Nájdené rozsudky pre výraz: zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
308 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nie je možné stotožniť hodnotu obchodného podielu spoločnosti s výškou vkladu spoločníka v spoločnosti. Skutočná hodnota obchodného podielu je závislá od čistého obchodného imania spoločnosti, ktoré zohľadňuje aj výšku záväzkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 83/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: JUDr. I.J., správca konkurznej podstaty úpadcu K., a.s., O.B., IČO: X. proti žalovanému: 1/ P., a.s., O.B., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. Š.H.K., 2/ F., s.r.o., O.B., IČO: X., 3/ N., s.r.o., O.B., IČO: X., 4/
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre rozsudkom z 5. apríla 2001, sp. zn. 5 Co 359/99, zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra z 31. mája 1999, č. k. 10C 203/93-256, tak, že žalovaným 1) až 3) uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne 107 025,- Sk so 17,6 %-ným úrokom zo sumy 83 370,- Sk od 1. mája 1995 do zaplatenia a na účet súdu náhradu trov konania, ktoré platil štát a súdny poplatok, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol a o trovách konania účastníkov rozhodo
Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Ob do 39 /2010 – 203 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlo ženom z pre dsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členiek JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : Z. , s. r. o. , R. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou k anceláriou B. , s. r. o., R. , Bratislava proti žalovanému : Č. , a. s. , G. , IČ O: X. , zastúpeného Advo kátskou kan celáriou Š. s. r. o. , P., o určenie neúčinno
Právna veta: Odporovať je možné iba právnemu úkonu, ktorý dlžník vykonal pred vyhlásením konkurzu, ak ukrátil uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky svojho konkurzného veriteľa. Jednou z možností, ako sa veritelia alebo správca môžu dôsledkom nepoctivého konania dlžníka brániť, je inštitút odporovateľnosti právnych úkonov. Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky, môžu byť veriteľom alebo správcom napadnuté tzv. odporom smerujúcim k tomu, aby boli súdom prehlásené vo vzťahu k veriteľovi za neúčinné, čo znamená, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 72/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D.K., advokát, N.N., správca konkurznej podstaty úpadcu N., spol. s r.o., K.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou Mgr. J.S., AK N.N. proti žalovanému: Mgr. B.D., advokát, P.B., správca konkurznej podstaty úpadcu N, a.s., .K.T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu: Č., a.s., M.B., pobočka Ž.L.Ž. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanéh
Právna veta: Povaha sporu o určenie hranice medzi pozemkami neumožňuje vydanie medzitýmneho rozsudku v zmysle ustanovenia § 152 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slove nskej republiky 7 Cdo 130/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne 1/ Z. S. , bývajúcej v L. 2/ JUDr. I. S. , bývajúceho v L. , právne zastúpeného JUDr. P. J. , advokátom so sídlom v L. , 3/ Ing. T. S. , bývajúceho v L. , 4/ MVDr. J.S. , bývajúceho v L. , proti žalovanému J.G., bývajúcemu v P. , o určenie hranice, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 79/1990, o dovolaní žalobcu 2/ proti rozsudku Krajského
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia, že z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej i v takých prípadoch, keď určitá skutočnosť významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci, nebola alebo nemohla byť preukázaná a keď teda výsledky hodnotenia dôkazov neumožňujú súdu prijať záver ani o pravdivosti tvrdenia tejto skutočnosti, ani o tom, že by táto skutočnosť bola nepravdivá. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo /52 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : T.. , s. r. o., T.T.T. , zastúpeného advokátkou J. Č. , N. , proti žalovanému: V. M. , bytom R. , miesto podnikania R. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou J. V. , K. , o zaplatenie 37 494,03 E ur s príslušenstvom , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. marca 2010 č. k. 39 Cb 1/1998 -Pú -254, takto r o z h o d o l : Napadnu
Meritum o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva
Najvyšší súd 1 Obo 414/2005 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. P., F.T., správca konkurznej podstaty úpadcu B., spol. s r.o., R.T., IČO: X. proti žalovanému: 1/ F.D.B., žalovanému 2/ D., spol. s r.o., R.T., IČO: X., o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 7. apríla 2005, č. k. 20 Cbs 24/03-261, takto r o z h o d o l: Odvolacie konanie sa z a s t a
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 1 Obo 34/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: N.P.B., IČO: X. proti žalovaným: podstaty úpadcu C., spol. s r.o. v likvidácii, K.B., IČO: X., so sídlom správcu K.B., zastúpeného advokátkou Mgr. Ľ., AK K.B., o určenie pravosti pohľadávky vo výške v Bratislave zo 6.
Meritum o určenie vlastníckeho práva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov 1/ M. K. a 2/ Ľ. K., oboch bývajúcich vo V., zastúpených JUDr. J. S., advokátom so sídlom v P., proti žalovaným 1/ RSDr. V. P., bývajúcemu v S., 2/ V. G. bývajúcej vo V. a 3/ P. M., bývajúcemu v P., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 13 C 418/01, o
MENU