Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079824
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o priznanie invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 145 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žiadosť o priznanie invalidného dôchodku
  • ziadost nájdené 78621 krát v 16449 dokumentoch
  • o nájdené 2765082 krát v 63646 dokumentoch
  • priznanie nájdené 38510 krát v 13397 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29425 krát v 3435 dokumentoch
  • dochodok nájdené 73790 krát v 4918 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 886 dokumentov


Právna veta: Za podnet inej fyzickej osoby na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky podľa § 153 ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nemožno považovať žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 12. októbra 2005 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 30. decembra 2004, ktorým podľa § 71, § 263 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") navrhovateľovi od 2. februára 2005 odňala in­ validný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára po­ bočky Sociálnej poisťovne B. B. (ďalej len „posudkový lekár pobočky") miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u navrhovateľa 40 % .
Kľúčové slová: výkon sociálneho poistenia, dávka dôchodkového zabezpečenia

Zbierka NS 2/2006
R 24/2006
Rozsudok
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
... spoľahlivo zisteného stavu, zodpovedať skutkovému a právnemu stavu účinnému v čase vydania rozhodnutia, ak nie je výslovne stanové inak. Pri žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení to predovšetkým predstavuje povinnosť nepochybne zistiť zdra­ votný stav a rozsah zachovanej pracovnej schopnosti žiadateľa .
Právna veta: Zo ţiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, ţe by poberateľovi čiastočného invalidného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uplatnenie nároku na dávku nemôţe orgán sociálneho poistenia vylúčiť alebo obmedziť tým, ţe zanedbá povinnosť spísať so ţiadateľom ţiadosť o dávku na predpísanom tlačive.

Úryvok z textu:
... podložená žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku z 21. októbra 2007 v súvislosti so zhoršením jej zdravotného stavu na základe žiadostí o priznanie invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z. a posudzovanie jej zdravotného stavu podľa § 71 zákona. Navrhovateľka žiadala prvostupňový rozsudok .
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, výrok rozsudku, odôvodnenie rozsudku

Zbierka NS 1/2014
R 12/2014
Uznesenie
Právna veta: Nesprávne alebo neúplné dôvody uvedené v rozsudku súdu, vydaného podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku nemožno považovať za takú vadu rozsudku, ktorá by vyžadovala jeho zrušenie alebo zmenu.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie odporkyne zo 16. septembra 2003 zrušil, lebo podľa jeho názoru došlo k zamietnutiu žiadosti o priznanie invalidného dôchodku bez toho, aby bolo dostatočným spôsobom zistené, či navrhovateľka splňuje zdravotnú podmienku pre poberanie invalidného dôchodku. Vo včas podanom dovolaní .
Právna veta: Ak v dôsledku pobytu dôchodcu v cudzine dávka dôchodkového zabezpečenia nebola odňatá, ale jej výplata bola zastavená, môže orgán dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť len o uvoľnení výplaty. Nové rozhodnutie o priznaní dávky neprichádza do úvahy, lebo by bolo nadbytočné.

Úryvok z textu:
... 3. januára 1995 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie čiastočného invalidného dôchodku a následne rozhodnutím z 22. novembra 1995 zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V obidvoch prípadoch tak zohľadnila len skutočnosť, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej odpracovanej doby pred vznikom nároku na dôchodok. Proti .
Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
... dožadujúc sa opätovného posúdenia jej zdravotného stavu po predložení celej zdravotnej dokumentácie a vyhovenia jej pôvodnej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Odporca navrhol rozsudok krajského súdu ako správny potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací ... rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je výslovne uvedené - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosti o priznanie invalidného dôchodku nevyhovuje, resp., že sa žiadosť o túto dávku zamieta. Následné odporcom vydané rozhodnutie z 3. .
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stav navrhovateľky, a preto nemôžu byť podkladom pre zhodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a pre rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Podľa názoru súdu posudkoví lekári v posudkoch pri posudzovaní zostávajúceho pracovného potencionálu navrhovateľky, ktorý je nesporne výrazne redukovaný, nezohľadnili odborné .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. je ochrana tých poistencov, ktorým nárok na (čiastočný) invalidný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Z ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. ani z dôvodovej správy k návrhu zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým bolo toto ustanovenie do zákona č. 461/2003 Z.z. doplnené, však nevyplýva, že by poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1,2 nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . januárom 2004, zakotvená v § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. spočíva v tom, že v prípade žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z. (teda žiadosti o vyšší dôchodok z titulu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ... Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z.z. Nie je preto dôvodné žiadosť z 11. júna 2006 považovať za žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z. Podľa dôvodovej správy k návrhu zák.č. 529/2006 Z.z., ktorým sa .
Právna veta: Navrhovateľ v období od 1.1.2004 do 20.10.2004 a od 10.12.2004 do 31.3.2005 pracoval vo firme, no nie na základe pracovnej zmluvy v trvalom pracovnom pomere, ktoré obdobie by bolo možné zhodnotiť na účely dôchodkového poistenia, ale len na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a toto obdobie sa ako obdobie dôchodkového poistenia nezapočítava. Spoločnosti teda nevznikla povinnosť odvádzať poistné za navrhovateľa, pretože navrhovateľ nebol jej zamestnancom v trvalom pracovnom pomere. Navrhovateľ v spornom období nebol ani dobrovoľne poistený.

Úryvok z textu:
... evidencia zamestnávateľov navrhovateľa veden á v pobočke odporkyne v Ružomberku. Krajský súd zároveň navrhovateľa poučil o jeho práve požiadať novou žiadosťou o priznanie invalidného dôchodku s účinnosťou od 1.1.2010, s poukazom na § 293ax ods. 1 až 6 zákona. Navrhovateľ podal voči rozsudku .
Právna veta: Podľa § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Úryvok z textu:
... neurastenické prejavy. Zdravotný stav navrhovateľky bol prehodnocovaný na základe jej žiadosti z 28. apríla 2011, ktorá sa považuje aj za žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Podľa záverov posudku pretrvávajú pohybové problémy navrhovateľky , podmienené degeneratívnymi zmenami na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.