Nájdené rozsudky pre výraz: zmena veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 148

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
787 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž platí, že oznámenie postúpenia cedentom (doterajším veriteľom) zbavuje dlžníka práva požadovať predloženie zmluvy o postúpení. Dlžník tak podľa citovaného ustanovenia nemá právo ani zisťovať, či vôbec nejaká zmluva bola uzatvorená, a fortiori tak nemôže namietať ani nedostatky jej platnosti (zhodne už R 119/2003); jeho závery boli síce neskôr čiastočne relativizované v R 46/2009, pokiaľ ide o postúpenie pohľadávky v rozpore s § 525 Občianskeho zákonníka, ale o taký prípad v prerokúvanej veci nejde. Vo vzťahu k dlžníkovi je tak v týchto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obo/14/2019 1017201626 29. 07. 2020 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2020:1017201626.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v spore žalobcu: Michal Retzer - Miešareň krmív, so sídlom Vlčkovce 44, 919 23 Vlčko
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O.s.p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Z ust. § 7 zák. č. 328/1991 Zb., ktorým sa tento konkurz spravuje, vyplýva, že k zmene účastníka konkurzu v dôsledku zmeny veriteľa pohľadávky dochádza na základe oznámenia tejto skutočnosti súdu pôvodným a novým veriteľom, doloženým listinou preukazujúcou prevod pohľadávky, ktorá predpokladá platný právny úkon. Keďže nový veriteľ, spoločnosť A., ktorá mala postupovanú pohľadávku nadobudnúť, platnosť to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndob/10/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu Ing. P., IČO: X., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03, o návrhu konkurznej veriteľky E., na vylúčenie sudcu takto r o z h o d o l : Sudca Krajského súdu v Košiciach JUDr. Roman Rizman nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03. O d ô v o d n e n i e : Podaním zo dňa 23.4.20
Právna veta: Zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti je zdravotná poisťovňa v postavení dlžníka a zdravotnícke zariadenie v postavení veriteľa, ktorému nič nebráni, aby svoju pohľadávku postúpil novému veriteľovi, ktorým môže byť aj iný subjekt než zdravotnícke zariadenie. Postúpením pohľadávky sa postavenie dlžníka nezhoršuje; zmena veriteľa nemá vplyv na obsah pohľadávky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo 7. februára 2002, č. k. 22 C 67/99-75, zastavil konanie v časti o zaplatení istiny 219 902,90 Sk, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z istín bližšie uvedených vo výroku rozsudku a žalobu vo zvyšku zamietol. Žalovanej napokon uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni aj náhradu trov konania. Zastavenie časti konania súd prvého stupňa odôvodnil späťvzatím žaloby a zamietnutie zvyšku žaloby jej
Právna veta: Obchodný zákonník má komplexnú úpravu ručenia, preto pre ručenie v obchodných záväzkových vzťahoch sa ustanovenia Občianskeho zákonníka, upravujúce ručenie, nepoužívajú. Dôsledky postúpenia zabezpečenej pohľadávky výslovne upravuje § 307 ods. 3 Obch. zák., keď stanovuje, že práva z ručenia prechádzajú na postupníka v čase, keď postúpenie ručiteľovi oznámil postupca, alebo preukázal postupník. Z uvedeného je zrejmé, že záväzok ručiteľa sa postúpením pohľadávky mení bez toho, aby sa muselo zmeniť ručiteľské vyhlásenie, alebo aby musel ručiteľ iným spôsobom vyjadriť súhlas s postúpením. Jeho záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu C., zastúpeného advokátkou JUDr. A., proti žalovaným 1/ F., 2/ M., 3/ D., 4/ B., 5/ E., všetkých zastúpených JUDr. R., o zaplatenie 5 667 768,20 Sk, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trnave pod sp. z
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prevod práva zo záväzkového právneho vzťahu – postúpenie pohľadávky v §§ 524 – 530. Občiansky zákonník však stanovuje určité obmedzenia pri aplikácii princípu všeobecnej prevoditeľnosti práva zo záväzkových vzťahov v § 525, podľa ktorého nemožno postúpiť pohľadávku, a/ ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, b/ ktorej obsah by sa zmenil zmenou veriteľa, c/ ktorá nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia, d/ postúpenie ktorej odporuje dohode veriteľa a dlžníka. Z uvedeného tak vyplýva (berúc do úvahy fakt, že podľa § 524 Občianskeho zákonníka predmetom postúpenia nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Š V bývajúceho v B, proti žalovaným 1/ M, V, 2/ H , P, zastúpenému JUDr. J K, CSc., advokátom v B, o vydanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 11 C 97/92, o dovolaní žalovanej 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. marca 2007 sp.zn.
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 9Cbi/30/2010-141 z 10.novembra 2011 návrh zamietol a odporcom v 1. a 2. rade nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa návrhom na začatie konania podaným na Krajskom súde v Bratislave dňa 16. júla 2010 domáhal, aby súd určil, že účastníkom konania sú pôvodný veriteľ V. ú. b., a. s., B., M. N. 1, IČO: XX a pôvodný veriteľ S. s., a. s., B., namiesto odporcu v 1/ rade a že správcom konkurznej podstaty je pôvodn
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávkybezdôvodné obohatenie v zmysle OZ
R 42/2002
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
Okresný súd Č. rozsudkom z 2. októbra 1997, sp. zn. 10 C 472/97, uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 400 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. júla 1996 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 200 Sk a na účet advokáta JUDr. D. K. trovy právneho zastúpenia v sume 740 Sk, všetko do troch dní. Vychádzal zo zistenia, že právny predchodca navrhovateľa Z. investičný fond K. dal verejný prísľub podľa ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka, v ktorom sľúbil prvým 100 000
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Dôkazy, na ktoré žalobca dodatočne poukazuje, sú súdu všeobecne známe, pretože žalobca viedol desiatky sporov na rovnakom skutkovom a právnom základe voči rôznym dlžníkom. Podľa § 121 OSP netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti. V predmetnom prípade ide o doklady aj odvolaciemu súdu všeobecne známe, takže dokazovanie v tomto smere nebolo potrebné vykonať. Vykonať ho mal prvostupňový súd, ak z iných sporov mu neboli známe. Svoje rozhodnutie založil na tvrdení bez toho, aby v tomto smere dokazovanie vykonal.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., C., X., IČO: X., proti žalovanému: R., so sídlom V., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, N., o zaplatenie 3 617 250 Sk s prísl., na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 9 Cb 121/2000–138 zo dňa 8. septembra 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č. k. 9 Cb 121/2000–138 zo dňa 8. septembra 2006 z r u š u j e a vec v
MENU