SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1153653
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o odročenie pojednávania


Približný počet výsledkov: 320 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žiadosť o odročenie pojednávania
  • ziadost nájdené 79620 krát v 16617 dokumentoch
  • o nájdené 2788461 krát v 64316 dokumentoch
  • odrocenie nájdené 4458 krát v 1037 dokumentoch
  • pojednavanie nájdené 109846 krát v 44229 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 364 dokumentov
Krajské súdy SR 1582 dokumentov


Právna veta: Podľa § 202 ods. 1 Trestného zákona kto sa dopustí verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrob alebo iné pietne miesto alebo hrubým spôsobom ruší zhromaždenie alebo obrad občanov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 234 ods. 1 Trestného zákona trestného činu lúpeže sa dopustí ten, kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Konanie páchateľa (objektívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2014 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému V. H. a spol. pre trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len „Trestný zákon"), o dovolaní obvineného Š. G. , .
Právna veta: Podľa § 14 ods. 3 OSP dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach. Citované zákonné ustanovenie § 14 ods. 3 OSP výslovne vylučuje, aby dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci boli okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci. S účinnosťou od 15. októbra 2008 sa rozšírilo negatívne vymedzenie okolností, na ktoré súd neprihliada pri rozhodovaní o vylúčení sudcu tak, že ako dôvod pochybnosti o sudcovej nezaujatosti bol vylúčený dôvod spájaný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. P. B. , bytom v P., proti odporcovi Okresnému úradu Poprad , so sídlom v Poprade, Partizánska 690/87, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 24. novembra 2011, č.j. 2011/526/2782 -RV, o námietke zaujatosti sudkyne vznesenej navrhovateľom, takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Prešove JUDr. Eva Sláviková n i e j e v y l ú č e n á z prejednávania a rozhodovania .
Právna veta: Zo zápisnice o pojednávaní spísanej súdom prvého stupňa 24. júna 2005 vyplýva, že odporca sa na pojednávanie nedostavil, ani nepredložil súdu žiadny doklad o tom, že pracuje mimo územia republiky a že mu tamojší výkon pracovných činností neumožňuje zúčastniť sa na tomto pojednávaní. Obsah zápisnice svedčí o tom, že súd prvého stupňa považoval dôvod neúčasti odporcu za nepreukázaný a že dospel k záveru o splnení procesných predpokladov pre prejednanie a rozhodnutie veci bez účasti odporcu (§ 101 ods. 2 O.s.p.). Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednávaná verejne a v jeho prítomnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 167/201 0 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporcovi I. Z. , bývajúcemu v L. , zast úpenému JUDr. J. O. , advokátkou so sídlom v L. , o zaplatenie 18 161,82 € (547 143 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 27/2004 , o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 31. ma rca 2010 sp. zn. 4 Co 272/2009, takto r o .
Právna veta: Povinnosť uskutočniť výsluch strany civilného sporu nie je absolútna. Ak súd nevykoná dôkaz výsluchom sporovej strany, bez ďalšieho nedochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. marca 2014, č. k. 20 C 83/2013-186 určil, že právne úkony, a to dodatok č. 1 zo dňa 11. júna 2007 ku kúpnej zmluve zo dňa 11. júna 2007, uzavretej medzi predávajúcou X a kupujúcou X, predmetom ktorej bol prevod vlastníctva bytu č. x na 6. poschodí, vchod 13 bytového domu súp. č. x, vX, postaveného na pozemku C KN parc. č. x a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, ktorý pripadá na byt, ktoré .
Právna veta: Ak konajúci súd rozhodol o odročení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka z dôležitého dôvodu na jeho strane, ktorý zavinil, alebo je výsledkom náhody, ktorá sa mu prihodila, má účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo od neho požadovať sumu 15 eur resp. 100 eur, ak bolo pojednávanie odročené z dôvodu na strane zástupcu účastníka, čo sa stalo v danom prípade. Na vznik tohto práva Občiansky súdny poriadok zároveň ustanovil kumulatívne splnenie ďalších dvoch podmienok a to jednak, že žiadosť o odročenie pojednávania bola súdu doruče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : INTE K spol. s r.o., so sídlom K ataríny Brúderovej 6, Bratislava , IČO : 35 792 221, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o., so sídlom Májk ova 3, P.O. BOX 76, Bratislava, za ktorú koná JUDr. Margita Hrivňáková, konateľ a advokát, proti žalovanému : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , so sídlom Jána Šverm u 43, Banská Bystrica, .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 119 O. s. p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ak skúma súd, či účastník (jeho právny zástupca) žiada o odročenie pojednávania z dôležitých dôvodov, môže vychádzať iba zo skutočností, ktoré sú mu známe v dobe rozhodovania o tejto žiadosti. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť, t.j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúčastniť a súčasne sú vážne (dôležité, ospravedlniteľné) z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. v L. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. G., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ K. P. bývajúcemu v B., 2/ I. P. bývajúcemu v B., 3/ B..., so sídlom v B., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C 184/96, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6Co 380/04 zo 16. júna 2005 takto r o z h o .
Právna veta: V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 130/2 012 Slovenskej republiky R o z s u d o k v m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľky D. T. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž. , proti odporcovi Ľ. T. , bývajúcemu v Ž. , v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. S. K. , advokátkou so sídlom v Ž. , o .
Právna veta: Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodnená žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Zdravotný stav účastníka podľa súčasnej právnej úpravy možno považovať za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania spravidla vtedy, ak účastník pripojí k návrhu vyjadrenie ošetrujúceho lekára v zákonom požadovanom znení. Napriek tomu, že právna zástupkyňa žalobcu tak urobila, krajský súd pojednával v neprítomnosti žalobcu ako i jeho právneho zástupcu. Podľa ustálenej judikatúry pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/85/2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: M. , bytom U. , v zastúpení advokátk ou JUDr. Jan ou Liptákov ou , so sídlom A dvokát skej kancelárie Krmanova 1, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. p. SLV - 886/PK -2008 zo dňa 28. januára 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsu dku Krajského súdu v .
Právna veta: Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník neustanoví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa okolností toho-ktorého prípadu. Dôležitým dôvodom je totiž i kolízia s iným pojednávaním zástupcu, ak nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby si zvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. B. , bývajúceho v N. , zastúpeného JUDr. P. T. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému B. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO X. , o zaplatenie 4 979,08 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 4/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 253/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 3/2002
R 41/2002
Rozsudok
Právna veta: Dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby si zvolil iného zástupcu. Ak v takom prípade súd, napriek žiadosti o odročenie pojednávania, prejednal a rozhodol vec v neprítomnosti účastníka a jeho právneho zástupcu, odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. íl O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa postupne menenou žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 5 kat. úz. obce B. B., a to domu súp. č. 178 a pare. č. 1534 zastavaná plocha o výmere 142 m2 v podiele jednej polovice. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť, pretože uvedené nehnuteľnosti zásadnou prestavbou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, ktorý v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov ( .
Kľúčové slová: opodstatnenosť dovolacieho dôvodu, aplikácia práva na zistený skutkový stav, nesprávne právne posúdenie veci

Zbierka NS 4/2008
R 38/2008
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ v dovolaní nie sú uvedené konkrétne okolnosti svedčiace o tom, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení, samotné uvedenie ustanovenia § 241 ods. 2 písm. c) O. s. p. nemožno považovať za dostatočné naplnenie dôvodov, pre ktoré sa dovolanie podáva, lebo dovolaním napadnuté rozhodnutie nemožno preskúmať z hľadiska jeho opodstatnenosti.

Úryvok z textu:
... , sa preto dovolací súd plne stotožňuje. V procesnej situácii, ktorá nastala podaním takejto (dôkazmi nedoloženej) žiadosti o odročenie pojednávania, nemožno odvolaciemu súdu vytýkať porušenie § 101 ods. 2 O. s. p. Prejednanie a rozhodnutie veci ... skutočnosť nie je v čase rozhodovania súdu o tejto žiadosti hodnoverne preukázaná, zostávajú žiadateľom uvádzané dôvody žiadosti o odročenie pojednávania iba v rovine nepodložených tvrdení, na ktoré nemožno vziať zreteľ. V prejednávanej veci právna zástupkyňa .
Kľúčové slová: žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, právo na spravodlivý proces

Zbierka NS 7/2017
R 66/2017
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ súd neodročil pojednávanie, pričom neakceptoval riadnu žiadosť strany sporu o odročenie pojednávania bez toho, aby podľa ustanovenia § 119 ods. 2 písm. c/ O. s. p. (resp. § 183 ods. 4 C. s. p.) túto skutočnosť oznámil strane sporu na emailovú adresu uvedenú spôsobom určeným zákonom, ide o postup, ktorým súd znemožnil realizovať strane sporu jej procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... doslovne uviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia a zároveň žalobcovi a ani jeho právnemu zástupcovi neoznámil na uvedenú emailovú adresu, že žiadosti o odročenie pojednávania nevyhovie. Uvedeným postupom súd prvej inštancie porušil princíp rovnosti zbraní a znemožnil realizovať žalobcovi jeho procesné práva, v dôsledku čoho .
Právna veta: Účastníkovi nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom, ak účastník nepožiadal o odročenie pojednávania a ani ďalšieho pojednávania sa bez ospravedlnenia nezúčastnil, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený. Doplnenie: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Úvedená požiadavka je vyjadrená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovenie § 119 O.s.p., podPa ktorého pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ak účastník konania nepodal žiadosť o odročenie pojednávania a v ďalšom prípade sa ho bez ospravedlnenia nezúčastnil, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený, nemožno .
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
... , a to v súvislosti s ďalšími právne a skutkovo významnými skutočnosťami, a môže teda prísť k záveru, že dôvod v žiadosti o odročenie pojednávania dôležitý nie je. Choroba účastníka preukázaná lekársky potvrdenou práceneschopnosťou sa však za takýto dôvod považuje. Ak za tohto stavu odvolací .
Kľúčové slová: odňatá možnosť konať pred súdom, prípustnosť dovolania v zmysle OSP

Zbierka NS 6-7/1998
R 99/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak do občianskeho súdneho konania s nepočujúcim účastníkom nebol pribratý tlmočník, bola tomuto účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
... , že v čase od 24. do 27. 3. 1997 ošetrovala svoje dve maloleté deti. Aj keď dôvod uvedený účastníkom v žiadosti o odročenie pojednávania posudzuje vždy súd a môže teda dôjsť k záveru, že dôvod v žiadosti uvedený dôležitý nie je, ošetrovanie maloletých detí .
Právna veta: Vznik prekážky brániacej poverenému zamestnancovi (členovi) konať pred súdom za právnickú osobu, riadne predvolanú na pojednávanie, nie je dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania, ak za ňu môže konať iný zamestnanec (člen), prípadne sám štatutárny orgán. Ak v takomto prípade súd konal v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka na pojednávanie, neodňal mu svojím postupom možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O.s.p.].

Úryvok z textu:
... neúčasť z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky v zahraničí. Navrhol odvolaciemu súdu, aby pojednávanie odročil na termín po 15. septembri 1997. Žiadosti o odročenie pojednávania odvolací súd vyhovel a pojednávanie odročil na deň 18. september 1997, na ktoré riadne predvolal žalovaného a jeho zástupcu. Dňa .
Právna veta: I. Dôležitosť dôvodov, ktorými účastník odôvodňuje žiadosť o odročenie pojednávania, ako aj včasnosť ich uplatnenia (§ 101 ods. 2, § 119 ods. 1, 2 O. s. p.) posudzuje súd podľa konkrétnych okolností prípadu, a môže ich preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania žiadosti o odročenie pojednávania. Aj keď účastník konania vo svojej žiadosti uvedie dôvod, inak spôsobilý viesť k záveru o odročení pojednávania, nie je súd vždy povinný takýto dôvod akceptovať, a to najmä vtedy, ak je účastníkom konania uplatnený k procesnej obštrukcii s cieľom bezdôvodného predlžovania občians ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požiadal súd o odročenie pojednávania ešte pred termínom jeho uskutočnenia Súd nemal dôvod domnievať sa, že žiadosť o odročenie pojednávania je špekulatívnym výkonom práva účastníka, keďže žalovaný tento dôvod na odročenie pojednávania predtým v konaní neuplatnil ... podľa konkrétnych okolností prípadu, a môže ich preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania žiadosti o odročenie pojednávania. Predvolanie na pojednávanie dňa 13. 09. 2011 (v poradí tretie) bolo žalovanému doručené dňa 19. 07 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.