Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena rozsudku súdu prvého stupňa


Približný počet výsledkov: 146 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena rozsudku súdu prvého stupňa
  • zmena nájdené 70130 krát v 26906 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentoch
  • prvy nájdené 298395 krát v 50675 dokumentoch
  • stupna nájdené 188958 krát v 36374 dokumentochPrávna veta: Predpokladom prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia je taká zmena rozsudku súdu prvého stupňa rozsudkom odvolacieho súdu, pri ktorej z porovnania obsahu rozhodnutí súdov oboch stupňov je zrejmé, že práva a povinnosti účastníkov konania boli nimi odlišne konštituované alebo deklarované. Rozhodujúcim preto nie je formálne hľadisko, teda to, ako odvolací súd napríklad z hľadiska slovného vyjadrenia označil, zostavil a zoštylizoval výrok svojho rozhodnutia, ale vecné (obsahové) hľadisko, teda to, či odvolací súd svojím rozsudkom niečo vecne zmenil na tom, čo pred ním deklaroval alebo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 201/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C.Z.E.C.A.V., so sídlom v S., S. X., proti žalovaným : 1/ C.J.S.,S.D., S., N. X., 2/ K.B., bývajúci v S. X., 3/ P.CH., bývajúci v S., S. X., 4/ K.H., bývajúci v S. X., 5/ J.H., bývajúci v S. X. a 6/ Obec S., o určenie neplatnosti zmlúv a vypratanie nehnuteľnosti, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 12 C 101/95, o dovolaní žalovaného 5/ proti rozsudku Krajského súdu v .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: V súlade s § 219 O. s. p. odvolací súd potvrdí rozhodnutie súdu prvého stupňa, len ak je vecne správne (ak sa o jeho vecnej správnosti presvedčil jeho preskúmaním v odvolacom konaní, v ktorom zároveň dospel k záveru o neopodstatnenosti dôvodov odvolania). Uvedené ustanovenie ale neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z toho dôvodu, že odvolanie proti nemu smerujúce je nepreskúmateľné (a teda nemožno sa zaoberať odvolaním z hľadiska, či v ňom uvádzané dôvody sú alebo nie sú opodstatnené). Vzhľadom na to dospel dovolací súd k záveru, že postupom odvolacieho súdu bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2005, bez doplnenia dokazovania a vo svojom rozhodnutí zohľadnil námietky žalovanej, ktoré neuviedla na prvom stupni. Tým vlastne došlo „k zmene rozsudku súdu prvého stupňa" a žalobca nemal možnosť reagovať na zmenu v právnom názore súdu. Podľa názoru dovolateľa „vada konania v konaní, sp. zn .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Zbierka NS 3/2007
R 35/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: nárok na úroky z omeškania, omeškanie s plnením peňažného dlhu
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci treba rozumieť nesprávnu aplikáciu hmotného práva alebo jeho nesprávny výklad, ktorý má za následok nesprávne rozhodnutie. Po prejednaní veci dospel k záveru, že zo skutkového stavu, zisteného súdom prvého stupňa a prevzatého odvolacím súdom, je zrejmá opodstatnenosť uplatneného nároku na zaplatenie úrokov z omeškania v celom rozsahu. Za správny treba považovať právny záver odvolacieho súdu, podľa ktorého žalobcom vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v nezmenenej výške po celé žalované obdobie. V zmysle § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. sa toti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudkov súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu a z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu je zrejmé, že napriek použitej formulácii o zmene rozsudku súdu prvého stupňa, je rozsudok odvolacieho súdu v skutočnosti zmeňujúcim len v časti výroku vo veci samej nad sumu 25 815,50 Sk .
Súvisiace predpisy:
87/1995 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Právna veta: Občianskej súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené (§ 3 O.s.p.). V konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná (§ 6 O.s.p.). Podľa čl. 48 ods. 2 ústavy každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov (...). Ako uvádza Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze z 10. marca 2005 I. ÚS 221/04 (spomenutom už vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia), účelom základnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Z porovnania výrokových častí rozsudkov súdov nižších stupňov je zrejmé, že odvolací súd napriek použitej formulácii o zmene rozsudku súdu prvého stupňa v skutočnosti (podľa obsahu) jeho rozsudok v časti zamietnutia žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy 9 958,18 € (300 ... § 238 ods. 1 O.s.p. Z hľadiska príp ustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Zbierka NS 10/2014
R 142/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: dôkaz listinou, dokazovanie, štátny jazyk
Právna veta: V prípade dokazovania, ktoré sa má vykonať listinou napísanou v inom ako štátnom jazyku, je súd povinný najskôr pribrať prekladateľa na jej preklad (§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Pokiaľ súd nezabezpečil preklad týchto listín do štátneho jazyka, nemohol ich v úradnom (štátnom) jazyku prečítať a tak správne vykonať dôkaz listinou. Vykonanie dokazovania prečítaním listín v cudzom jazyku zákon neumožňuje. To znamená, že súd v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec aplikoval a ako ich subsumoval na konkrétny prípad, prečo považoval žalobu za dôvodne podanú a čo ho viedlo k zmene rozsudku súdu prvého stupňa. Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho nevyplýva jednostrannosť, ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právny ch predpisov, ktorá by bola popretím .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 111 ods. 2 Zákonníka práce (v znení účinnom do 31.augusta 2011, ktoré znenie odvolací súd na vec správne vzťahoval) zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere. Podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkaz výsluchom svedka X. (kolektívna zmluva nie je dôkazom, ale prameňom práva; nie je preto potrebné oznamovať jej obsah). Pri zmene rozsudku súdu prvého stupňa potom vzal za základ svojho rozhodnutia najmä skutočnosti, ktoré vyplývali z takto doplneného dokazovania. Jeho postup nemožno preto považovať za .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
2/1991 - Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Merito Dovolanie
Zbierka NS 1/1994
R 12/1994
Právna veta: Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o predmete sporu a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie vo veci samej.

Úryvok z textu:
... formálnoprávnym náležitostiam. Nešlo teda o vecnú zmenu rozsudku súdu prvého stupňa a takéto rozhodnutie odvolacieho súdu nemožno považovať za zmeňujúce v zmysle ustanovenia § 238 ods. 1 O.s.p. (v znení zákona č. 519/1991 Zb.). Za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom podľa citovaného ustanovenia treba považovať .
Súvisiace predpisy:
519/1991
Právna veta: Požiadavky na riadne zdôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, jasne, stručne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Dbá pritom aj na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Výkladom citovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamosti a ústnosti občianskoprávneho konania. Je neprípustné, aby odvolací súd ku svojim odlišným skutkovým zisteniam, vedúcim k zá veru o zmene rozsudku súdu prvého stupňa v tom smere, že žalobca sa domáhal niečoho iného než o čom rozhodol súd prvého stupňa dospel iba na základe .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom, vyjmúc prípady obligatórneho zastúpenia. Je totiž výsostným (slobodným) právom účastníka rozhodnúť koho ustanoví za svojho zástupcu v konaní pred súdom. Možnosť tejto voľby (úvahy) zákon neobmedzuje ani iným spôsobom nevymedzuje; jej kritériá sú autonómnou vecou účastníka konania.

Úryvok z textu:
... bola nevyhnutná ak právo na náhradu výdavkov cestovného a s tým súvisiacou náhradou za stratu času bolo právnou normou dané. Zmenou rozsudku súdu prvého stupňa v časti náhrady trov prvostupňového konania, ktoré neboli priznané úspešnej žalobkyni, odvolací súd vec nesprávne právne posúdil, keď právnu normu .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Odvolací súd pochybil v prvom rade v tom, že si náležité neozrejmil pred¬ met konania a zrejme z tohto dôvodu dva výroky jeho rozsudku nie sú v sú¬ lade s tým, čoho sa žalobca v tomto konaní domáhal a s tým, čo zostalo predmetom konania po tom, čo súd prvého stupňa rozhodol o pripustení, ale aj nepripustení zmenenej žaloby (č.l. 98). Žalobca pôvodnú žalobu zo dňa 18. mája 2000 podaním z 13. februára 2002 (č.l. 86-89) zmenil tak, že žiadal ur¬ čiť neplatnosť zmluvy o prevode práv a povinností k ochrannej známke zo dňa 26. marca 1994, že zápis prevodu ochrannej známky „ZELKO" úradom na základ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určiť, že zápis prevodu ochrannej známky „ZELKO" úradom priemyselného vlastníctva je neplatný, konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolací súd odôvodnil týmito skutkovými a právnymi záver­ mi: Prvou otázkou, ktorú prvostupňový súd nesprávne posúdil, bol ním ne­ správne .
Súvisiace predpisy:
506/2009 - Zákon o ochranných známkach
Právna veta: Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného dlhu (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a spočíva v tom, že dlžník musí poskytnúť veriteľovi okrem vlastného plnenia (istiny) tiež stanovené percento z tej časti peňažného dlhu (záväzku), s ktorým je v omeškaní. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (ďalší) záväzkový právny vzťah; ak teda vznikne dlžníkovi povinnosť zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania, dochádza k zmene v obsahu práv a povinností dlžníka, inak povedané, k zmene v obsahu záväzkového práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... € do troch dní rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Žalob kyni náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Svoje rozhodnutie o vyššie uvedenej zmene rozsudku súdu prvého stupňa v časti týkajúcej sa úrokov z omeškania z protinávrhu žalovaného oprel o ustanovenia § § 104 a 110 ods. 3 .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.