Nájdené rozsudky pre výraz: združovanie občanov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
23 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právom poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zber si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri; právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku; vykonávať ho možno len podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie (§ 2 zákona č. 23/1962 Zb.). Zákonodarca v tomto ustanovení definoval verejný záujem štátu na výkone práva poľovníctva. Verejný záujem je pojem, ktorý platná právna úprava výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho práva pomerne často používa. Verejný zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MUDr. J. T. bytom H. 5, B. , zastúpený JUDr. Gizelou Tuhárskou, advokátkou so sídlom Radlinského 2, Bratislava, proti žalovanému : Poľovnícka spoločnosť TUŠIMKA , so sídlom Pieskovcová 5/A, Bratislava, IČO: 42 139 422 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia členskej schôdze ža lovaného zo dňa 12.08.2014, o od volaní člena Poľovníckej spoločnosti Tušimka MUDr. J. T.
Právna veta: Poľovnícke združenie má svoje orgány – členská schôdza, výbor poľovníckeho združenia a dozorná rada (kontrolór) poľovníckeho združenia (§ 7 Stanov). Podrobne je upravené disciplinárne (kárne) konanie a uloženie disciplinárneho (kárneho) opatrenia (§ 13 Stanov). Situácia sa nezmenila ani za účinnosti nového zákona o poľovníctve č. 247/2009 Z.z. od 1. septembra 2009. Z ustanovení zákona č. 247/2009 Z.z. vyplýva, že poľovnícke združenie je poľovníckou organizáciou založenou podľa tohto zákona, ktorá je neziskovou organizáciou, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej, JUDr. Jany Baricovej, JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. Z. , bytom B. X. zastúpeného advokátom JUDr. Štefanom Bugalom, so sídlom v Trnave, Fándlyho 23 , proti žalovanému : Poľovnícke združenie „DOLINA“ B. , so
Právna veta: Pred účinnosťou zákona č. 274/2009 Z.z. bolo poľovnícke združenie občianskym združením, registrovaným na výkon práva poľovníctva, na ktoré sa vzťahovali ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. bola stanovená možnosť súdnej ochrany člena združenia tým spôsobom, že člen združenia je oprávnený požiadať okresný súd v určenej lehote o preskúmanie nezákonného alebo stanovám odporujúceho rozhodnutia orgánu združenia. V uvedenom ustanovení bola teda upravená možnosť súdnej preskúmateľnosti rozhodnutia okresným súdom. ... V súvislosti s prij ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. D. , byt om T. , zastúpený JUDr. J. H. , advokátom, AK so sídlom v P. v zastúpení JUDr. K. M. , advokátom, AK so sídlom v B. , proti žalovanému: Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov „ H. “, S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2/2011 zo dňa 10. februára 2011, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 11S/22/2011 -43 zo dňa 27
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2). Podľa § 77 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu, 34)priestupku (§ 76) alebo iného správneho deliktu (§ 78). Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístka rieši komora podľa disciplinárneho poriadku vydaného komorou a schváleného ministerstvom. Z citovanej pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /3/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ J. M. , by tom Š., 2/ Ing. M. M. , bytom T. , zastúpen í advokátom JUDr. Jozefom Tomkom, Advokátska kancelária v Prešove, Floriánova 2 , proti žalovanému : Poľovn íck e združenie č. 2, Demjanka, Šarišské Dravce, IČO: 31 300 529 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúp ením veci Okresným súdom Prešov , takto r o z
Právna veta: Poľovnícke združenia sú v zmysle stanov Slovenského poľovníckeho zväzu jeho základnými organizačnými jednotkami. Odvolací súd v ďalšom poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Sžr/56/2011 zaoberajúce sa obdobnou otázkou: „...V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na teóriu správneho práva (napríklad Hendrych, D. a kol.: Správni právo, Obecná část, 6. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 a nasl.), podľa ktorej medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré teória člení na územné, osobné a reálne korporácie. Najmä osobné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: I., bytom Š., právne zastúpeného JUDr. Jozefom Hurtišom , v zastúpení JUDr. Karolom Mečiarom, advokátom v Bojniciach, Lúčky č. 19/3, proti žalovanému: Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov „HÁJ“, Skačany, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2/2011 zo dňa 10.2.2011, o o dvolaní žalobc u proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 1 1S/ 21 /201 1- 46 zo dň
Právna veta: Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty je rozhodnutím orgánu verejnej správy. Podanie žiadosti o registráciu však nebráni tomu, aby správca dane skúmal opodstatnenosť registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty v prípade, ak žiadosť podáva osoba, ktorá nemá uvedenú právnu formu podnikania nejde o podnikajúcu fyzickú osobu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí daňových orgánov, ktorými mu bola predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty vo výške 20 849 511 Sk, a tiež predpísané zvýšenie dane vo výške 10 424 756 Sk. Žalobca tvrdil, že je právnickou osobou podlá § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, založenou a vzniknutou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) a registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 8.
Právna veta: Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty je rozhodnutím orgánu verejnej správy. Podanie žiadosti o registráciu však nebráni tomu, aby správca dane skúmal opodstatnenosť registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty v prípade, ak žiadosť podáva osoba, ktorá nemá uvedenú právnu formu podnikania nejde o podnikajúcu fyzickú osobu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí daňových orgánov, ktorými mu bola predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty vo výške 20 849 511 Sk, a tiež predpísané zvýšenie dane vo výške 10 424 756 Sk. Žalobca tvrdil, že je právnickou osobou podlá § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, založenou a vzniknutou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) a registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 8.
Právna veta: V súčasnosti podporuje text zák. č. 274/2009 Z.z., ktorý prostredníctvom svojho § 41 a nasl. ustanovení vytvára komorový systém, tzn. systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva (najmä § 51 cit. zákona), a ďalej aj systém prísnej kontroly etického správania jednotlivých členov s tým že podriaďuje výkon poľovníctva pod dozor štátnej správy (§ 71 v spojení s § 75 zák. č. 274/2009 Z.z.). Podľa § 42 ods. 1 zák. č. 274/2009 Z.z. komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J., nar.: X. , trvale bytom O. , zast .: Lion Law Partners , advokátskou spoločnosťou so sídlom Horná č. 32, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Slovenský poľovnícky zväz
Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. by tom Ľ. , proti žalovanému : Slovenský poľovnícky, zväz, Poľovn íck e združenie Magura, Turčianske Kľačany, IČO: 361 322 76 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Martin , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Žiline s postúpením veci n i e j e d ô v o d n ý. O d ô v o d
MENU