Nájdené rozsudky pre výraz: zmeny druhov pozemkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
183 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zmeny druhov pozemkovzáhradaostatná plocha
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny orgán znovu preskúmal všetky predložené doklady a dospel k názoru, že zmena druhu pôvodného pozemku zo záhrady na ostatnú plochu povinnou osobou počas reštitučného konania nie je prekážkou na vydanie pozemku. Zákon o pôde pri rozhodovaní správneho orgánu o vydaní resp. nevydaní pozemku oprávneným osobám neukladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemkom označený v katastri nehnuteľností. Potvrdzuje to aj vyslovený právny názor v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. M-Sždov 13/02.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/155/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľky: U., P., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Senci, Hurbanova 21, Se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade, ak by sa preukázalo, že táto parcela bola už v tom čase zastavanou plochou, žiadateľky by sa nemohli domáhať navrátenia vlastníckeho práva k nej podľa zákona č. 503/2003 Z.z., pretože tento sa vzťahuje len na pozemky, ktoré sú, resp. boli poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou. Pokiaľ by k zmene druhu pozemku došlo až po prechode vlastníctva na štát, odporca by sa s týmto zistením musel v súlade so zákonom vysporiadať, posúdiť, resp. ustáliť reštitučný titul a následne vo veci rozhodnúť, pričom svoje rozhodnutie je povinný náležite odôvodniť. V uvedenej súvislosti krajský súd po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. J. Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci navrhovateľ ky : MUDr. D. M. , N. , zastúpenej JUDr. P. Š., advokátom , L., proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Nitre , so sídlom Štefánikova tr. č. 88 , Nitra , za účasti: Ing. V. T., J., v konaní o preskúmani
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak odporca bez vykonania dokazovania v dostatočnom rozsahu (a následne aj odôvodnenia) pozemky druhu „ostatná plocha“ zaradil do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, takýto jeho postup nie je možné kvalifikovať inak ako nedostatočné zistenie stavu veci, dôsledkom čoho je (vo vzťahu k týmto pozemkom) aj nesprávne právne posúdenie veci. Ak by sa preukázalo, že netvorili poľnohospodársky pôdny fond, bola by vylúčená aplikácia zákona č. 503/2003 Z.z., pretože tento sa vzťahuje len na pozemky, ktoré sú, resp. boli poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžr/87/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012201399 Dátum vydania rozhodnutia: 01.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Gerdová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1012201399.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom (objektom) nájomného vzťahu pri nájme P. pozemkov je pozemok. Čo je pozemok Občiansky zákonník výslovne nedefinuje. Výslovné vymedzenie pojmu pozemok obsahujú predpisy o evidencii nehnuteľností o evidencii nehnuteľností. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej v právnej veci žalobcu P. D. , proti žalovanému J. B. , zastúpenému JUDr. M. B. , o splnenie pov innosti z nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Rožňave pod sp.zn. 9C 157/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. mája
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spôsobilým predmetom navrátenia vlastníctva podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam nie je iná než poľnohospodárska pôda, ktorej legálnu definíciu vo forme taxatívneho výpočtu obsahuje ustanovenie § 2 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spôsobilým predmetom navrát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 9. marca 2015 č. k. 9C/172/2006-955 I. zastavil konanie o vydanie nehnuteľností identifikovaných ako parcela č. F. - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6.275 m2 a parcela č. G. - ostatné plochy o výmere 257 m2, oboch vedených katastrálnym odborom Okresného úradu P. pre obec a katastrálne územie A. ako parcely registra „C“ na LV č. X, II. zamietol žalobu požadujúcu vyda
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Posúdenie otázky rekultivácie dočasne vynímaného lesného pozemku nebolo zverené orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhoduje o vyňatí, ale inej odbornej organizácii, akou je nesporne aj Národné lesnícke centrum. Pretože o vyňatí lesného pozemku v zmysle zákona o lesoch sa rozhoduje v správnom konaní, odvolací súd má za to, že pokiaľ správny orgán nemienil akceptovať závery predloženého projektu, mal žiadať jeho doplnenie alebo vyjadrenie k otázkam, na ktoré mal odlišný názor, ale nie ho nevziať do úvahy a bez ďalšieho nahradiť úvahami vlastnými.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžr/43/2013 Identifikačné číslo spisu: 5012200573 Dátum vydania rozhodnutia: 09.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5012200573.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách patrí vlastníkom pozemkov za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom obvodný pozemkový úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7. Cieľom pozemkových úprav v zmysle zákona o pozemkových úpravách nie je drobenie pozemkov, ale naopak sceľovanie rozdrobených parciel do ekonomickejších celkov, v dôsledku ktorých vlastníkovi parciel zaniká vlastníct ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžr/144/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200992 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200992.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JU
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V rozhodnutiach je tiež opomenutý záver o tom, či žiadateľ napĺňa zákonné predpoklady osoby spôsobilej riadneho hospodárenia na vyňatom pozemku tak, aby bola zaistená ochrana lesa o to viac, že ide o pozemky nachádzajúce sa v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, a to po celú dobu vyňatia. Hoci správne orgány nespochybnili, že žiadateľ sa dopustil priestupku na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch tým, že v priebehu januára 2008 postavil bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo obmedzení využívania lesného pozemku, nijak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Sžo/201/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200012 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Baricová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:7009200012.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z., bytom Ulica S., proti žalovanému Obvodnému úradu v Žili
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/160/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014201645 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014201645.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a člen
MENU