Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045625
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34389
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zločin úverového podvodu


Približný počet výsledkov: 52 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zločin úverového podvodu
  • zlocin nájdené 12613 krát v 3317 dokumentoch
  • uverovy nájdené 9519 krát v 2216 dokumentoch
  • podvod nájdené 6030 krát v 1908 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Krajské súdy SR 301 dokumentov


Právna veta: Príslušnosť súdov vo vykonávacom konaní vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody upravujú dve ustanovenia. Všeobecným je ustanovenie § 406 ods. 2 Tr. por. – rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak nie je ďalej ustanovené inak, súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Špeciálnym ustanovením k nemu je § 407 ods. 2 Tr. por. – u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Ide tu o osobitnú úpravu miestnej príslušnosti. I keď sa vzťahuje na osoby, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí konanom 28 . mája 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému M. G. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v spore o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Príslušným súdom na rozhodnutie o žiadosti .
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedenému v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Richarda Bureša na neverejnom zasadnutí konanom 27. februára 2014 v trestnej veci obvineného J. P. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a / Tr. zák. , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. M. G. proti uzneseniu Krajského súdu v Prešov e z 5. marca 2009, sp. zn. 6 To 8 .
Právna veta: Použitie zásady \"in dubio pro reo\" (v pochybnostiach v prospech obvineného), ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 4 Tr. por., prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada sa týka iba skutkových zistení. Nakoľko dovolací súd skutkové zistenia nemôže skúmať, aplikácia tejto zásady v dovolaní nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Aleny Šiškovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave v trestnej veci obvinen ého O. M. pre pokračujúci zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 1T 198 ... v o d n e n i e Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda z 9. novembra 2011 , sp. zn. pokračujúceho zločinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že o poskytnutie hypotéky vo výške 53 .
Právna veta: Trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. por. sa dopustí ten, kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí väčšiu škodu. Z hľadiska objektívnej stránky tohto trestného činu sa vyžaduje, aby páchateľ uviedol iného do omylu v otázke splnenia podmienok na priznanie úveru, alebo na riadne splácanie úveru. V prvom prípade páchateľ nespĺňa podmienky na priznanie úveru, preto uvádza iného do omylu v úmysle, aby mu bol priznaný úver. Na naplnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 3. decembra 2014 v trestnej veci obvinen ej Z. Z. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. , vedenej na ... 179/2012 , bol a obvinen á Z. Z. (spolu s obvineným J. S.) uznan á za vinn ú zo spáchania zločinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. na tom .
Právna veta: Konanie o vine a adhézne konanie síce spolu súvisia, ale v podstate sú samostatnými konaniami. Preto je pochopiteľné, že výška škody ako kvalifikačný moment (pre správne použitie tej ktorej skutkovej podstaty trestného činu) môže byť iná ako škoda v adhéznom konaní. V praxi sa často stáva, že časť finančnej sumy predstavujúca celkovú škodu ako kvalifikačný moment – pre účely výroku o vine bola poškodenej strane vrátená, v dôsledku čoho je vo výroku o náhrade škody následne uvedená nižšia škoda. Ide aj o situáciu, keď k dokonaniu trestného činu nedôjde – páchateľ bol chytený pri krádeži s odcud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úverová zmluva, spĺňal podmienky poskytnutia úveru, čo potvrdil i svedkyne Ing. G. a JUDr. Š., potom nemohol spáchať zločin úverového podvodu. Vo vzťahu k tejto uplatňovanej odvolacej námietke odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že ak zamestnanec oprávnený konať za ... JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného S. M. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 2, ods. 4 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom 21. októbra 2015 v Bratislave .
Právna veta: Za dôležitý dôvod v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por., podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na závažnosť môžu opodstatňovať vznik pochybností verejnosti alebo strán o nezaujatosti príslušného súdu a o tom, či vec bude nestranne a nezaujato rozhodnutá. V prípade zistenia takých okolností bez ohľadu i na to, že nie všetci sudcovia súdu sú vylúčení z vykonávania úkonov trestného konania (napr. sa sami necítia byť zaujatými), treba v záujme dosiahnutia účelu trestného konania vylúčiť možnosť vzniku pochybností a je preto nami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a členov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pet ra Hatalu , v trestnej veci obvineného M. K. , pre pokus obzvlášť závažného zločinu úverového podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 3T 109/2015, na neverejnom .
Merito odňatie a prikázanie veci
... 2007 vedie voči obvinenému I. Š. a trom spolupáchateľom súdne konanie, v ktorom je I. Š. kladené za vinu spáchanie zločinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 ods. 4 Tr. zák., ktorého sa mal, s ďalšími trestnými činmi a zločinom, dopustiť na ... Mihala a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej, v trestnej veci proti obvinenému I. Š. a spol., pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona a iné, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp .
Merito sťažnosť prokurátora
... Východ Košice z 9. júla 2010 , sp. zn. PPZ -92/BPK -V-2010, o začatí trestného stíhania pre obzvlášť závažný zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 5 písm. a/ Tr. zák ., ktoré majú súvis s predmetnou trestnou vecou . Podotkol zároveň .
Merito dovolanie obvineného
... m stráženia. V nami posudzovanom prípade sa jedná o skutky z januára až marca roku 2006 právne kvalifikované ako pokračovací zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr . zák. spáchaný sčasti v spolupáchateľstve formou pomoci podľa § ... Hudáka na ne verejnom zasadnutí konanom 27 . marca 201 3 v Bratislave v trestnej veci obvineného R. R. pre pokračovací zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spáchaného sčasti v spolupáchateľstve formou pomoci podľa § .
Merito dovolanie obvinenej
... posúdený nie ako trestný čin (zločin) podvodu podľa § 221 ods. 1, 3 písm. a/ Tr. zák., ale ako prísnejší zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. V tomto prípade objektom trestného činu bol špecificky taký cudzí majet .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.