Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1081382
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121785
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421791
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
28.01.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zdravotné postihnutie


Približný počet výsledkov: 1611 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zdravotné postihnutie
  • zdravotny nájdené 50366 krát v 6319 dokumentoch
  • postihnutie nájdené 12099 krát v 1840 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 178 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 137 dokumentov
Krajské súdy SR 7513 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 2 zákona vyplýva, že na uznanie invalidity v zmysle zákona nepostačuje preukázanie zhoršeného zdravotného stavu; musí ísť o taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý má trvať dlhšie ako jeden rok. Z tohto pohľadu je potrebné posudzovať aj možnosť uznania invalidity z hľadiska diagnostikovania jednotlivých zdravotných postihnutí a pretrvávania ich závažnosti, resp. ich ovplyvniteľnosti liečbou a dodržiavaním napr. prísnej abstinencie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/133/2015 7014200772 29. 03. 2017 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2017:7014200772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci navrhovateľky: O.. O. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. č. 4, G., proti .
Právna veta: Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia rozhoduje o zákonnom nároku na dávku dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci (§ 153 ods. 1 v spojení s § 246c OSP). Ak v priebehu konania o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku orgán sociálneho poistenia vydal ďalšie rozhodnutie týkajúce sa nároku na niektorú z dôchodkových dávok, je povinnosťou súdu posúdiť aj jeho zákonnosť, pokiaľ z neho nie je zrejmé, že sa stalo už len samo predmetom konania a nahradilo v plnom rozsahu predtým vydané rozhodnutie. O takomto novom rozhodnutí treba rozhodnúť popri predošlom a pokiaľ h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právn ej veci navrhovateľa P. M. , bytom X. , N. , zastúpeného D. , bytom X. , N. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa pro ti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14. marc a 20 12 , č. k. 9Sd/ 83 /20 11 -23, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislav e zo 14. marc a .
Právna veta: Podľa § 71 ods. 3 prvej vety zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby...Posudky posudkových lekárov preto dostatočne nezodpovedali na otázku vzniku navrhovateľkinej invalidity a jej rozsahu. Ich posudky by bolo možné považovať za presvedčivé a dostatočné len vtedy, ak by nevzbudzovali pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu žiadateľky o dávku, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /93 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľky P. N. bytom X. L. , Č. , Č. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti roz sudku Krajského súdu v Bratislave z 29. máj a 201 2, č. .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. je podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu výlučne komplexný posudok. Komplexný posudok na účely kompenzácie (§ 15 zákona č. 447/2008 Z. z.) obsahuje mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím; sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu; vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200352 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200352.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthoty ovej, PhD. v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): W. O., narodená dňa XX.XX.XXXX, O., právne zastúpenej: Advokátska .
Kľúčové slová: miera funkčnej poruchy, posudkový lekár, ťažké zdravotné postihnutie, komplexný posudok

Zbierka NS 6/2013
R 89/2013
Rozsudok
Právna veta: Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúdenie miery funkčnej poruchy patrí do právomoci príslušných posudkových lekárov, ktorí posudzujú aj odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. apríla 2011 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 18. júna 2010, ktorým žalovaný nevyhovel odvolaniu žalobkyne a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v B. odboru sociálnych vecí a rodiny z 23. apríla 2010, ktorým podľa § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej .
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ťažké zdravotné postihnutie, výcvik potrebný na používanie pomôcky

Zbierka NS 6/2013
R 88/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak je na používanie pomôcky podľa § 24 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebný výcvik, príspevok na jej kúpu možno poskytnúť len vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím úspešne absolvuje výcvik, potrebný na používanie pomôcky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 11. mája 2011 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 2. novembra 2010, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nevyhovel odvolaniu žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v K., pracovisko K. IV z 12. júla 2010. Uvedeným rozhodnutím nebolo vyhovené žiadosti žalobcu z 2. júna 2010 o priznanie peňažného príspevku na kúpu .
Právna veta: Príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v podobe peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť len ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenú podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. To znamená, že musí ísť o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do voz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/125/2018 1016201606 20. 02. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:1016201606.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: mal. F. Z., narodený X. O. XXXX, zastúpený zákonnou .
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že zákon č. 447/2008 Z.z. v žiadnom svojom ustanovení neustanovuje povinnosť vopred oznamovať výkon sociálnej posudkovej činnosti (sociálneho zisťovania, prípadne kontroly). Navyše predčasné oznámenie o plánovanom výkone kontroly, resp. sociálneho zisťovania by mohlo v konečnom dôsledku zmariť samotný účel tejto kontroly / zisťovania.Fotografie žalobkyne dostatočne nepreukazujú, že by na ich základe vyvstala potreba kompenzovať sociálne dôsledky jej ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200036 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200036.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eri ky Čanádyovej v právnej veci žalobkyne: Q. Q., narodená XX. Q. XXXX, bytom v Q., R. č. XXX, proti žalovanému: .
Právna veta: Peňažný príspevok na úpravu bytu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa priznáva ako čiastočná sociálna kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby a je nerozlučne spojený sosobou žiadateľa. Neprechádza na jeho prípadných dedičov, preto ďalšie súdne konanie v dôsledku smrti žiadateľa o tento príspevok musí byť zastavené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/42/ 2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu neb. F. Č. naposledy bytom Š., H. č. X. zomrelého X. , zastúpeného JUDr. Danielom Urbanom, advokátom, Hutnícka 14, Spišská Nová Ves, proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice , Zádielska ul. č. 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 16. septembra 2010 číslo AA/2010/03633, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského .
Právna veta: Nebolo sporné, že žalobca je považovaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Sporným medzi účastníkmi bolo posúdenie nároku žalobcu na peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. Podmienky pre priznanie peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, upravuje § 37 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. Tento peňažný príspevok je možné pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200493 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200493.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobcu: B. Z., nar. XX.XX.XXXX, Z. - L. XXXX, zastúpený: JUDr. Iveta Balalová, advokátka, .
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
... osobnej asistencie, ktoré osobný asistent odpracoval v predchádzajúcom mesiaci pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť podklady za každý mesiac príslušnému orgánu na vyúčtovanie, najneskôr do ... zákona o sociálnej pomoci oprávňovali žalovaného zastaviť vyplácanie peňažného príspevku len vtedy, ak občan so zdravotným postihnutím po doručení výzvy napriek poučeniu o následkoch jej nedržania neosvedčil skutočnosti, rozhodujúce na poskytovanie tohto .
Kľúčové slová: práva dieťaťa, starostlivosť súdu o maloletých , výsluch maloletej

Zbierka NS 2/2018
R 22/2018
Uznesenie
Právna veta: V mimosporových konaniach je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v prípadoch uvedených v ustanovení § 385 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... / ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,d/ okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,e/ ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity .
Kľúčové slová: osobná sloboda sa zaručuje, detenčné konanie, právo na spravodlivý proces

Zbierka NS 8/2018
R 67/2018
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení bez súhlasu umiestneného, je tak závažným zásahom do osobnej slobody človeka, že prvotný výsluch alebo vzhliadnutie vykoná osobne sudca.

Úryvok z textu:
... , ktorý smeruje k naplneniu požiadavky prirodzenej dôstojnosti človeka, jeho osobnej nezávislosti vrátane slobody au tonómie, nediskriminácie, rešpektovaniu odlišností osôb so zdravotným postihnutím. Povinnosťou súdu pri rozhodovaní o osobnej slobode človeka je vychádzať zo subjektívneho hľadiska, ktoré znamená, že súd primárne nevychádza z .
Právna veta: Nárok na peňažnú dávku počas vzdelávania a prípravy na trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2môže vzniknúť len vtedy,ak je žiadateľ o dávku súčasne občanom so zdravotným postihnutím, je občanom, zaradeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie (§ 6 ods. 2 zákona) a jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva vo vzdelávacom zariadení, na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo v chránenej dielni alebo na chr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Na výber vzdelávacieho zariadenia, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na vykonávanie zaškolenia alebo prípravy na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ... obstarávaní“), jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie a úradom a toto zaškolenie alebo príprava na .
Právna veta: Podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky (vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom) je absolvovanie výcviku používania pomôcky u osoby odborne spôsobilej na takýto výcvik v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... žalobky ňa ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nielenže úspešne neabsolvovala výcvik používania pomôcky (psa so špeciálnym výcvikom) ale neabsolvovala takýto výcvik vôbec, rozhodnutie ... a používanie ktorej je potrebný výcvik (v tomto prípade psa so špeciálnym výcvikom) fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je úspešné absolvovanie výcviku používania tejto pomôcky. Z dôvodu, že správne orgány mali dostatočne preukázané, že .
Kľúčové slová: občan s ťažkým zdravotným postihnutím, opatrovateľská služba

Zbierka NS 4/2007
R 53/2007
Rozsudok
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sa dočasne nemusí nachádzať v jeho domácnosti, ak zabezpečuje bežné potreby pre domácnosť (nákup a pod.). Jej neprítomnosť potom nemožno bez ďalšieho považovať za prerušenie celodenného, osobného a riadneho opatrovania. Miestnu príslušnosť súdu nezakladá a ani nemení interný predpis ústredia správneho orgánu o presune rozhodovacej činnosti na jeho vysunuté pracoviská, ktoré zriadil.

Úryvok z textu:
... prerušenie celodenného, osobného a riadneho opatrovania. Skutočnosť, že fyzická osoba opatrujúca občana s ťažkým zdravotným postihnutím dočasne opustí domácnosť opatrovanej osoby nebráni záveru o celodennej starostlivosti. Ohľadne procesných námietok žalovaného uvedených ... konania, ktoré môžu byť účelové. K objektívnemu zhodnoteniu potreby kom­ penzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia treba vziať do úvahy najmä stanovisko posudkového lekára, ktorý zhodnotí nielen mie­ ru funkčnej .
Kľúčové slová: preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálne služby

Zbierka NS 2/2006
R 23/2006
Rozsudok
Právna veta: V konaní o vydanie preukazu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 57 ods. 2 zákona Č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nepostačuje pre rozhodnutie alebo posudok o miere funkčnej poruchy žiadateľa o poskytnutie sociálnej pomoci len záznam lekára založený v spise. Správny orgán musí na posúdenie otázky, na ktorú nemá dostatok odborných znalostí, vyžiadať odborný alebo znalecký posudok.

Úryvok z textu:
... stanovená na 40 %, a preto nespĺňa podmienkj' na vydanie preukazu obča­ na s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomo­ ci v znení neskorších ... miera funkčnej poruchy stanovená na 40 %, a preto nespĺňa podmienky na vyda­ nie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Proti tomuto rozhodnutiu žalobkyňa podala odvolanie. V odvolacom konaní žalovaný doplnil dokazovanie novým záznamom lekára .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.