Nájdené rozsudky pre výraz: zmena účastníka konkurzu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 10 ods. 1 ZKV v platnom znení súd vždy zvolá schôdzu konkurzných veriteľov na návrh veriteľov, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30% pohľadávok počítaných podľa výšky. Schôdza veriteľov je považovaná za zvláštny orgán, ktorý umožňuje, aby v konkurznom konaní prijali veritelia autonómie svoju vôľu týkajúcu sa vedenia konkurzu a vykonávali tak sami vplyv na jeho ďalší priebeh. Za schôdzu veriteľov považuje sa len také zoskupenie veriteľov, ktoré je zvolané oprávneným subjektom a rokuje o vopred určenom programe. Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie žiadosti na zvolanie s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 54/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: T., s.r.o., B.B., IČO: X., o odvolaní konateľa úpadcu a pôvodného správcu konkurznej podstaty proti uzneseniam Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K/164/98-Ná-1422 zo dňa 16. januára 2008 a č.k. 47-24K 164/98-Ná-1463 zo dňa 19. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolania správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr.
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 9Cbi/30/2010-141 z 10.novembra 2011 návrh zamietol a odporcom v 1. a 2. rade nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa návrhom na začatie konania podaným na Krajskom súde v Bratislave dňa 16. júla 2010 domáhal, aby súd určil, že účastníkom konania sú pôvodný veriteľ V. ú. b., a. s., B., M. N. 1, IČO: XX a pôvodný veriteľ S. s., a. s., B., namiesto odporcu v 1/ rade a že správcom konkurznej podstaty je pôvodn
Meritum na zmenu účastníka konkurzu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: S., a. s., R., K., IČO: X., o návrhu D., s. r. o., D., IČO: X. na zmenu účastníka konkurzu, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v B. zo dňa 24. júna 2009 č. k. 3 K 264/00, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v B. zo dňa 24. júna 2009 č. k. 3 K 264/00 z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v B. napadnutým uzn
Meritum o návrhu na zmenu účastníka konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: D., a.s., B., o návrhu na zmenu účastníka konania, o odvolaní spoločnosti F., s.r.o., R.X., B. a M.P, Nám. gen. Ľ.X., B., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 136/04, č.zv. 3791 zo dňa 27. júna 2005, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave napadn
Meritum o zmene účastníkov konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Z.S., a.s., T. X., M., IČO:X., o zmene účastníkov konania, o odvolaní S.I.D., O.X., B., IČO:X., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 96/97-290 zo dňa 5. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 96/97-290 zo dňa 5. novembra 2007 z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Meritum o zmene účastníkov konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P.K., spoločnosť s ručením obmedzeným, o zmene účastníkov konania, o odvolaní spoločnosti S., s.r.o., T.X., P., IČO:X., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 16/99-62 zo dňa 13. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 16/99-62 zo dňa 13. novembra 2007 z r u š u j e . O d ô v o d n
Meritum o rozvrhu speňaženého majeetku podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu P. V. a O. D. L. , „v likvidácii“, L. , IČO: X. , o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty v sume 57 656,48 Eur , na odvolanie veriteľa S. K. , a. s., C. , proti rozvrhovému uzneseniu Krajského sú du v Banskej Bystrici z 15. marca 2011, č. k.36 -24 K 330/01 -444 do časti pohľadávky I. triedy - veriteľa č. 16 a vý šky sumy pripadajúcej na rozdelenie
Meritum o určenie pravosti a výšky pohľadávky 176 908 254,82 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: D., so sídlom X., W., L., S., S., spoločnosť Č. X., zapísaná v Registri spoločností v C., zast. M., advokátom, H. Č. 3, K., proti žalovanému v 1. rade: JUDr. Š.S.., K. Č. 1, K., správca konkurznej podstaty úpadcu K., a. s., S. Č. X., P. a žalovan
MENU