Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o registráciu pre daň

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
166 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rovnako za nedôvodnú považoval najvyšší súd argumentáciu skoršie účinným znením § 4 ods. 6 zák. o DPH, keď namiesto slovného spojenia „zdaniteľná osoba“ bol použitý pojem „obchodné spoločnosti a družstvá“, z ktorej žalobca vyvodil, že pre vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH nemusel byť zdaniteľnou osobou. Ustanovenie § 4 definuje, ktoré zdaniteľné osoby sa musia alebo môžu stať platiteľmi dane, a čo sa na účely tohto zákona považuje za obrat (v zásade príjmy za dodané tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane, a okrem príležitostného predaja h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016897963 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9016897963.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumana a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc u: GONZAGA, s.r.o., IČO: 47 243 651, Bancíkovej 1/A, Bratislava, zastúpený: Advokátska kancelária Marône
Právna veta: Ustanovenie § 67 daňového poriadku, upravuje postup pri registrácii daňových subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych daňových predpisov. Postup pri registrácii je všeobecný, a teda platí pre všetky druhy dane, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovenie § 67 daňového poriadku umožňuje žiadosť o registráciu zamietnuť, ak má správca dane pochybnosti o správnosti alebo úplnosti údajov a túto pochybnosť daňový subjekt neodstráni vysvetlením, resp. doplnením relevantných skutočností. Zákon o DPH v ustanovení § 4 ods. 6 výslovne rieši len situáciu v prípade pozitívneho rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Nor y Halmovej v právnej veci žalobcu: BALLINDINE s.r.o. , Bancíkovej 1/A, Bratislava, IČO: 47 241 276, právne zastúpený: Advokátska kancelária Marônek & Partners, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava , proti žalovanému: Daňový úrad Bratislava , Ševčenk
Právna veta: Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty je rozhodnutím orgánu verejnej správy. Podanie žiadosti o registráciu však nebráni tomu, aby správca dane skúmal opodstatnenosť registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty v prípade, ak žiadosť podáva osoba, ktorá nemá uvedenú právnu formu podnikania nejde o podnikajúcu fyzickú osobu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí daňových orgánov, ktorými mu bola predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty vo výške 20 849 511 Sk, a tiež predpísané zvýšenie dane vo výške 10 424 756 Sk. Žalobca tvrdil, že je právnickou osobou podlá § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, založenou a vzniknutou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) a registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 8.
Právna veta: Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty je rozhodnutím orgánu verejnej správy. Podanie žiadosti o registráciu však nebráni tomu, aby správca dane skúmal opodstatnenosť registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty v prípade, ak žiadosť podáva osoba, ktorá nemá uvedenú právnu formu podnikania nejde o podnikajúcu fyzickú osobu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutí daňových orgánov, ktorými mu bola predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty vo výške 20 849 511 Sk, a tiež predpísané zvýšenie dane vo výške 10 424 756 Sk. Žalobca tvrdil, že je právnickou osobou podlá § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, založenou a vzniknutou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) a registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 8.
Právna veta: Daňový poriadok pomerne striktne upravuje postup pri registrácii daňového subjektu. V prípade gramatického výkladu ustanovení Daňového poriadku možno vyvodiť, že správca dane má možnosť nevyhovieť žiadosti o registráciu iba v prípade, ak daňový subjekt po predchádzajúcej výzve správcu dane neodstráni nedostatky v žiadosti o registráciu. Ak žiadosť o registráciu žiadne nedostatky neobsahuje, resp. daňový subjekt tieto nedostatky odstráni, správca dane zaregistruje subjekt spĺňajúci podmienky na registráciu podľa daňového poriadku a osobitných predpisov. V prípade dane z pridanej hodnoty sa apli ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/68 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej , v právnej veci žalobcu: LAWTON, s.r.o., Bancíkovej 1/ A, Bratislava, IČO: 47 24 2 451 , zastúpen ého a dvokátsk ou kance lári ou Marônek & Partners s.r.o., Bancíkovej 1 /A, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad B
Kľúčové slová: odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Právna veta: Podľa § 55 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu R. R. spol. s r. o., so sídlom S., IČO X. zastúpeného JUDr. D. D. , advokátom so sídlom Š., proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na odvolanie
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/37/2019 4017200822 27. 07. 2020 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2020:4017200822.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Marián Trenčan a členov senátu: JUDr. Igor Belko a Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD., v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): L. Z., T. XX, L., IČO: 41 760
Právna veta: S poukazom na citované ustanovenie zákona je potrebné konštatovať, že v tomto prípade nie je možné na vec použiť ustanovenie § 85kb os. 1 zákona č. 222/2004 Z.z., keďže z obsahu rozhodnutia správcu dane ani z obsahu administratívneho spisu nevyplynulo, že by žalobca bol zdaniteľnou osobou, ktorá v čase podania oznámenia, t.j. ku dňu 17.03.2013, podnikala spoločne s inou zdaniteľnou osobou. Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že oznámenie žalobcu mal žalovaný posúdiť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom v čase podania oznámenia žalobcom (t.j. v znení ku dňu 17.03.2013). V žiad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd v Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: KING Trans, s.r.o., so sídlom Tulská 3274/32 , Banská Bystrica, právne zastúpený: Advokátska kancelária Kováčik Legal, s.r.o., so sídlom Radlinského 1729, Dolný Kubín , proti žalovanému: Daňový úrad
Právna veta: Pokiaľ zmena § 4 ods. 6 zák. o DPH, podľa žalobcom citovanej dôvodovej správy, mala za účel pri registrácii právnych nástupcov zaniknutých platiteľov pokrývať všeobecnú skupinu neurčitých subjektov, ktoré možno subsumovať pod pojem „zdaniteľná osoba“, potom táto zákonite zahŕňa aj konkrétnejšie pojmy ako obchodná spoločnosť a družstvo. Opačný výklad je v rozpore tak so systematikou uvedeného ustanovenia (§ 4), ako aj s úmyslom zákonodarcu zrejmým z vyššie citovanej dôvodovej správy. Ak by právny nástupca platiteľa nemusel byť zdaniteľnou osobou, šlo by o výnimku z pravidla obsiahnutého v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/115/2014 1013200145 24. 02. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:1013200145.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: Waverly, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, zastúpeného A
MENU