Nájdené rozsudky pre výraz: zlý zdravotný stav žalobcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zdaniteľné plnenia platiteľa, na účely ktorých platiteľ prijal zdaniteľné plnenia od svojich dodávateľov, musia byť konkrétne identifikovateľné, inak by nebolo moţné ich účel zistiť. Dôkazné bremeno má platiteľ.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: K. S., s.r.o., zastúpený advokátkou: JUDr. A. K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/10346-72566/2007/994139-r zo dňa 22.10.2007, v konaní o odvolaní žalobc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia), upravené spoločne. Vyhláška č. 32/1965 Zb. upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť, a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne (viď tiež rozsudok najvyššieho sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J. S., bývajúceho v o V. , t.č. v O. , zastúpeného A. , s.r.o. so sídlom vo V. , IČO: X. , proti žalovan ej A. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody na zdraví , vedenej na Okresnom súd e Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 95/201 2, o dovolaní žalobcu proti
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Na doplnenie považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné poukázať na to, že v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu má zamestnávateľ povinnosť tvrdiť a preukázať, že škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojim zavinením porušil právne alebo ostatné predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pritom predpokladom čiastočného zbavenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch v zmysle ustanovenia § 196 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce je zavinené por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu J.J., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr.A.H., advokátom v K., proti žalovanej C. a. s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej JUDr. Š.D., advokátom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovanej S.P.B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde v Michalovciac
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že znalec podal znalecký posudok už v rámci trestného konania, bez ďalšieho automaticky nezakladá jeho zaujatosť pri podávaní následného znaleckého posudku v inom konaní a to ani len z dôvodu, že sa už oboznámil so skutočnosťami týkajúcimi sa posudzovanej otázky. Znalcom môže byť len osoba bezúhonná a odborne spôsobila, ktorá zároveň zložila sľub do rúk ministra spravodlivosti (§ 5 zákona o znalcoch). V rámci zloženého sľubu sa znalec zaväzuje okrem iného dodržiavať aj mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej odbornej činnosti. Zákon o znalcoch ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/8/2022 Identifikačné číslo spisu: 6610219267 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6610219267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Z. Y. R., bývajúceho v W., M. V., 2/ I.. T. R., bývajúceho v W.,
Merito veci o určenie neplatnosti právneho úkonu s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.R., bytom N., N., zast. JUDr. M.M., advokát, H., P., proti žalovanému: 1/ J.R., bytom N., N., 2/ M., s. r. o. (prv D., s. r. o.), so sídlom T., B., IČO: X., zast. JUDr. J.G., advokát Advokátskej kancelárie G., s. r. o., H., B., o určenie neplatnosti právneho úkonu s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 13. 05. 2009, č. k. 7 Cob 79/2008
Merito veci o určenie neplatnosti právneho úkonu s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Obdo/27/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.R., bytom N., N., zast. JUDr. M.M., advokát, H., P., proti žalovanému: 1/ J.R., bytom N., N., 2/ M., s. r. o. (prv D., s. r. o.), so sídlom T., B., IČO:
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/26/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu O. Z., nar. X., bytom V., P., zastúpeného advokátom JUDr. R.P., AK Z., T. X., proti žalovaném
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 4Sžo/3/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: J., nar. X., trvale bytom M.., právne zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v P.,
MENU