Nájdené rozsudky pre výraz: zhoršenie zdravotného stavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1053

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

178 dokumentov
4839 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľompracovný pomer zhoršenie zdravotného stavu
R 61/2004
Právna veta: Splnenie povinnosti zamestnávateľa spočívajúcej v zabezpečení nového vhodného zamestnania zamestnancovi, s ktorým rozviazal pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien [§ 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce v znení platnom do 1. apríla 2002] treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Na zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca v neskoršom čase nemožno prihliadnuť a zaťažiť zamestnávateľa povinnosťou zabezpečiť takémuto zamestnancovi ďalšie nové vhodné zamestnanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 14. septembra 1995, č. k. 12C 86/94-58, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 16 391,70 Sk spolu s príslušenstvom a vo zvyšku žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom konania nepriznal a zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť na účet súdu titulom súdneho poplatku sumu 652,- Sk. Predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie „ušlého priemerného zárobku" za obdobie od 1. februára do 3. augusta 1994 a od 9. októbra 1994
Právna veta: Záver o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity je právne významný pre určenie rozhodného obdobia, potrebného na posúdenie vzniku nároku na dávku. Dokazovanie o tejto otázke musí byť vykonané spôsobom, aby o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity nevznikli pochybnosti.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 15. decembra 2003 zamietla podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpi­ sov (ďalej len „zákon") žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvod­ nením, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej doby poistenia (za­ mestnania). Krajský súd v B. na návrh navrhovateľa preskúmal uvedené rozhodnu­ tie odporkyne a rozsudkom z 15. júna 2004 ho potvrdil, keď po vykonanom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporkyňou, že navrh
Právna veta: Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu občana z hľadiska kritérií § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyžaduje odborné medicínske znalosti z oblasti posudkovej činnosti. Posudkoví lekári posudzujú zdravotný stav občana na základe: a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať záro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1So/125/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200937 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3013200937.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov
Právna veta: Na rozhodnutie o úrazovej rente nie je podstatné len posúdenie zhoršenia zdravotného stavu, ale musí byť posúdený aj pokles pracovnej schopnosti žiadateľa o dávku vykonávať doterajšie zamestnanie (baník).

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa P. M., bytom v H., P. č.X. (predtým O. ul.č.X.), proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul.29.augusta č.8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne číslo 222-1719/2007 z 26.marca 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajskéh
Právna veta: Pri posudzovaní nároku na úrazovú rentu nie je pre záver o poklese pracovnej schopnosti rozhodujúce len posúdenie zhoršenia zdravotného stavu, ale treba posúdiť aj vplyv takéhoto zhoršenia na pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšie zamestnanie.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľky L. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 222-3823/2007 z 19. júla 2007, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 5Sp/21/2007-19 z 31. marca 2009
Právna veta: V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 130/2 012 Slovenskej republiky R o z s u d o k v m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľky D. T. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž. , proti odporcovi Ľ. T. , bývajúcemu v Ž. , v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. S. K. , advokátkou so sídlom v
Právna veta: V zmysle § 135 ods.1 SSP a rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. Na lekárske nálezy, ambulantné správy a prepúšťacie správy, ktoré boli vyhotovené po vydaní rozhodnutia žalovanej, preto súd nie je oprávnený prihliadať - tieto novšie nálezy však môžu byť predmetom hodnotenia v konaní o novej žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku. Žalobcovi nič nebránilo ani nebráni, aby opätovne požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku, a to aj spätne, odo dňa, ktorým podľa neho došlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktorý podľa neho môž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sk/39/2018 Identifikačné číslo spisu: 6017200254 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6017200254.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
Právna veta: Pracovný úraz uznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa podľa § 251 ods.1 zákona považuje od 1. januára 2004 za pracovný podľa zákona č.461/2003 Z.z. Podľa § 88 ods.1 zákona poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len \"pokles pracovnej schopnosti\") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok...Pre posúdenie nároku na úrazovú rentu je podstatný pokles schopno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/225/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci navrhovateľa: L. M.., bytom S. č.X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul.29.augusta č.8,
MENU