Nájdené rozsudky pre výraz: zmena stanov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
333 dokumentov
29 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: platnosť zmluvydružstvodružstvá vzniknuté pred účinnosťou zákona
R 106/2001
Právna veta: Ak družstvo uzavrelo zmluvu, pre ktorú je predpísaná písomná forma, po účinnosti Obchodného zákonníka pred zavŕšením procesu transformácie zápisom zmien stanov v obchodnom registri, treba otázku platnosti zmluvy, z hľadiska jej riadneho podpísania družstvom, posudzovať podľa doterajších právnych predpisov a stanov (§ 765 ods. 1, ods. 3 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 137 236 Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň mu uložil aj povinnosť zaplatiť žalobcovi v rovnakej lehote trovy konania 8 133 Sk na účet jeho právneho zástupcu. Z dôvodu späťvzatia návrhu v časti o zaplatenie 68 618 Sk konanie v tejto časti zastavil a rozhodol aj o vrátení súdneho poplatku žalobcovi. Nárok žalobcu na zaplatenie sumy predstavujúcej nájomné za užívanie nebytových priestorov, nachádzajúcich s
R 62/1999
Právna veta: Úkon, kterým Ministerstvo vnitra podle § 11 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí změnu stanov sdružení, není správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 244 o. s. ř.; proto nepodléhá přezkoumávání soudem podle části páté občanského soudního řádu.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou u Nejvyššího soudu České republiky dne 10.2. 1999 se žalobkyně H. M. vůči žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, jímž byla vyznačena změna registrovaných stanov zájmového sdružení s názvem M. V. se sídlem ve V. M. Žalobu odůvodnila tím, že dne 10. 2. 1995 bylo založeno zájmové sdružení fyzických osob s názvem M. V. se sídlem ve V. M., které bylo uvedeného dne pod čj. II/s-os/l-26583/95-r registrováno u Ministerstva vnitra ČR a jehož
Meritum Zastupovanie.
Právna veta: Oprávnenie zastupovať štát pred súdom v zmysle § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prináleží Slovenskému pozemkovému fondu, len keď je nesporná existencia vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súdneho konania. Ak konanie o určenie vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti súvisí s pozemkovými úpravami, koná za štát Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky; pokiaľ s pozemkovými úpravami nesúvisí, koná za štát Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu ostatným uznesením zo 17. júna 2004, sp. zn. 8 Co Q/2004, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie vo veci zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že ich ná­ hradu účastníkom nepriznal. Rozhodol tak po zistení, že neboli splnené pod­ mienky konania. Poukázal na znenie ustanovenia § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. a § 17 zákona č. 229/1991 Zb., z ktorých zákonné splnomoc­ nenie Slovenského pozemkového fondu zastupovať štát v konaní pred s
Právna veta: Súčasne v zmysle judikatúry nemôže konajúci súd návrh vylúčeného člena družstva na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení zamietnuť pre nezaprotokolovanie jeho námietky na členskej schôdzi alebo neoznámenie námietky predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 17/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bytom B., 2/ H., bytom B. proti žalovanému: P., so sídlom D., IČO: X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou, Z., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, na odvolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. 18 Cbs 16/2004-167, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.
Právna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., 2/ H., proti žalovanému: P., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp .zn. 18 Cbs 16/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 2 Obo 374/2005–190 zo dňa 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu z 15.
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení
Právna veta: Pokiaľ je zlúčenie spoločnosti spojené aj so zvýšením základného imania, nie je nutné pre tento špecifický účel (zvýšenie základného imania) vyhotoviť osobitný znalecký posudok na ocenenie nepeňažného vkladu (t.j. hodnoty vlastného imania zanikajúcej spoločnosti). Správa predstavenstva pre akcionárov podľa § 218b ods. 1 Obch. zák., teda pri zlúčení pre prípad súčasného zvýšenia základného imania supluje znalecký posudok podľa § 202 ods. 3 Obch. zák. (viď § 218d ods. 2 Obch. zák.) a je preto zákonité, že na jej obsah sú kladené zákonom stanovené kritériá. Podľa § 218b ods. 1 Obch. zák. musí pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 79/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu Zuzany Ďurišovej, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ R.M,, bytom N.X., W., 2/ V.K., bytom P.X., L., obaja zast. advokátom JUDr. P.M., D.X., B., proti odporcovi A., a.s., D.X., B., zast. advokátom JUDr. M.B.,
Právna veta: Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o znížení základného imania (§ 211 až 215 Obchodného zákonníka), ale zníženie nebolo zapísané do obchodného registra (§216 Obchodného zákonníka), pri rozhodovaní o ďalšom znížení nemožno vychádzať zo stavu takto zníženého imania a rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom znížení nemožno zapísať do obchodného registra (§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 na návrh a.s. STC so sídlom v B., ktorý bol doručený súdu 10. mája 1993 a ďalší návrh doručený súdu 25. januára 1994, povolil zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 21. januára 1994 o zmene stanov a o znížení základného imania zo 145,200 000 Sk na 126,000 000 Sk do obchodného registra v odd. Sa vo vložke č. 346/B. Zápis povolil uznesením z 26. apríla 1994. Proti uzneseniu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky podlá čl. III ods. 1 písm. i) zákona
Právna veta: Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné podľa § 183 Obchodného zákonníka, môže súd rozhodnúť len rozsudkom o veci samej. Predbežným opatrením preto nemožno vysloviť, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné, pretože by sa nejednalo o dočasnú úpravu pomerov účastníkov.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa upravili pomery odporcu. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovateľ neosvedčil, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jeho právo ohrozené. Okrem toho navrhovateľ žiadal v návrhu uloženie obsahovo rovnakých povinností, aké by mali byť uložené v konaní o veci samej. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu a vyhovenie návrhu. V odvolan
MENU