Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o poskytnutie informácií

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 353

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1444 dokumentov
53 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. d) zák. č. 211/2000 Z.z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok). Podľa § 82a ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2012 súdy sú povinné zverejňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži/5/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : E. , O. Z. , so sídlom v B., právne zastúpeného : Mgr. V. Š., advokát , proti žalovanému : Krajský súd v Bratislave , Záhradnícka 10, Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti ro zhodnu
Právna veta: Ak žiadateľ požiadal o sprístupnenie informácií o súkromí alebo osobných údajov (resp. dokumentov obsahujúcich tieto informácie), povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby (osoby, ktorej sa týka informácia o súkromí alebo osobný údaj).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: MUDr. J., bytom T., zastúpeného JUDr. I., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova č. 7, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1, 2, 3, 4 zákona o slobode informácií proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/256 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : H. , a.s. , IČO : X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou S. & P., s.r.o. , V. X. , B. , proti žalovanému : Ing. Stanislav Chova ne c, primátor mesta Skalica, Námestie slobody 10, Skali
Právna veta: Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že účelom ustanovenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia v zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií nebolo legalizovať nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa tohto zákona, ale jeho účelom bolo práve naopak poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu v prípade jej nečinnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži /3/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : H. , a.s. , IČO : X. , právne zastúpenému advokátskou kanceláriou S. & P. s.r.o. , B., proti žalovanému : Ing. S. Ch. primátor mesta Skalica , právne zastúpenému JUDr. J. H. , F., v konaní
Právna veta: Ustanovenie § 22 ods. 2 ZOHS (v znení účinnom od 01.07.2014) neobmedzuje oprávnenie odporcu vyžadovať informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť, len na podnikateľov, ale týka sa aj iných fyzických osôb a právnických osôb, z čoho nemožno a priori vylúčiť ani SRS ako organizačnú zložku navrhovateľa. Otáznym by nanajvýš mohol byť rozsah, resp. obsah požadovaných informácií, keďže sa jedná o rozhodcovský súd, ktoré súvisia s jeho rozhodovacou činnosťou. Samotnú požiadavku odporcu na informácie súvisiace s činnosťou Stáleho rozhodcovského súdu preto nemožno hodnotiť ako nezákonnú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžz /11/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľa : Slovenská banková asociácia , Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 30 813 182, zastúpeného JUDr. Martinom Nedelkom, Ph.D., advokátom a konateľom, advokátska kancelária Nedelka Kubáč Oršulová advokáti, s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava , proti odpor covi : Protimonopolný úrad Slovenskej republiky . Drieňová 24, 826 03 Bratislava , IČO: 0
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sži/26/2014 4013200720 08.07.2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:4013200720.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, IČO: 47 243 252,
Právna veta: Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná . osoba k dispozícii, a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť. Rozširujúci výklad, podľa ktorého by povinná osoba musela spracovávať údaje do inej formy, ako je tá, v ktorej sa nachádzajú, alebo poskytovať oprávnenej osobe kompletné podklady, ktoré má k dispozícii, by žiadosť o poskytnutie informácie v skutočnosti zmenil na pokyn nadriadeného, čo nebolo a nie je účelom zákona o informáciách Žiadosť o poskytnutie informácie má za cieľ sprístupniť verejnosti jej neznáme údaje vo veciach ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: E., O. Z., zastúpeného advokátom Mgr. V. Š., proti, žalovanému: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. mája 2007, č. CD-2007-9843/20415-1:
Právna veta: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pojem „informácia“ nedefinuje. Podľa obsahu slova je informáciou správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania. Rovnako tak nemá zákon č. 211/2000 Z.z. a ani iný právny predpis legálnu definíciu pojmu „rozhodovacia činnosť súdov“, resp. „rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní“. Výklad uvedeného pojmu poskytol Najvyšší súd SR vo s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky 3 Sži/ 3/201 4 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: EUREA , občianske združenie , so sídlom Tupého 25/A, Bratislava, zastúpený: Mgr. Vladimír Šárnik, advokát so sídlom Západný rad 39 , B ratislava , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej re
Právna veta: K žalobcom vznesenej námietke týkajúcej sa vydania fiktívneho rozhodnutia prvostupňového orgánu a v nadväznosti naň aj rozhodnutia žalovaného, ktoré podľa tvrdenia žalobcu malo vzniknúť tak, že prvostupňový orgán nerozhodol o jeho žiadosti v lehote 8 pracovných dní v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. odvolací súd uvádza, že vzhľadom na absenciu úpravy začiatku plynutia a dĺžky lehoty na rozhodnutie po zrušení rozhodnutia v rozkladovom konaní je potrebné vychádzať zo samotného zákona č. 211/2000 Z.z.. Z ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. vyplýva, že lehota 8 pracovných dní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EUREA, občianske združenie , so sídlom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, IČO: 30 794 242, právne zastúpený: Mgr. Vladimír Šárnik, advokát so sídlom Národného oslobodenia 25, 900 27 Bernolákovo , proti žalovanému: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky , so sídlom: Stromová 1, 813 30 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. vyplýva, že ak povinná osoba žiadanú informáciu poskytne, nevydáva o tom rozhodnutie, ale túto skutočnosť len zaznamená v spise. Rozhodnutie povinná osoba vydáva len v prípade zamietavého stanoviska (čo aj čiastočného) k žiadosti o poskytnutie informácie. V prejednávanom prípade žalovaná v druhostupňovom konaní poskytla žalobkyni kópiu listiny, ktorej sprístupnenie žalobkyňa žiadala, preto je nepochybné, že žiadosti žalobkyne bolo vyhovené a nebolo preto ani potrebné vo veci vydávať rozhodnutie. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, žalovaná rozhodla negat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/121/2015 6014201694 22. 02. 2017 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2017:6014201694.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobkyne: Ing. C. Y., bytom C., zastúpenej: Fridrich Paľko, s.r.o., advoká
MENU