Nájdené rozsudky pre výraz: zdaniteľné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1939

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

198 dokumentov
4486 dokumentov
224 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povinnosti osôb povinných platiť daň
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Všetky doklady predložené žalobcom týkajúce sa predmetného nákupu alkoholu neobsahovali náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, doklady vyhotovené registračnou pokladnicou dodávateľa neobsahovali údaj o oslobodení od dane a výšku dane v Sk a dodatočne bývalým konateľom spoločnosti žalobcu predložené dodacie listy a faktúry správca dane správne neuznal z dôvodu, že na nich chýbal údaj – identifikačné číslo pre daň pridelené odberateľovi, následne predložené ďalšie doklady, ktoré mali prečiarknutý údaj „dodací list – potvrdenka“ už chýbajúci údaj o IČ DPH pre odberateľa obsahovali, žalobca m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: A. , spol. s.r.o. , so sídlom O. , zastúpen ého advokátom JUDr. O. , Advokáts ka kancelária S. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica 13, 97 4 01 Banská Bystri ca, o preskúmanie zákonnosti roz
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane. V prípade, ak zdaniteľné plnenie podľa faktúry nie je uskutočnené dodávateľom na nej uvedeným, potom len formálna existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm, nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/50/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J. Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti P., s. r. o., so sídlom v L., zastúpenej JUDr. J. P., adv
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnotyzdaniteľné obchody
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Predmetom podaného odvolania je najmä otázka, či v zmysle daňových predpisov je možné na exekúciu vykonanú súdnym exekútorom na majetok žalobcu ako povinného nazerať ako na službu mu poskytnutú. V zmysle § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z. v znení platnom v čase zdaniteľného obdobia (tzn. marec 2004) platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení, a) pri ktorých vzniká daňová povinnosť podľa § 14 (tzn. dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia), b) ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, 38 a 39, c) pri ktorých nevzniká daňová povinnosť pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu: L., a.s. so sídlom X., IČO: X., zast. JUDr. Z. Č., advokátkou so sídlom ul. V. č. 1147/1 P.O.Box X., X. B., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlo
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane. V prípade, ak zdaniteľné plnenie podľa faktúry nie je uskutočnené dodávateľom na nej uvedeným, potom len formálna existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm pokladničnými dokladmi, nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Existenciu zákonných podmienok pre nárok na odpočet musí preukázať platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje. Z dikcie § 49 ods. 2 zákona o DPH jednoznačne vyplývajú podmienky, za akých si žalobca môže odpočítať DPH, pričom základná podmienka je, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžf/83/2015 Identifikačné číslo spisu: 7013200901 Dátum vydania rozhodnutia: 01.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7013200901.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Merito veci Trovy konania
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak je advokát alebo komerčný právnik, ktorý poskytuje právnu pomoc, platiteľom dane z pridanej hodnoty ako osoba, vykonávajúca zdaniteľné plnenie, sumu, ktorú vynaloží na úhradu dane z pridanej hodnoty, nemôže zahrnúť do trov konania (§ 142 - § 150 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením č. k. 22 Cb 36/93-Šb z 22. marca 1995 konanie zastavil z dôvodu späťvzatia návrhu žalobcom. O trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi určil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy právneho zastúpenia vo výške 34 125 Sk. Právnemu zástupcovi žalovaného nebolo priznané vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty vo výške 25 %, nakoľko táto časť uplatnených trov konania nevyplýva z právneho predpisu č. 240/1990 Zb. Proti uzneseniu, v časti úhrady trov konania, sa odvolal z
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na rozsudok najvyššieho súdu vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23.06.2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 78/2011-17 z 23.02.2011, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že: „Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte - žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona č. 222/2004 Z.z.). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžf/110/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013200539 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Rumana ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6013200539.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rum
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, keďže to zákon neustanovuje, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžfk/8/2018 Identifikačné číslo spisu: 6017200055 Dátum vydania rozhodnutia: 12.12.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6017200055.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langove
Kľúčové slová: zrušenie registrácieodpočet dane z pridanej hodnoty
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z ustanovenia § 49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty vyplýva, že zákon vo všeobecnosti odpočet dane podmieňuje prijatím zdaniteľných plnení, ak sú prijaté na účely uskutočňovania zdaniteľných plnení platiteľa (ak tento zákon neustanovuje inak). V ustanovení § 2 sú vymenované zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú dani podľa tohto zákona, pričom tieto plnenia musia byť uskutočňované v rámci podnikania alebo v rámci činnosti, ktorá súvisí s podnikaním. Nárok na odpočet dane je vylúčený pre prípady podľa § 49 ods. 3 zákona V uvedenom zmysle je potrebné interpretovať aj názor Naj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu B.-F. spol. s r.o., B., IČO: X., zastúpeného JUDr. E. K., advokátom so sídlom v K., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodn
Kľúčové slová: miesto dodania službykomisionárska zmluva
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Služby – činnosti, ktoré spoločnosť D. T. S., spol. s r.o., pri obstarávaní a vykonávaní predaja tovaru žalobcu uskutočňuje, sú službami predaja, komisionárskymi službami. Svojím skutočným obsahom nie sú službami vymenovanými v ustanovení § 15 ods. 8 zákona o DPH, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 7 zákona o DPH, tak ako to tvrdí žalovaný a ako to prijal prvostupňový súd. Miestom dodania komisionárskych služieb je tuzemsko (kde sa tovar predal zákazníkovi), a keďže nejde o služby oslobodené od zdanenia DPH, podliehajú zdaneniu DPH v tuzemsku, ktoré je miestom zdaniteľnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: C. G., s.r.o., so sídlom U., zastúpený: JUDr. V. J., advokátom, M., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej Republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. I/222/7706-46869/2006
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Každá zdaniteľná osoba je povinná viesť dostatočne podrobné účtovníctvo s cieľom umožniť uplatnenie DPH a jej kontrolu daňovým orgánom. Určenie opatrení, ktoré možno požadovať od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH na zabezpečenie, aby jej plnenia neboli poznačené podvodom zo strany predchádzajúceho subjektu, závisí predovšetkým od okolnosti uvedeného prípadu vo veci samej... Zákon o DPH stanovuje striktné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované účtovným dokladom, fakt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/10/2013 Identifikačné číslo spisu: 4012200145 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Poláčková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4012200145.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov sen
MENU