Nájdené rozsudky pre výraz: zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
605 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci O vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. S bývajúceho v Ž, zastúpeného JUDr. A, advokátkou so sídlom v Ž, proti žalovanej Mgr. E, bývajúce v Ž, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 6 C 50/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre rozsudkom z 5. apríla 2001, sp. zn. 5 Co 359/99, zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra z 31. mája 1999, č. k. 10C 203/93-256, tak, že žalovaným 1) až 3) uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne 107 025,- Sk so 17,6 %-ným úrokom zo sumy 83 370,- Sk od 1. mája 1995 do zaplatenia a na účet súdu náhradu trov konania, ktoré platil štát a súdny poplatok, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol a o trovách konania účastníkov rozhodo
Merito veci vypratanie bytu
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu M. v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. F. K. advokátom V., proti žalovanému M., bývajúcemu na Š., v O. v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P., advokátom v P. o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 197/2004, o dovolaní žalobcu a žalovaného proti rozs
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Povaha sporu o určenie hranice medzi pozemkami neumožňuje vydanie medzitýmneho rozsudku v zmysle ustanovenia § 152 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 130/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne 1/ Z. S., bývajúcej v L. 2/ JUDr. I. S., bývajúceho v L., právne zastúpeného JUDr. P. J., advokátom so sídlom v L., 3/ Ing. T.S., bývajúceho v L., 4/ MVDr. J.S., bývajúceho v L., proti žalovanému J.G., bývajúcemu v P., o určenie hranice, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikul
Merito veci o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva
Najvyšší súd 1 Obo 414/2005 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. P., F.T., správca konkurznej podstaty úpadcu B., spol. s r.o., R.T., IČO: X. proti žalovanému: 1/ F.D.B., žalovanému 2/ D., spol. s r.o., R.T., IČO: X., o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 7. apríla 2005, č. k. 20 Cbs 24/03-261, takto r o z h o d o l: Odvolacie konanie sa z a s t a
Merito veci o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva
Najvyšší súd 1 Obo 414/2005 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. P., F.T., správca konkurznej podstaty úpadcu B., spol. s r.o., R.T., IČO: X. proti žalovanému: 1/ F.D.B., žalovanému 2/ D., spol. s r.o., R.T., IČO: X., o neplatnosť zmluvy a určenie vlastníctva, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského s
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 1 Obo 34/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: N.P.B., IČO: X. proti žalovaným: podstaty úpadcu C., spol. s r.o. v likvidácii, K.B., IČO: X., so sídlom správcu K.B., zastúpeného advokátkou Mgr. Ľ., AK K.B., o určenie pravosti pohľadávky vo výške v Bratislave zo 6.
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 1 Obo 34/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: N.P.B., IČO: X. proti žalovaným: 1/ C., spo
Merito veci o určenie vlastníckeho práva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov 1/ M. K. a 2/ Ľ. K., oboch bývajúcich vo V., zastúpených JUDr. J. S., advokátom so sídlom v P., proti žalovaným 1/ RSDr. V. P., bývajúcemu v S., 2/ V. G. bývajúcej vo V. a 3/ P. M., bývajúcemu v P., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 13 C 418/01, o
MENU