Nájdené rozsudky pre výraz: zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
605 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre rozsudkom z 5. apríla 2001, sp. zn. 5 Co 359/99, zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra z 31. mája 1999, č. k. 10C 203/93-256, tak, že žalovaným 1) až 3) uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne 107 025,- Sk so 17,6 %-ným úrokom zo sumy 83 370,- Sk od 1. mája 1995 do zaplatenia a na účet súdu náhradu trov konania, ktoré platil štát a súdny poplatok, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol a o trovách konania účastníkov rozhodo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Povaha sporu o určenie hranice medzi pozemkami neumožňuje vydanie medzitýmneho rozsudku v zmysle ustanovenia § 152 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 130/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne 1/ Z. S., bývajúcej v L. 2/ JUDr. I. S., bývajúceho v L., právne zastúpeného JUDr. P. J., advokátom so sídlom v L., 3/ Ing. T.S., bývajúceho v L., 4/ MVDr. J.S., bývajúceho v L., proti žalovanému J.G., bývajúcemu v P., o určenie hranice, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikul
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Odporovať je možné iba právnemu úkonu, ktorý dlžník vykonal pred vyhlásením konkurzu, ak ukrátil uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky svojho konkurzného veriteľa. Jednou z možností, ako sa veritelia alebo správca môžu dôsledkom nepoctivého konania dlžníka brániť, je inštitút odporovateľnosti právnych úkonov. Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky, môžu byť veriteľom alebo správcom napadnuté tzv. odporom smerujúcim k tomu, aby boli súdom prehlásené vo vzťahu k veriteľovi za neúčinné, čo znamená, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 72/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D.K., advokát, N.N., správca konkurznej podstaty úpadcu N., spol. s r.o., K.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou Mgr. J.S., AK N.N. proti žalovanému: Mgr. B.D., advokát, P.B., správca konkurznej podstaty úpadcu N, a.s., .K.T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu: Č., a.s., M.B., pobočka Ž.L.Ž. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanéh
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 39/2010 – 203 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členiek JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., s. r. o., R., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou B., s. r. o., R., Bratislava proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia, že z toho dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej i v takých prípadoch, keď určitá skutočnosť, významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nebola alebo nemohla byť preukázaná a keď teda výsledky hodnotenia dôkazov neumožňujú súdu prijať záver ani o pravdivosti tvrdenia tejto skutočnosti, ani o tom, že by táto skutočnosť bola nepravdivá. Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo /52 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : T.. , s. r. o., T.T.T. , zastúpeného advokátkou J. Č. , N. , proti žalovanému: V. M. , bytom R. , miesto podnikania R. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou J. V. , K. , o zaplatenie 37 494,03 E ur s príslušenstvom , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. marca 2010 č. k. 39 Cb 1/1998 -Pú -254, takto r o z h o d o l : Napadnu
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Nie je možné stotožniť hodnotu obchodného podielu spoločnosti s výškou vkladu spoločníka v spoločnosti. Skutočná hodnota obchodného podielu je závislá od čistého obchodného imania spoločnosti, ktoré zohľadňuje aj výšku záväzkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 83/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: JUDr. I.J., správca konkurznej podstaty úpadcu K., a.s., O.B., IČO: X. proti žalovanému: 1/ P., a.s., O.B., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. Š.H.K., 2/ F., s.r.o., O.B., IČO: X., 3/ N., s.r.o., O.B., IČO: X., 4/
Merito veci o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému Andronicosovi Nicolasovi
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. A. , bývajúcej P.P. , zastúpenej JUDr. A. , advokátom v P.P. , proti odporcovi S., bývajúcemu na C.C. , zastúpeného JUDr. P., advokátkou v N. , o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému A. narodenému X. , zastúpen ého kolíznym opatrovníkom Ú. , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 27 P 436 /201 3, o dovolaní odpor cu proti
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. S., bývajúce ho v P. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou O. s.r.o. , so sídlom v B. , proti žal ovanej Sociálnej poisťovni , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 -10, o náhradu škody , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 104/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. apríla 2015 sp. zn. 6 Co 37/2014, ta kto r o z
Merito veci O vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. S bývajúceho v Ž, zastúpeného JUDr. A, advokátkou so sídlom v Ž, proti žalovanej Mgr. E, bývajúce v Ž, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 6 C 50/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
MENU