zrušil) opětovně zamítl žalobu, vycházející ze smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené účastníky dne 16. 10. 1992, o uložení povinnosti žalované uzavřít v příloze žaloby uvedenou kupní smlouvu, jíž by za kupní cenu 31 704 Kč žalobcům prodala pozemek parc. č. 44 o výměře 9585 m2 a pozemek pare. č. 41/1 o výměře 983 m2 se stavbou koupaliště v R Závěr o nedůvodnosti žaloby založil soud první
Kľúčové slová: vyrovnanie dedičských podielovprocesné spoločenstvo
R 96/1998
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o vyrovnanie dedičských podielov podľa zákona č. 293/1992 Zb. má každá povinná osoba samostatné procesné postavenie. O povinnosti každej z nich treba rozhodovať nezávisle od povinnosti ostatných povinných osôb. Ak v tomto konaní vystupuje niekoľko povinných osôb, každá z nich koná sama za seba (§ 91 ods. 1 O.s.p..) Odvolanie podané len niektorou z povinných osôb má suspenzívny účinok len ohľadne napadnutej časti výroku rozhodnutia súdu.

Úryvok z textu:
Návrhom na začatie konania navrhovatelia sa domáhali vyrovnania dedičských podielov potvrdením vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom v kat. území B., pretože tieto nehnuteľnosti, resp. podiely na nich v dedičskom konaní po poručiteľovi J. M. (otcovi účastníkov) nadobudli iba odporcovia. Okresný súd vo Svidníku rozsudkom vyrovnal dedičské podiely potvrdením vlastníctva navrhovateľov k pozemkom uvedeným vo výroku rozsudku v podieloch každému v 1/5. Návrh na začatie konania v časti týkajúcej sa
Právna veta: Pred vydaním osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. má jej dotknutý vlastník (spoluvlastník) naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, že u žalovaného nie sú splnené podmienky na vydanie tohto osvedčenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 30. júna 1998, zmenil rozsudok okresného súdu z 25. novembra 1997, č. k. 3 C 319/97-34, tak, že žalobu s návrhom na určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti, zamietol. Ďalej odvolací súd rozhodol o trovách konania. V odôvodnení rozsudku hlavne uviedol, že z § 80 písm. c) O. s. p. vyplýva, že určovacou žalobou sa možno domáhať určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom nali
Právna veta: Odvolanie podané len jedným z dvoch žalovaných, ktorým bola uložená povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, má odkladný účinok aj vo vzťahu k tomu Žalovanému, ktorý odvolanie nepodal; povinnosťou odvolacieho súdu v takomto prípade je preskúmať celý rozsudok súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Humenné rozsudkom z 13. marca 2000, č. k. 11C 1162/98-126, uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 590 586,- Sk so 17 % úrokom z omeškania od 9. februára 1998 do zaplatenia, všetko do 15 dni - konanie o zaplatenie 118 081,- Sk zastavil a rozhodol o trovách konania. Na odvolanie žalovanej v 2, rade Krajský súd v Prešove uznesením z 15. januára 2001, sp. zn. 4Co 235/00, 40o 236/00, zrušil napadnutý rozsudok vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou v 2. rade
Právna veta: Nájomný pomer vzniknutý transformáciou niektorého zaniknutého užívacieho vzťahu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov treba považovať za nájomný pomer dojednaný na dobu neurčitú v zmysle ustanovenia § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.

Úryvok z textu:
Okresný súd Svidník rozsudkom z 9. septembra 2003 č.k. 4C 23/03-47 uložil žalovanému povinnosť vypratať nehnuteľnosti v katastrálnom území S. vo výroku bližšie označené výmerami, kultúrou a číslom listu vlastníctva (ďalej len „sporné nehnuteľnosti“) a nahradiť mu trovy konania. Mal za to, že žalobca ako vlastník sporných nehnuteľností sa dôvodne domáhal ich vypratania (odstránenia strojových mechanizmov a iných hnuteľných vecí žalovaného). Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsu
Právna veta: Podľa ust. § 205 ods.3 OSP rozsah v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Účastník podal proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v lehote na podanie odvolania včas blanketárne odvolanie, ktoré následne doplnil, odvolací súd však doplnené dôvody neprejednal s poukazom na ustanovenie § 205 ods.3 OSP podľa ktorého rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Ustanovenie § 205 ods. 3 už neupravuje náležitosti odvolania ale do občianskeho súdneho konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obdo 14/2006 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B, IČO: X zast. JUDr. D, advokátom, N proti žalovanému: M, IČO: X zast. JUDr. P, advokátom, H o zaplatenie 151 724,50 Sk s prísl. na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove sp.zn. 4 Cob 58/05-148 zo dňa 21. novembra 2005 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi trovy dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o
Meritum náhrada škody
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľky Bc. M., bývajúcej v Č. proti odporcovi M., bývajúcemu vo V., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu A., a.s. so sídlom v B., o zaplatenie 35.507.-Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 128/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora
Meritum zaplatenie 35 507 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľky B proti odporcovi M, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu A so sídlom v B R O zaplatenie 35.507.-Sk s prísl. , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 128/2003, O mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Čadca zo 7. októbra 2004, č.k. 4 C 1
Meritum o zrušenie spoločného nájmu bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. P., bývajúcej v T., t. č. v T., proti žalovanému Š. P., bývajúcemu v T., o zrušenie spoločného nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 15 C 136/98, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 16. októbra 2006 sp. zn. 23 Co 52/2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobkyni náhradu trov dovolacieho konani
MENU