SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201516
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotná starostlivosť


Približný počet výsledkov: 1002 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zdravotná starostlivosť
  • zdravotny nájdené 52531 krát v 6532 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 16490 krát v 4638 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 469 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 197 dokumentov
Krajské súdy SR 9281 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu občana z hľadiska kritérií § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyžaduje odborné medicínske znalosti z oblasti posudkovej činnosti. Posudkoví lekári posudzujú zdravotný stav občana na základe: a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať záro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka v právnej veci navrhovateľ a: Š. B. , bytom B. , proti odporkyni : Sociálna poisťovňa - ústrediu , so sídlom ul. 29. augusta 8-10 , 813 63 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. X. X. X. zo dňa 30. .
Kľúčové slová: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, oslobodenie od súdnych poplatkov.

Zbierka NS 2/2005
R 16/2005
Rozsudok
Právna veta: Konanie o nároku zdravotnej poisťovne na náhradu nákladov vynaložených za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 zákona č. 279/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov je konaním vo veci zdravotného poistenia a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov je oslobodené od súdneho poplatku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Žiline uznesením z 23. septembra 2003, sp. zn. 8 Co 194^03, potvrdil uznesenie Okresného súdu Čadca z 15. apríla 2003, č. k. 5 C 195/02-49, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny po­ platok za odvolanie 1 035,- Sk. Zároveň samostatným výrokom pripustil proti svojmu uzneseniu dovolanie. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil tým, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, a to v otázke, či konanie, predmetom ktorého je nárok zdravotnej poisťovne na náhradu .
Právna veta: Ako právne pochybný sa v súčasnosti javí záver súdov prvého a druhého stupňa, že obvinený inému z nedbanlivosti spôsobil smrť, a to v dôsledku porušenia dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho povolania (§ 224 ods. 2 Tr. zák.). Obvinený v čase spáchania skutku nevykonával povolanie lekára, a to s poukazom na vtedy účinný zákon č. 219/2002 Z.z. o povolaní lekára, o slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o slovenskej komore zubných lekárov. Podľa § 2 ods. 3 uvedeného zákona povolanie lekára sa vykonáva v pracovnoprávnom vzťahu na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej st ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 15/2010 Slovenská republika ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Igora Burgera a JUDr. Martina Piovartsyho na verejnom zasadnutí v Bratislave 1. júna 2011 v trestnej veci obvineného MUDr. K. J. pre trestný či n ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. .
Právna veta: Sankcia bola žalobcovi uložená za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z., a teda za porušenie povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. Porušenie spočívalo v tom, že počas hospitalizácie pacientky na neurologickom oddelení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v období od 08.10.2012 do 09.10.2012 nebola u pacientky diferenciálne diagnosticky doriešená brachiálna plexopathia vľavo s anamnestickým údajom svedčiacim pre Raynaudov syndróm (bolesti ľavej hornej končatiny s cyanózou končekov prstov), zaznamenaným pri predchádzajúcom vyšetrení pacientky na urgentnom príjme poskyto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200003 Dátum vydania rozhodnutia: 18. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2015200003.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc u: Fakultná nemocnica Trnava, IČO: 00 610 381, A. Žarnova 11, Trnava, právne zastúpený: PROSMAN A PAVLOVIČ .
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že zo zákona č. 581/2004 Z.z. nevyplýva, že by na zodpovedanie špecifických otázok, či na posúdenie veci nepostačoval názor (stanovisko) aj len jedného odborníka z danej medicínskej oblasti. Rovnako ani samotný správny poriadok výslovne neurčuje počet, či dôležitosť dôkazných prostriedkov. Správny orgán je podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku povinný náležite zistiť skutkový stav, za týmto účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie a vykonať dokazovanie tak, aby mal zistené a preukázané všetky skutočnosti do tej miery, aby bol takto zistený skutkový stav spoľahli ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7015200938 Dátum vydania rozhodnutia: 19. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7015200938.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v p rávnej veci žalobcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, so sídlom Rastislavova 43, Košice, IČO: 00 606 707, .
Právna veta: I. Poistný kmeň nemôže byť majetkom zdravotnej poisťovne, arovnako ním nemôže byť ani odplata za prípadný odplatný prevod poistného kmeňa, lebo vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami anie svlastným majetkom zdravotných poisťovní. II. Zdôvodu, že poistný kmeň ako ani odplata za prevod poistného kmeňa nie sú majetkom zdravotnej poisťovne patriacim do konkurznej podstaty ako majetok úpadcu, správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konania o prevode poistného kmeňa auvedené konan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu Ing. Eduarda Hyráneka, PhD., so sídlom Bratislava, Púchovská č. 12, správcu konkurznej podstaty úpadcu Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii, so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, zastúpeného Mgr. Michalom Bouškom, advokátom a .
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej len „ .
Právna veta: Za obstarávanie veci všeobecného záujmu je možné považovať nielen takú činnosť, ktorá súvisí s plnením verejných úloh, ale sú tu aj činnosti pri uspokojovaní záujmov fyzických osôb v oblastiach materiálnych, sociálnych, kultúrnych a iných potrieb, teda aj pri zdravotníckych úkonoch spojených s plastickou operáciou telesných orgánov človeka, pretože je vo všeobecnom záujme, aby takéto úkony boli vykonané lege artis, v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy bez toho, aby to bolo podmieňované plnením, na ktoré nie je právny nárok.Skutočnosť, že išlo o úkony za úhradu a o úkony n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Tdo Vš - 4/2007 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a členov senátu JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Jozefa Kanderu, JUDr. Jána Mihala a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci proti obvinenému MUDr. R. B. , vedenej na Špeciálnom súde v Pezinku pod sp. zn. PK 2 Tš X./2006, pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 31. decembra .
Právna veta: Ustanovenie § 52 ods. 3 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy predpokladá možnosť, že priebeh súdneho pojednávania sa vyhotovuje aj použitím diktafónu (okrem postupu podľa § 56, rýchlopisného záznamu alebo pomocou výpočtovej techniky), pričom upravuje spôsob jej prepisu a vymedzuje skutočnosti, ktoré predseda senátu do mikrofónu nadiktuje. Teda ak v danej veci okresný súd priebeh súdnych pojednávaní vyhotovoval použitím diktafónu a prepis zápisníc o pojednávaní tvorí obsah spisu, neodňal tým žalovanému možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Zápis ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. K. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. Vladimírom Záborským, advokátom v Martine, E. B. Lukáča 2, proti žalovanému MUDr. J. K. , bývajúcemu v M. , zastúpenému JUDr. Ervínom Erdélyim, advokátom v Nových Zámkoch, P. Blahu 7/A, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Martin p od sp. zn. 10 C 228/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 26. apríla 2013 , sp. .
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
... vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi. Ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah .
Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... účelom vyriešenia situácie a poskytovania pomoci palestínskym utečencom. UNRWA poskytuje palestínskym utečencom v táboroch vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a infraštruktúru. V žiadnom prípade ale UNRWA nedokáže poskytnúť navrhovateľovi pomoc a ochranu v trestnom ... väzniciach je zlá, ale nie je možné ju charakterizovať ako prenasledovanie. Problémy sú najmä so zdravotnou starostlivosťou a preplnenosťou väzníc, tieto fakty však nespadajú pod definíciu prenasledovania. Navyše politické dôvody vylučuje aj .
Právna veta: Pokiaľ už bola v občianskoprávnom konaní právoplatne vyriešená určitá otázka hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, je súd v inom konaní, v ktorom má tú istú otázku posúdiť ako prejudiciálnu, viazaný jej skorším posúdením.

Úryvok z textu:
... umožniť žalobcovi vstup do nebytových priestorov budovy Obvodného zdravotného strediska v P. za účelom poskytovania neštátnej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia. Žalobca zdôraznil, že odvolací súd v potvrdzujúcom rozhodnutí vychádzal zo záveru, že ... bremena. Tým, že žalovaný svojim protiprávnym konaním znemožnil žalobcovi výkon jeho činností spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, spôsobil žalobcovi škodu vo forme ušlého zisku (§ 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka), výšku ktorej .
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
... znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) platobný výmer z 8. novembra 2007, vydaný Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), pobočkou P. z dôvodu nesplnenia povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie podľa § 15 ods. ... t.j. do účinnosti § 85h zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. januára 2009, čím nastala vágnosť a interpretačná nejasnosť. .
Právna veta: I. Oblasť správneho trestania je sférou, v ktorej sa uplatňuje plná jurisdikcia správneho súdu preskúmavajúceho administratívne rozhodnutie sankčného charakteru. Uvedená požiadavka vyplýva z interpretácie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. II. Žalobca je vo veciach správnych deliktov oprávnený uviesť a poukázať v žalobe i na taký dôkaz, pre ktorý považuje napadnuté rozhodnutie správneho orgánu za nezákonné a nebráni tomu ani skutočnosť, že ho neuplatnil v odvolacom správnom konaní, resp. rozkladovom konaní, ak tak objektívne nemohol urobiť. Krajský súd preto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do výšky 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu. Podľa § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej .
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, hanobenie národa, rasy a presvedčenia

Zbierka NS 3/2018
R 30/2018
Rozsudok
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátu, tak ti automaticky zaniká nárok na všetko! Žiadne dávky, žiadna sociálka, žiadne pôrodné, žiadne detské prídavky, žiaden byt, žiadna zdravotná starostlivosť, žiaden dôchodok! Proste nič! Dosť bolo nekontrolovaného a nezodpovedného množenia sa cigánskeho etnika! Nič zadarmo cigáňom, stačilo živenie daromných, lenivých .
Kľúčové slová: konkurzná podstata, právne účinky vyhlásenia konkurzu

Zbierka NS 4/2006
R30/2006
Rozsudok
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
... ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostli­ vosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a súvi­ siace so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti, majetok zdravotníckych zariadení, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný ... boli z exekúcie vylúčené finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, majetok zdravotníckych zariadení, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z pros­ .
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, detenčné konanie, osobná sloboda sa zaručuje

Zbierka NS 8/2018
R 67/2018
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení bez súhlasu umiestneného, je tak závažným zásahom do osobnej slobody človeka, že prvotný výsluch alebo vzhliadnutie vykoná osobne sudca.

Úryvok z textu:
... držať bez jej súhlasu, môžu byť definované len zákonom [zákon č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z. “)]. Aby ... . detenčné konanie). Dôvody, pre ktoré môžu byť fyzické osoby bez svojho súhlas u umiestnené a držané v ústave vykonávajúcom zdravotnú starostlivosť, sú uvedené v zákone č. 576/2004 Z.z., ide napr. o choroby, pri ktorých je možné uložiť povinné .
Kľúčové slová: úplatok, podplácanie, prijímanie úplatku

Zbierka NS 10/2018
R 101/2018
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti,alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.

Úryvok z textu:
... „len" fľašu slivovice v hodnote asi 4,70 € ), jeho následku (obžalovaný nebol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti uprednostnený, ani akokoľvek zvýhodňovaný), zavineniu (priamy úmysel), pohnútke (ovplyvnenej dlhodobo zažitými stereotypmi o potrebe odvďačiť ... úplatku musí vždy existovať očakáva nie neoprávnenej výhody. Ak teda pacient v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou poskytne lekárovi plnenie s cieľom získať „nadštandardnú starostlivosť", prednostné vykonanie operácie alebo akýkoľvek iný .
Kľúčové slová: sadzba poistného, splatnosť preddavku na poistné, platenie poistného, dlžné poistné

Zbierka NS 1/2005
R 8/2005
Rozsudok
Právna veta: I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkrom¬ného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy. II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdravotnom poistení vzájomné pohľadávky, ktoré vzniknú zdravotníckym zariadeniam a zdravotným poisťovniam v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sa započítavajú podľa osobitných predpisov, Tieto pohľadávky nemožno postúpiť inej osobe, ak sa ... 1999. Pohľadávky zdravotných poisťovní na poistnom, pohľadávky zdravotníc­ kych zariadení na úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľa­ dávky právnických osôb alebo fyzických osôb voči zdravotníckym zariade­ Rozhodnutia a stanoviská vo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.