Nájdené rozsudky pre výraz: zmena spoločenskej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

32 dokumentov
145 dokumentov
6 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Bez predchádzajúceho rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti, týkajúcej sa počtu členov predstavenstva, nemôže valné zhromaždenie zvoliť iný počet členov predstavenstva, než vyplýva z doterajších stanov spoločnosti. Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti zvolí predstavenstvo s iným počtom členov, než vyplýva zo stanov spoločnosti a takto zvolené predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie, môžu oprávnené osoby napadnúť uznesenia tohto valného zhromaždenia žalobou na vyhlásenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 16. júna 1995, sp. zn. 42 Cb 1117/93, rozhodol tak, že uznesenia prijaté na valnom zhromaždení, konanom dňa 9. decembra 1993, sú neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že dňa 23. júla 1992 sa konalo valné zhromaždenie žalovaného. Akcionári boli pozvaní pozvánkou, ktorú osobne prevzali, vrátane žalobkyne. Na valnom zhromaždení sa zúčastnili - ako vyplýva z prezenčnej listiny - všetci akcionári, až na p. K., ktorá sa ospravedlnila a žalobkyňu, ktorá b
Právna veta: Č. 37 Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí okrem iného obsahovať mená a bydliská prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene spoločností (§ 110 ods. 1 písm. e/ Obchodného zákonníka), ako obligatórnej náležitosti zmluvy. To isté platí, ak má spoločnosť pri jej založení jedného konateľa. Ak má dôjsť k zmene počtu konateľov oproti spoločenskej zmluve, môže sa tak stať len zmenou spoločenskej zmluvy. Vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy po zapracovaní prijatých zmien v priebehu trvania spoločnosti, vrátane jazykovej a štylistickej úpravy korešpondujúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. žalobu zamietol a žalobkyňu zaviazal na náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobkyňa sa svojho práva domáhala v zmysle ust. § 131 Obchodného zákoníka, ako spoločníčka spoločnosti žalovaného, ktorá považuje napadnuté uznesenie valného zhromaždenia za neplatné, prijaté v rozpore so spoločenskou zmluvou. Poukázal na ust. § 110 Obchodného zákoníka, ktoré ustanovuje náležitosti spoločenskej zmluvy a v ods. 1 písm. e) tohto ustanovenia ukladá v spoločenskej zmluve
Právna veta: Súd nie je oprávnený rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania a ani o upísaní ďalších akcií spoločnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom, sp. zn. 16 Cb 3276/95-172, z 27. februára 1998 rozhodol tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť trovy konania žalovanému. Proti rozsudku podal žalobca odvolanie, dožadoval sa zmeny prvostupňového rozsudku a zaviazania žalovaného na zvýšenie základného imania o sumu 34 400 000 Sk vydaním 3 440 ks akcií na meno žalobcu v nominálnej hodnote 10 000 Sk v prospech žalobcu na základe nepeňažného vkladu žalobcu. Odvolací súd prejednal vec podlá ustanovenia § 212
Právna veta: Ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným stanoví, že ju možno meniť rozhodnutím valného zhromaždenia, môže byť spoločenská zmluva zmenená bez toho, aby s jej zmenou súhlasili všetci spoločníci. V takom prípadé môže byť spoločenská zmluva zmenená so súhlasom (hlasmi) spoločníkov, ktorí majú najmenej dve tretiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Aj pri takomto usporiadaní vnútorných pomerov spoločnosti môže byť spoločenská zmluva zmenená dohodou všetkých spoločníkov bez toho, aby o zmene muselo rokovať a schvaľovať ju valné zhromažden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B., ako súd prvého stupňa, zamietol žalobu, ktorou žalobcovia žiadali určiť, že zmluva o prevode obchodného podielu na spoločnosti TM, s. r. o., so sídlom v T. uzavretá 22. júla 1996 medzi prevodkyňou A. K. (žalovanou 2) a nadobúdateľmi Ing. D. K. (žalobca 1) a Ing. A. P. (žalovaný 1) je neplatná. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobcovia právny záujem na určení neplatnosti zmluvy [§ 80 písm. c) O. s. p.] vyvodzovali z toho, že zmluvou o prevode obchodného podielu bolo obíden
Právna veta: Skutočnosť, že spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným nemá väčšinu hlasov potrebnú na presadenie svojej vôle proti vôli ostatných spoločníkov sama osebe nemôže byť dôvodom pre zrušenie jeho účasti v spoločnosti. Založenie inej spoločnosti niektorými spoločníkmi, i keď nie je porušením žiadnej povinnosti, môže v spoločnosti tak narušiť vzťahy medzi spoločníkmi a vyvolať nedôveru spoločníkov, ktorí sa na založení novej spoločnosti nepodieľajú, že od nich nie je možné spravodlivo žiadať, aby v spoločnosti zotrvali.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K., ako súd prvého stupňa, rozsudkom z 2. decembra 1999 vyhovel žalobe a zrušil účasť žalobcu ako spoločníka v obchodnej spoločnosti EP, s. r. o., so sídlom v K. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho zástupcu 3 110 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že prevažná časť spoločníkov spoločnosti založila 6. júla 1997, bez vedomia žalobcu, spoločnosť H, s. r. o., ktorej predmet činnosti je do značnej miery zhodný s predmetom činnosti žalovanej spoločn
Kľúčové slová: vyrovnací podielobchodný podielprevod obchodného podielu
R 32/2002
Právna veta: Právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený. Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 28. septembra 2000, č. k. 19 Cb 785/99-103, žalobu žalobcu zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcu zaviazal nahradiť ich žalovaným. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou podanou 30. septembra 1999 domáhal sa proti žalovaným zaplatenia 1 006 000 Sk spolu so 17,6 %-ným úrokom z omeškania ročne od 30. septembra 1996 až do zaplatenia, a to spoločne a nerozdielne. Svoj nárok odôvodnil tým, že bol spoločníkom žalované
Právna veta: Účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti sa mení zo zákona spoločenská zmluva, k tejto zmene už nie sú potrebné ďalšie právne skutočnosti. Výrok rozsudku, ktorým sa rozhoduje o určení, že žalobca je spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí obsahovať údaj o výške jeho vkladu, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, inak tento rozsudok nie je vykonateľný.

Úryvok z textu:
Krajsky súd v P. rozsudkom z 22. mája 1998, č. k. 2 Cb 366/97-59, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že je spoločníkom žalovanej spoločnosti. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca od zmluvy o prevode obchodného podielu odstúpil listom z 28. apríla 1994, teda nie bez zbytočného odkladu, a preto je tento úkon neúčinný. Keďže nedošlo k platnému odstúpeniu od zmluvy, žalobe nebolo možné vyhovieť. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnutý rozsudo
Kľúčové slová: lehota na odstránenie nedostatkuzánik spoločnosti
R 90/2003
Právna veta: Podmienky pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka musia byť splnené v čase rozhodovania súdu. Záleží na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či súd pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti zvolí postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Určenie lehoty na odstránenie nedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, bude namieste vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať, že nedostatok bude, alebo môže byť odstránený.

Úryvok z textu:
Uznesením z 21. júla 2000, č. k. 9 Cb 88/98 - 87, súd prvého stupňa zrušil spoločnosť L., spol. s r. o. a nariadil jej vstup do likvidácie. Takto rozhodol na návrh navrhovateľa AB, ktoiý je jedným zo spoločníkov proti spoločnosti L., spol. s r. o. ako odporcovi 1) a ďalším šiestim odporcom, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti. Súd prvého stupňa takto rozhodol s poukazom na ustanovenie § 768a ods. 2, v spojení s ustanovením § 68 ods. 6 písm. c) a § 108 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže spoločnosť d
Meritum určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 29/2006 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. V. P., nar. X., bytom Z., X. H., zastúpeného JUDr. P. B., advokátom, K., X. H., proti žalovaným: 1/ S. L. K., s.r.o., N., X. H., IČO: X., zastúpenému JUDr. M. K., advokátom, N., X. H. a 2/ S. L. K. a M., s.r.o., H., N., X. H., IČO: X., zastúpenému JUDr. J. K., advokátom, Č., X. Košice, za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovaného v 1. rade: Česká re
Meritum o vydanie vecí
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 191/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. J. Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci navrhovateľov: v 1.rade JUDr. Ing. D. Ď. - S., IČO X., so sídlom M., X. a v 2. rade Akad. Mal. a soch. M. T., P., X., obaja zastúpení advokátom JUDr. J. H., T., X. Bratislava, proti odporcovi: Ž. s.r.o., Š., X. Bratislav
MENU