Nájdené rozsudky pre výraz: zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2207

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , proti odporcom 1/ JUDr. D. Š. , 2/ JUDr. O. T. , 3/ Mgr. R. H. , 4/ JUDr. Z. M. , 5/ JUDr. O. B. , o pozbavení spôsobilosti na právne úkony odporcov navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2012 sp. zn. 11 CoP 160/2012 takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľa o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uzneseni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Obce Korejovce , zastúpen ej JUDr. JUDr. Jánom Kicom, advokátom so sídlom v Košiciach, Alžbetina 15 , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, Lesy Slovenskej republiky, š. p. , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP 8, zastúpení JUDr. Irenou Sopkovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Hl avná 25, , 2/ Ing. J. K. a 3/ H. K. , obom bývajúcim v B. , obom zastúpeným JUDr. Jáno
Právna veta: Dovolanie účastníka proti uzneseniu odvolacieho súdu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. M. H. , bývajúcej v N. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom so sídlom v Nitre, Farská 40, proti žalovaným 1/ Ing. J. K. , bývajúcemu vo Z. , 2/ J. Č. , bývajúcemu vo Z. a 3/ M. B. , bývajúcemu v S., v dovolacom konaní zastúpeným JUDr. Radkom Petruňom, advokátom, Advokátska kancelária ABELOVSKÝ -PETRUŇO so sídlom vo Zvolene, Tehelná 189, o zapl
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. , so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/A, proti povinnej INTERKOMERZ, spol. s r.o., so sídlom v Tornali , Mliek árenská 8, pre vymoženie 935,69 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Revúc a pod sp. zn. 4 Er 744/2010, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. marca 2013 , sp. zn. 1
Právna veta: Súd nekonal s účastníkom, ktorý stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, ak schválil udelenie príklepu v prospech vydražiteľa, ktorý zomrel po udelení príklepu a zaplatení najvyššieho podania. Pokiaľ súd v konaní pokračoval s dedičmi poručiteľa, nedopustil sa pochybenia v zmysle ustanovenia § 237 písm. b) O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre dovolaním napadnutým uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Zámky z 24. mája 2002, č. k. 4 Er 3488/99-40, ktorým bolo schválené udelenie príklepu súdnym exekútorom Ing. J. Š. na dražbe konanej dňa 11. februára 2002 vydražiteľovi Ing. V. J., ktorý zaplatil najvyššie podanie 1 mil. Sk za nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 2073 kat. úz. Štúrovo ako parcela č. 1846 - zastavaná plocha o výmere 516 m2 a dom súp. č. 1204. Zároveň rozhodol, že oprávnenej sa nepri
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 138 upravuje možnosť individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov (niekedy nazývaného aj oslobodením na návrh účastníka, alebo individuálneho osobného oslobodenia). Pri rozhodovaní súdu o žiadosti účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. ide druhovo o úplne odlišné\ oslobodenie (než je vecné oslobodenie konania od súdnych poplatkov podľa zákona o súdnych poplatkoch), pri ktorom súd skúma osobné pomery účastníka, resp. charakter uplatňovaného práva, a na základe týchto (individuálnych) okolností, môže svojím rozhodnutím ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 173/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. A. S., bývajúceho v M. , proti žalovan ej Slovenskej republike , v mene ktorej podľa označenia žalobcu má konať 1/ Národná rada Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1 a 2/ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na
Právna veta: I keď súd v dedičskom konaní, rovnako ako v iných konaniach, zisťuje dokazovaním skutkový stav (§ 120 a nasl. O.s.p.), nie je možné priznať rovnakú váhu a relevanciu zisťovaniu do úvahy prichádzajúcich dedičov a zisťovaniu majetku a dlhov poručiteľa. To vyplýva z toho, že kým zisťovanie okruhu dedičov je nezastupiteľné a výsledky dedičského konania majú v tomto smere, až na ojedinelé výnimky, všeobecnú a konečnú platnosť, zisťovanie majetku a dlhov poručiteľa má obmedzenejšiu povahu a nemá takú relevanciu, ako zisťovanie okruhu dedičov. Zistenia týkajúce sa majetku a dlhov poručite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Doc. Ing. J. V., CSc., ktorý naposledy býval v K. a zomrel X. v K., vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 40 D 356/2002, na dovolanie E. K., bytom M., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Ľ. R., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v K., M., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 27. februára 2008 sp.zn. 9 CoD 113/2007, takto r o z h o d o l : D
Právna veta: Prerušenie konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. ako aj spojenie vecí na spoločné konanie v zmysle § 112 ods. 1 O.s.p. je možnosťou (nie povinnosťou) súdu takto postupovať. Uvedené ustanovenia preto nezakladajú procesné právo účastníka konania na vyhovenie návrhu na prerušenie konania alebo spojenie vecí na spoločné konanie. To znamená, že zamietnutím takéhoto návrhu nemôže byť účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom, teda možnosť uplatňovať svoje procesné práva. Preskúmania správnosti procesného postupu súdu ako aj správnosti jeho skutkových a právnych záverov sa účastník m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 111 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. K. , bývajúceho v B. , 2/ H. V. , bývajúcej v B. , 3/ K. H. , bývajúcej v B. , 4/ A. L. , bývajúcej B.V. , 5/ S. Z. , bývajúcej v B. , 6/ S. L. , bývajúcej v B. , 7/ S. D. , bývajúcej B.V. a 8/ JUDr. P. L. , bývajúceho B.V. , proti žalovan ým 1/ B. a W. , a.s. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. a 2/ Slovenskej republike ,
Kľúčové slová: plynutie lehoty odmietnutie odvolania ako oneskorene podané
Právna veta: Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. S., bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718, proti žalovanej M. T. , bývajúcej v B. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava III p od sp.zn. 21C 74/2014, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. júna 20
MENU