Nájdené rozsudky pre výraz: zmena rozsudku súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 319

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
318 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Dovolanie.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o predmete sporu a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie vo veci samej.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal určenia neplatnosti rozhodnutia predstavenstva žalovaného družstva z 21. 8. 1991, ktorým bol prevedený na výkon prác ošetrovateľa teliat. Okresný súd v Dunajskej Strede rozsudkom určil, že rozhodnutie predstavenstva žalovaného o prevedení žalobcu z 21. 8. 1991 je neplatné. V odôvodnení rozsudku uviedol, že prevedenie žalobcu na funkciu ošetrovateľa teliat po tom, čo bol odvolaný z funkcie hlavného zootechnika, je neplatné z dôvodu, že žalovaný nepostupoval podľa § 39 ods. 2 z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity rozsudku dovolacieho súdu s rozsudkom súdu prvého stupňa. O rozdielnosti rozsudkov možno hovoriť vtedy, ak boli okolnosti, ktoré sú významné pre rozhodnutie veci obomi súdmi, posúdené rozdielne a podľa záverov týchto rozsudkov sa rozdielne konštituujú alebo deklasujú práva a povinnosti účastníkov konania. Nie je podstatné, či odvolací súd rozhodol podľa § 219 O.s.p. alebo podľa § 220 O.s.p. a ako formuloval výrok. Musí ísť o zmenu z hľadiska vecnej stránky, nielen formálnej. Ak právne posúd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , bytom B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou J., s.r.o., R. , proti žalovanej S., a.s. , K. , o zaplatenie 49,69 Eur a náhradu nemajetkovej ujmy 99 581,76 Eur , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 9 C 90/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 18. januára 2011 sp.zn. 14 Co 404/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e
Merito veci Zastavenie konania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nedostatok podstatných náležitosti žaloby nemôže byť dôvodom jej zamietnutia. Z nedostatkov žaloby spočívajúcich v jej nesprávnosti alebo neúplnosti nemožno vyvodzovať ani neexistenciu naliehavého právneho záujmu v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p.; procesným dôsledkom môže byť len zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21. novembra 2000, sp. zn. 21 C 209/99, uložil žalovanému povinnosť zdržať sa v budúcnosti tvrdení, uvedených vo výroku rozsudku v znení podľa petitu žaloby, a doručiť osobám označeným vo výroku rozsudku list, v ktorom tieto tvrdenia odvolá ako nepravdivé. Zároveň mu uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmú 1,- Sk do pätnástich dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Ďalšími výrokmi rozhodol o trovách konania účastníkov a štát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak odvolací súd v časti potvrdil výrok súdu prvého stupňa a v časti ho zmenil, dovolanie z dôvodu § 238 ods. 1 O.s.p. nie je prípustné, ak smeruje proti tej časti, v ktorej došlo k potvrdeniu výroku rozsudku súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde K sa žalobcovia ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v kat. úz. K. zapísaných na LV č. ... ako pare. č. ... - rodinný dom súp. č. ... so zastavanou plochou vo výmere 666 m2 domáhali, aby žalovaní 1) a 2) boli súdom zaviazaní zaplatiť im náhradu ušlého zisku [žalobcom 1) až 3) vo výške po 18 000 Sk s príslušenstvom a žalobcom 4) a 5) vo výške po 15 000 Sk s príslušenstvom], o ktorý prichádzajú tým, že nebytové priestory vo výmere 10 m2, ktoré sa nachádzajú v
Kľúčové slová: čiastočný invalidný dôchodokinvalidný dôchodok podľa zákona 461/2003
R 47/2002
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Orgán sociálneho zabezpečenia môže znova vymerať čiastočný invalidný dôchodok podľa § 39 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len z dôvodov uvedených v § 36 zákona. Splnenie podmienok, uvedených v § 35 tohto zákona, nárok na prepočet čiastočného invalidného dôchodku nezakladá.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 13. marca 2000 zamietla žiadosť navrhovateľky o čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu, že tento jej bol právoplatne priznaný už v roku 1979. Rozhodnutím zo 17. apríla 2000 zamietla odporkyňa podľa § 36 a § 39 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) žiadosť navrhovateľky o prepočet výšky čiastočného invalidného dôchodku, ktorého sa domáhala na tom základe, že po jeho priznaní pracovala už viac rokov a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka*), aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. * v znení platnom do 1. septembra 2001

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa v konaní domáhali, aby žalovaní boli súdom zaviazaní zaplatiť im 23 067,57 Sk ako súhrn dosiaľ nezaplatených úhrad, ktoré im boli povinní poskytovať podľa zmluvy o podnájme bytu. Podnájom sa mal týkať trojizbového družstevného bytu prvej kategórie s príslušenstvom, ktorý sa nachádza v S., ktorý bol žalobcom pridelený 17. júla 1992 rozhodnutím Okresného výstavbového bytového družstva so sídlom v B. B. Ako nájomníci tohto bytu potom 22. decembra 1993 uzavreli so žalovanými zmluvu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prieťahy v súdnom konaní treba považovať za protiprávny stav, v každom okamihu ktorého dochádza k rovnakému porušovaniu práva účastníka konania na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov (čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Pokiaľ bola v súdnom konaní žalobcovi spôsobená škoda prieťahmi. ktorých vznik spadal do obdobia pred účinnosťou zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, avšak prieťahy pretrvávali aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, treba žalobcom uplatnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 107/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. H. , bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. O. H. , advokátkou v Ž. , proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , Bratislava, Župné nám. č. 13, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 9 C 206/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. októbra 2008 sp.zn. 8 Co 221/2008,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za hrubý zárobok samostatne zárobkovo činných osôb sa považuje vymeriavací základ. Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., sumu vymeriavacieho základu na určenie výšky poistného určovala samostatne zárobkovo činná osoba, najviac však sumou 10 000 Sk mesačne (§ 645 citovanej vyhlášky.) Pre výšku hrubých zárobkov neboli rozhodujúce skutočne dosiahnuté príjmy osoby samostatne zárobkovo činnej, ale len ňou určený vymeriavací základ, z ktorého zaplatila poistné.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím z 30. marca 1998 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok od 1. decembra 1997 podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) a nariadenia vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. v o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení neskorších predpisov v sume 2 642 Sk mesačne. Rozhodnutím z 24. februára 2000 odporkyňa zmenila rozhodnutie z 30. marca 1998. Po zhodnotení ďalšej preukázanej doby
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávomdávka dôchodkového zabezpečenia
R 52/2002
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia neporušil svoju zákonnú povinnosť a v dobrej viere prijímal dávku vo vyššej výmere ako mu patrila, nezodpovedá podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za preplatok na dávke, ktorý tým vznikol. Od dôchodcu nemožno požadovať, aby kontroloval činnosť orgánu sociálneho zabezpečenia pri výpočte dôchodku a aby upozorňoval na nedostatky v práci jeho zamestnancov. Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno vyvodiť zo samotného poberania dávky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 2000 uložila navrhovateľovi povinnosť vrátiť 6 205 Sk titulom preplatku na starobnom dôchodku za obdobie od 10. júla 1995 do 9. februára 2000. Tvrdila, že navrhovateľovi v rozhodnutí z 28. marca 1990, ktorým mu bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu pre neho a manželku, bolo poskytnuté vysvetlenie, že úhrn dôchodkov, resp. príjmov musí byť nižší ako suma stanovená ako jediný zdroj príjmu pre dvojicu. Navrhovateľ podľa odporkyne zodpovedá za prepl
MENU