Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena rozsudku súdu prvého stupňa


Približný počet výsledkov: 156 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena rozsudku súdu prvého stupňa
  • zmena nájdené 71142 krát v 27214 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentoch
  • prvy nájdené 299426 krát v 51344 dokumentoch
  • stupna nájdené 190319 krát v 36852 dokumentochPrávna veta: Predpokladom prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia je taká zmena rozsudku súdu prvého stupňa rozsudkom odvolacieho súdu, pri ktorej z porovnania obsahu rozhodnutí súdov oboch stupňov je zrejmé, že práva a povinnosti účastníkov konania boli nimi odlišne konštituované alebo deklarované. Rozhodujúcim preto nie je formálne hľadisko, teda to, ako odvolací súd napríklad z hľadiska slovného vyjadrenia označil, zostavil a zoštylizoval výrok svojho rozhodnutia, ale vecné (obsahové) hľadisko, teda to, či odvolací súd svojím rozsudkom niečo vecne zmenil na tom, čo pred ním deklaroval alebo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C.Z.E.C.A.V., so sídlom v S., S. X., proti žalovaným : 1/ C.J.S.,S.D., S., N. X., 2/ K.B., bývajúci v S. X., 3/ P.CH., bývajúci v S., S. X., 4/ K.H., bývajúci v S. X., 5/ J.H., bývajúci v S. X. a 6/ Obec S., o určenie neplatnosti zmlúv a vypratanie nehnuteľnosti, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 12 C 101/95, o dovolaní žalovaného 5/ proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Podľa § 111 ods. 2 Zákonníka práce (v znení účinnom do 31.augusta 2011, ktoré znenie odvolací súd na vec správne vzťahoval) zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere. Podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkaz výsluchom svedka X. (kolektívna zmluva nie je dôkazom, ale prameňom práva; nie je preto potrebné oznamovať jej obsah). Pri zmene rozsudku súdu prvého stupňa potom vzal za základ svojho rozhodnutia najmä skutočnosti, ktoré vyplývali z takto doplneného dokazovania. Jeho postup nemožno preto považovať za .
Právna veta: Ustanovenie § 219 O. s. p. neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu, že odvolanie proti nemu je nepreskúmateľné. Ak tak urobí, odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom

Úryvok z textu:
... /2005, bez doplnenia dokazovania a vo svojom rozhodnutí zohľadnil námietky žalovanej, ktoré neuviedla na prvom stupni. Tým vlastne došlo „k zmene rozsudku súdu prvého stupňa" a žalobca nemal možnosť reagovať na zmenu v právnom názore súdu. Podľa názoru dovolateľa „vada konania v konaní, sp. zn .
Právna veta: Prieťahy v súdnom konaní treba považovať za protiprávny stav, v každom okamihu ktorého dochádza k rovnakému porušovaniu práva účastníka konania na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov (čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Pokiaľ bola v súdnom konaní žalobcovi spôsobená škoda prieťahmi. ktorých vznik spadal do obdobia pred účinnosťou zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, avšak prieťahy pretrvávali aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, treba žalobcom uplatnený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Z porovnania výrokových častí rozsudkov súdov nižších stupňov je zrejmé, že odvolací súd napriek použitej formulácii o zmene rozsudku súdu prvého stupňa v skutočnosti (podľa obsahu) jeho rozsudok v časti zamietnutia žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy 9 958,18 € (300 ... 238 ods. 1 O.s.p. Z hľadiska príp ustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o .
Zbierka NS 10/2014
R 142/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: dôkaz listinou, dokazovanie, štátny jazyk
Právna veta: V prípade dokazovania, ktoré sa má vykonať listinou napísanou v inom ako štátnom jazyku, je súd povinný najskôr pribrať prekladateľa na jej preklad (§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Pokiaľ súd nezabezpečil preklad týchto listín do štátneho jazyka, nemohol ich v úradnom (štátnom) jazyku prečítať a tak správne vykonať dôkaz listinou. Vykonanie dokazovania prečítaním listín v cudzom jazyku zákon neumožňuje. To znamená, že súd v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec aplikoval a ako ich subsumoval na konkrétny prípad, prečo považoval žalobu za dôvodne podanú a čo ho viedlo k zmene rozsudku súdu prvého stupňa. Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho nevyplýva jednostrannosť, ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právny ch predpisov, ktorá by bola popretím .
Zbierka NS 3/2007
R 35/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: omeškanie s plnením peňažného dlhu, nárok na úroky z omeškania
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády č. 87/L995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, neumožňuje meniť výšku úrokov z omeškania v súvislosti so zmenami v určení základnej úrokovej sadzby (predtým diskontnej sadzby), ku ktorým došlo po prvom dni omeškania s plnením peňažného dlhu.

Úryvok z textu:
... rozsudkov súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu a z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu je zrejmé, že napriek použitej formulácii o zmene rozsudku súdu prvého stupňa, je rozsudok odvolacieho súdu v skutočnosti zmeňujúcim len v časti výroku vo veci samej nad sumu 25 815,50 Sk .
Merito Dovolanie.
Právna veta: Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o predmete sporu a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie vo veci samej.

Úryvok z textu:
... formálnoprávnym náležitostiam. Nešlo teda o vecnú zmenu rozsudku súdu prvého stupňa a takéto rozhodnutie odvolacieho súdu nemožno považovať za zmeňujúce v zmysle ustanovenia § 238 ods. 1 O.s.p. (v znení zákona č. 519/1991 Zb.). Za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom podľa citovaného ustanovenia treba považovať .
Zbierka NS 3/2002
R 44/2002
Rozsudok
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Tiež zrušil výroky napadnutého rozsudku o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok a náhradu trov štátu. Zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení inak správne zisteného skutkového stavu veci. Žalobca sa totiž domáhal .
Zbierka NS 3/2002
R 47/2002
Rozsudok
Právna veta: Orgán sociálneho zabezpečenia môže znova vymerať čiastočný invalidný dôchodok podľa § 39 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len z dôvodov uvedených v § 36 zákona. Splnenie podmienok, uvedených v § 35 tohto zákona, nárok na prepočet čiastočného invalidného dôchodku nezakladá.

Úryvok z textu:
... . Preto napadnutým rozsudkom rozhodnutie odporkyne zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Odporkyňa sa odvolaním domáhala zmeny rozsudku súdu prvého stupňa a potvrdenia jej rozhodnutí. Dôvodila tým, že nové vymeranie čiastočného invalidného dôchodku podľa § 36 a § 39 zákona č .
Zbierka NS 2/2002
R 29/2002
Rozsudok
Právna veta: Prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka*), aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. * v znení platnom do 1. septembra 2001

Úryvok z textu:
... na tom, čo pred ním deklaroval alebo konštituoval súd prvého stupňa. Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa a ... bližšie uviesť, že predpokladom prípustnosti dovolania podľa ustanovenia § 238 ods. 1 O. s. p. je taká zmena rozsudku súdu prvého stupňa rozsudkom odvolacieho súdu, pri ktorej z porovnania obsahu rozhodnutí súdov oboch stupňov je zrejmé, že práva .
Zbierka NS 3/2002
R 49/2002
Rozsudok
Právna veta: Za hrubý zárobok samostatne zárobkovo činných osôb sa považuje vymeriavací základ. Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., sumu vymeriavacieho základu na určenie výšky poistného určovala samostatne zárobkovo činná osoba, najviac však sumou 10 000 Sk mesačne (§ 645 citovanej vyhlášky.) Pre výšku hrubých zárobkov neboli rozhodujúce skutočne dosiahnuté príjmy osoby samostatne zárobkovo činnej, ale len ňou určený vymeriavací základ, z ktorého zaplatila poistné.

Úryvok z textu:
... ako vecne ^právne ho potvrdil, lebo odporkyňa výšku priznaného starobného dôchodku určila v súlade so zákonom. Navrhovateľ sa odvolaním domáhal zmeny rozsudku súdu prvého stupňa a správneho vyčíslenia hrubých zárobkov za roky 1989, 1990, 1991. Namietal správnosť započítania hrubého zárobku za rok 1989 s poukazom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.