Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065306
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
08.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotné obmedzenia


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zdravotné obmedzenia
  • zdravotny nájdené 49760 krát v 6257 dokumentoch
  • obmedzenie nájdené 13484 krát v 6345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské súdy SR 338 dokumentov


Právna veta: Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia rozhoduje o zákonnom nároku na dávku dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci (§ 153 ods. 1 v spojení s § 246c OSP). Ak v priebehu konania o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku orgán sociálneho poistenia vydal ďalšie rozhodnutie týkajúce sa nároku na niektorú z dôchodkových dávok, je povinnosťou súdu posúdiť aj jeho zákonnosť, pokiaľ z neho nie je zrejmé, že sa stalo už len samo predmetom konania a nahradilo v plnom rozsahu predtým vydané rozhodnutie. O takomto novom rozhodnutí treba rozhodnúť popri predošlom a pokiaľ h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právn ej veci navrhovateľa P. M. , bytom X. , N. , zastúpeného D. , bytom X. , N. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa pro ti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14. marc a 20 12 , č. k. 9Sd/ 83 /20 11 -23, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislav e zo 14. marc a .
Právna veta: Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia má vo svojej podstate predstavovať náhradu za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Sťažením spoločenského uplatnenia je preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie, či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho sebavzd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 30 násobné zvýšenie odškodnenia. Na tom nemôžu nič zmeniť ani navrhovateľom uvádzané , ani psychické ťažkosti, ktoré znásobujú celkové utrpenie spôsobené zdravotnými obmedzeniami. Podotkol tiež, že ani znalec nepovažoval za potrebné zvyšovať počet bodov v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky, nakoľko počet .
Právna veta: Škoda, ktorá vzniká následkom choroby z povolania, môže spočívať tiež v strate na zárobku poškodeného zamestnanca po skončení pracovnej neschopnosti. O vzťah príčinnej súvislosti medzi stratou na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti a chorobou z povolania ide vtedy, ak vznikla táto škoda následkom choroby z povolania, t.j. bez choroby z povolania by strata na zárobku tak, ako vznikla, nenastala. Strata na zárobku nevzniká poškodenému zamestnancovi len vtedy, ak sa po skončení pracovnej neschopnosti znovu zamestnal u pôvodného zamestnávateľa a vykonával tam inú, menej platenú prácu, prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výsluchom (porovnaj č. l. 35 p. v. spisu), ale aj listinným dôkazom o odmietnutí prijatia do zamestnania vzhľadom na jeho zdravotné obmedzenie (porovnaj č. l. 58 spisu). K strate možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa nedochádza totiž len so zánikom jeho pracovnej schopnosti .
Právna veta: Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v tretej časti (Pôsobnosť prokurátorov) štvrtý diel (Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy) upravuje rozsah pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, štátnym orgánmi a inými právnickými osobami, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu a právnickými osobami, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že je dlhodobo vo výkone trestu odňatia slobody pracovne nezaradený , z dôvodu nedostatku pracovných možností ako aj z dôvodu určitého zdravotného obmedzenia, v dôsledku čoho nemá žiadny príj em. II. Odporca vo vyjadrení zo dňa 10.02.2011 navrhol podanie navrhovateľa zamiet .
Právna veta: Z ustanovenia § 195 Zákonníka práce vyplýva, že predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa voči zamestnancovi za škodu pri chorobe z povolania sú choroba z povolania, vzniknutá za stanovených pracovných podmienok, vznik škody a príčinná súvislosť medzi chorobou z povolania a vznikom škody. K vzniku nároku na náhradu škody je potrebné, aby všetky tieto predpoklady boli splnené súčasne; ak chýba ktorýkoľvek z nich, nárok nevzniká. Škoda, ktorá vzniká následkom choroby z povolania môže spočívať tiež v strate na zárobku poškodeného zamestnanca po skončení pracovnej neschopnosti. Ku strate na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len, ak by sa bol zamestnal v inom zamestnaní, ktoré by zodpovedalo jeho zníženej pracovnej schopnosti, kde by vzhľadom na zdravotné obmedzenie spôsobené chorobou z povolania dosahoval nižší zárobok. Rozdiel medzi takto dosahovaným zárobkom a zárobkom, ktorý by bol ustálený ako zárobok .
Právna veta: Komplexný posudok, napriek svojej významnosti, nepredstavuje a ani nemôže, za situácie predloženia odlišného lekárskeho názoru, predstavovať jediný podklad rozhodnutia v konaní podľa zák. č. 447/2008 Z.z. Je potom celkom legitímne očakávanie žalobcu, že z odôvodnenia rozhodnutia žalovaného o nepriznaní peňažného príspevku sa v zmysle zákonného príkazu na presvedčivé odôvodnenie (§ 46 a § 47 ods. 3 Správneho poriadku) dozvie jasné argumenty, prečo odlišný lekársky názor nezavážil v prospech jeho žiadosti.

Úryvok z textu:
... lekári (kardiológ a neurológ) vo svojich vyššie uvedených nálezoch odporučili žalobcovi pridelenie parkovacieho preukazu, resp. uviedli s poukazom na jeho zdravotné obmedzenia, že je vhodná individuálna preprava. Ak teda ošetrujúci lekári žalob covi výslovne odporučili pridelenie parkovacieho preukazu, resp. sa vyjadrili, že .
Merito o náhradu škody na zdraví
... zvýšenie odškodnenia. Na tom nemôžu nič zmeniť ani žalobcom v dovolaní namietané okolnosti (psychické ťažkosti, ktoré znásobujú celkové utrpenie spôsobené zdravotnými obmedzeniami). Na základe uvedeného preto odvolaciemu súdu nemožno vyčítať záver jeho úvah o tom, akú mieru zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského .
Merito invalidný dôchodok
... na závery znaleckého posudku - vypracovaného pre účely iného konania - a najmä na jeho bod 6, z ktorého sú zrejmé jej zdravotné obmedzenia, v dôsledku ktorého má obmedzené aj domáce práce, ako je pranie, pretože nemôže byť v predklone, nemôže ani dlhšie stáť .
Merito o náhradu škody z ublíženia na zdraví
... činnosti ako profesionál, ale venoval sa im len rekreačne. Dovolací súd má zhodne so záverom odvolacieho súdu, že toto čiastočné zdravotné obmedzenie, bolo dostatočne zohľadnené a vyjadrené v zvýšení odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré v rámci súdnej úvahy, vychádzajúc z vykonaného .
Merito o náhradu škody na zdraví
... dôsledku choroby z povolania došlo u neho v podstatnej miere k zníženiu plnohodnotného prežívania života. Vychádzajúc z názoru, že dve zdravotné obmedzenia žalobcu je nutné posudzovať navzájom a v súvislostiach, mal za to, že sú splnené zákonné dôvody zvýšenia odškodnenia za s .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.