Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 písm. a/, bod 3. zákona č. 581/2004 Z.z., úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu38), úroky z omeškania38a) a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, 38b) (podľa poznámok 38), 38a) a 38b) osobitným predpisom treba rozumieť zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poiste ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/18/2020 7207216715 25. novembra 2020 JUDr. Miroslava Janečková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7207216715.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej PhD., JUDr. Violy Takáčovej PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Miroslavy Janečk
Právna veta: Nezaplatené zdravotného poistenia i nárok na poplatok z omeškania, je nárokom, ktorý zodpovedá ust. § 23 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ktorý nárok vznikol ako následok oneskoreného plnenia nárokov z práva verejného a nie z pohľadávky z práva súkromného. Charakter uvedenej pohľadávky zostáva trvalo zachovaný a nemôže sa zmeniť ani v prípade, že sa pohľadávka postupuje, resp. prechádza zo zákona na iné subjekty. Použitie právnych predpisov z oblasti súkromného práva pri nakladaní s ňou neznamená, že sa zmenila na pohľadávku súkromnoprávnu, a preto pri vymáhaní nedoplatku na poistno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/11/2019 5307205893 03. 12. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:5307205893.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslavy Janečkovej v p
Právna veta: 1. Občiansky súdny poriadok vymedzuje právomoc súdov v ustanoveniach § 7. V odseku 1 tohto paragrafu určuje, že v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú veci (nároky), ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, družstevných, ako aj z obchodných vzťahov (včítane podnikateľských a hospodárskych vzťahov). Takto ohraničený súbor sa týka vzťahov súkromného práva, ktoré sa spravujú princípmi právnej rovnosti a vôľovej autonómie účastníkov. Veci, zaradené do tohto súboru, prejednávajú a rozhodujú prevažne súdy; len výnimočne, ak to ustanovuje zákon, pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. , spol. s r.o. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. F. N. , advokátom Advokátskej kancelárie F. so sídlom v B. , proti žalovanému I. so sídlom podnikania v B. , o zaplatenie 251,45 € s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 14 C 124/2009, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júna 2010 sp.zn. 14 Co
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 6C/210/2015 4314223145 27. 01. 2016 JUDr. Veronika Szabová ECLI:SK:OSLV:2016:4314223145.3 Uznesenie Okresný súd Levice v právnej veci navrhovateľa: ZH Kredit, s.r.o., IČO: 36 049 581, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava zast.: JUDr. Felix Neupauer, advokát, Advokátska kancelária FELIX NEUPAUER & PARTNERS, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava
Meritum zákon č. 273/1994 Z.z. zákon o zdravotnom poistení § 23 ods. 2
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalob cu : N. K. , nar.: X. , občan Slovenskej republiky, s adresou P., zast.: TŐGEL SIKORA & TL, s.r.o. , advokátskou spoločnosťou so sídlom Zá borského č. 19, 831 03 Bratislava, IČO: 36 799 254, proti žalovan ému : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , so sídlom Žellova č. 2, 829 24 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í správneho orgánu, na odvol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/50/2014 7013201609 25. 11. 2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:7013201609.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobcu: Y. G., nar. X. H. XXXX, T., proti žalovanému: Úrad
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/9/2020 9020200013 25. 11. 2020 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2020:9020200013.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Judity Kokolevskej (sudca spravodajca), JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Miros
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /71 /201 6 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 049 581, zastúpeného advokátom: JUDr. Felix Neupauer, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou staro
Meritum poistné v zdravotnom poistení
Najvyšší súd 1Szd/4 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalob kyne : ZH Kredit, s.r.o. , IČO: 36 049 581 , so sídlom Karadžičova č. 10, 821 08 Bratislava, zast. : JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom so sídlom advokátskej kancelárie FELIX NEUPAUER & PARTNERS Karadžičova č. 10, 821 08 Bratislava , proti žalovan ému : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , so sídlom Žellova č. 2, 829 24 Bratislava , o pre
MENU