Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080437
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63702
USSR: 34794
NSČR: 121709
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421754
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
25.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o invalidný dôchodok


Približný počet výsledkov: 500 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žiadosť o invalidný dôchodok
  • ziadost nájdené 78717 krát v 16457 dokumentoch
  • o nájdené 2766051 krát v 63660 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29425 krát v 3435 dokumentoch
  • dochodok nájdené 73791 krát v 4919 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 22 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 3106 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Kľúčové slová: odňatá možnosť konať pred súdom, právo účastníka konania, prítomnosť na verejnom pojednávaní

Zbierka NS 4/2003
R 72/2003
Rozsudok
Právna veta: Prítomnosť na verejnom prejednaní svojej veci, právo vyjadrovať sa na pojednávaní k dôkazom a robiť procesné úkony je právom účastníka konania a nie jeho povinnosťou. Účastník preto nemôže úspešne namietať, že súd nezabezpečil jeho účasť na pojednávaní, keď ho nedonucoval k využitiu jeho práva, nenapomenul ho, ani mu neuložil pokutu.

Úryvok z textu:
... odvolaním domáhala zrušenia rozsudku krajského súdu a vrátenia mu veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Poukázala na to, že žiadosť o invalidný dôchodok jej bola zamietnutá s odôvodnením, že nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o .
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
... odnímajúce túto dávku, potvrdil Krajský súd v N. rozsudkom z 28. januára 2000. Po podaní opätovnej žiadosti o invalidný dôchodok (23. novembra 2000) posudzovala zdravotný stav navrhovateľky najskôr Posudková komisia sociálneho zabezpečenia č. II Sociálnej poisťovne ... CT (preukázal atrofiu mozgovej kôry) a obraz organického poškodenia mozgu. Pri zamietaní jej novej žiadosti o invalidný dôchodok posudkové komisie atrofiu mozgu síce uviedli medzi chorobami, na ktoré vzali zreteľ, zdravotný stav navrhovateľky .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, vyhlásenie rozsudku , svojvoľne sa vzdialiť z pojednávacej miestnosti

Zbierka NS 4/2003
R 80/2003
Rozsudok
Právna veta: Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... na stupeň, ktorý už zodpovedá invalidite. Takéto zhoršenie ale navrhovateľ nepreukázal. Po podaní novej žiadosti o invalidný dôchodok posudzovala zdravotný stav navrhovateľa a jeho pracovnú schopnosť najskôr Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne, ... zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov]. Na základe žiadosti o invalidný dôchodok, ktorú podal navrhovateľ 11. februára 2000, mu odporkyňa rozhodnutím z 11. apríla 2000 priznala od .
Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodujúc o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok rozhodnutím z 1. októbra 1992 priznal navrhovateľke čiastočný invalidný dôchodok od 1. marca 1992 v sume 546 Kčs, vrátane zvýšenia podľa zákona č. 116/1992 Zb. Krajský súdv Košiciach na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie odporcu a rozsudkom z 30. marca 1993 ho potvrdil, keď po doplnenom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporcom, že navrhovateľka zdravotné podmienky pre priznanie invalidného dôchodku .
Právna veta: Poskytovanie poučenia účastníkom občianskeho súdneho konania je obmedzené na poučenie najmä o procesných úkonoch, ktoré účastníci môžu vykonať, o ich dôsledkoch a o procesnom postupe. Súd pri tom nemôže zaujímať stanoviská k hmotnoprávnym podmienkam uplatňovania nároku, či dokonca vyjadrovať obsah prípadného budúceho rozhodnutia vo veci.

Úryvok z textu:
... zabezpečenia zastavil, lebo navrhovateľ vzhľadom na hodnotenie poškodenia jeho zdravotného stavu posudkovými komisiami vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia zamietajúceho jeho žiadosť o invalidný dôchodok späť. Navrhovateľ v odvolaní podanom proti tomuto uzneseniu nesúhlasil so zastavením konania. Na priznaní invalidného dôchodku trval a nebol si .
Merito Dovolanie
Právna veta: Ak odvolací súd nesprávne odmietol odvolanie ako oneskorené, odňal tým účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala súdneho preskúmania rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia z 24. 6.1991, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o invalidný dôchodok. Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 4. 9. 1992 rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia potvrdil. Proti tomuto rozsudku podané odvolanie navrhovateľky .
Právna veta: Na odvolanie podané na nepríslušnom okresnom súde síce v lehote pätnástich dní od doručenia rozhodnutia, ale inak ako do zápisnice, sa ustanovenie § 218 ods. 2 O.s.p. nevzťahuje.

Úryvok z textu:
... Bratislave napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. júna 1992 zamietajúce navrhovateľovu žiadosť o invalidný dôchodok, keď po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že navrhovateľ podmienky pre priznanie invalidného ani čiastočného invalidného dôchodku nespĺňa. Navrhovateľ v .
Právna veta: Osobitosť konania v správnom súdnictve spočíva i v tom, že ak má účastník v správnom súdnictve postavenie žalobcu, musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Obligatórne zastúpenie advokátom však neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej pol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tiež na základe čoho dospel k záveru, že navrhovateľovi sa nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok. Nedostatok dôvodov rozhodnutia súdu a tým aj jeho nezrozumiteľnosť je rovnako dôvodom na jeho zrušenie a vrátenie ... podľa tretej hlavy pia tej časti O.s.p. o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu vo veci zamietnutia žiadosti o invalidný dôchodok z dôvodu, že splnomocnená osoba nemá právnické vzdelanie II. stupňa, v prípade, že podmienky pre takýto .
Právna veta: Je zrejmé, že navrhovateľ nezískal potrebnú dobu dôchodkového poistenia, ktorá je v zmysle § 72 ods. 1 písm. f/ zákona 5 rokov. Navrhovateľ v opravných prostriedkoch ani v odvolaní nespochybnil tento záver, len poukazoval na svoj zlý zdravotný stav a preto rozhodnutie odporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok krajský súd dôvodne považoval za vydané v súlade so zákonom. Navrhovateľ, hoci s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60% splnil podmienku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, nesplnil ďalšiu z podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v odvolaní nespochybnil tento záver, len poukazoval na svoj zlý zdravotný stav a preto rozh odnutie o dporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok krajský súd dôvodne považoval za vydané v súlade so zákonom. Navrhovateľ, hoci s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o .
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod

Právna veta: V prípade priznávania aj invalidného dôchodku treba zistiť priemerný osobný mzdový bod poistenca postupom zodpovedajúcim § 63 zsp a aj postupom zodpovedajúcim § 79 ods. 2 zsp a sumu invalidného dôchodku určiť z priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je vyšší. Z preskúmavaných rozhodnutí odporkyne vyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku podľa zsp rozhodnutím zo 17. júla 2006 odporkyňa priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa zisťovala len postupom podľa § 79 ods. 2 zsp a priemerný osobný mzdový bod podľa § 63 zsp nezistila. Nemohla preto ani porovnať, ktorý z priemerných osobných mz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho podanie podľa obsahu (§ 186 ods. 3 zsp) odporkyňa prostredníctvom pobočky doteraz nevyzvala navrhovateľa na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok. Tento nedostatok v postupe odporkyne však nemôže byť na ťarchu navrhovateľa a preto odvolací súd vychádzal z toho ... sa nenachádza žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z. na predpísanom tlačive „Žiadosť o invalidný dôchodok“ (§ 184 ods. 5 zákona). Z obsahu listín založených v posudkovom spise je však zrejmé, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.