Nájdené rozsudky pre výraz: zdržovanie sa v mieste doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V ustanovení § 24 ods. 2 posledná veta je zakotvená výnimka zo zásady, že doručenie pôsobí až od okamihu, keď písomnosť za fakticky dostala do rúk adresáta. Bez ohľadu na skutočnosť, či sa adresát písomnosti o jej uložení na pošte dozvedel alebo nemal o uložení vedomosť, zo zákona vyplýva, že mu písomnosť bola doručená. Ide o právnu fikciu. Ak si adresát nevyzdvihne zásielku do troch dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel, ale len za predpokladu, že sa adresát zdržiaval v mieste bydliska a že posledný deň doruče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : J. K., bytom v S. právne zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, H. proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska ulica č. 33, Prešov, o pr
Právna veta: 1. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (v určitý konkrétny deň) fakticky zdržiava v mieste doručenia a má z tohto dôvodu možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom doručení prevziať alebo vyzdvihnúť. Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa v mieste doručenia v podstate teda znamená, že s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F. , zastúpeného JU Dr. R. G. , proti žalovanému F. L. , o zaplatenie 440 000, - Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28.
Právna veta: Nová úprava zákona č. 563/2009 Z.z. v § 31 ods. 3 termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ nepozná. Tento termín správny poriadok používa len pri doručovaní fyzickým osobám, pri doručovaní právnickým osobám sa neaplikuje. Rovnako aj Občiansky súdny poriadok „zdržovanie sa v mieste doručenia“ aplikuje len pri doručovaní fyzickým osobám. Stará úprava zákona č. 511/1992 Zb. (§ 17 ods. 3, § 17 ods. 8) používala termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ rovnako pri fyzických osobách, a v prípade nedoručenia písomností právnickým osobám sa postupovalo v smere naznačenom v rozhodnutiach najvyššieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/22/2014 6013201718 19.05.2015 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2015:6013201718.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Strojárne PKH, a.s., Zvolenská cesta 35, Banská Bystrica, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zo dňa
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 426/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého J. K. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, dieťa rodičov PaeDr. J. S., bývajúcej v B. a Ing. E. K. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. R. M. , advokátkou v B. , o zvýšenie výživného na ma loletého , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 38/201
Meritum o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. arch. D. J., bývajúceho v B., zastúpeného Mgr. J. E., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ E. S., bývajúcemu B. a 2/ K. S., bývajúcej B., o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 C 487/2001, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 27. decembra 2006, sp. zn. 23 Co 470/2006, takt
Meritum o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. L., bývajúceho v N., zastúpeného JUDr. M. C., advokátkou v N., proti odporkyni U. P., a.s., B., IČO : X., o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 10 C 68/2003, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2007, sp.zn. 10 Co 7/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Meritum o zaplatenie 46,94 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. P. B., a.s., B., IČO: X., proti žalovanému: I. V., bývajúci v B., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. B., advokátkou AK so sídlom v B., o zaplatenie 46,94 eur, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 6 C 21/2005, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006 sp.zn. 8 Co 362/06, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského
Meritum 440 000 Kč s prísl. - poručovanie, § 237f O.s.p.
Najvyšší súd 5 Cdo 179/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F., zastúpeného JUDr. R. G., proti žalovanému F. L., o zaplatenie 440 000,- Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008,
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ V. K., bývajúceho v H. a 2/ Z. C., bývajúcej v S., zastúpených JUDr. L. K., advokátom v R., proti žalovanému A. K., bývajúcemu v H., zastúpenému JUDr. A. F., advokátom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 5 C 170/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Koš
MENU