Nájdené rozsudky pre výraz: zmeškanie lehoty na podanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
146 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Začiatok plynutia odvolacej lehoty na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku môže spôsobiť, avšak iba vtedy, ak tomuto doručeniu nepredchádzalo oznámenie rozsudku jeho vyhlásením v prítomnosti toho, komu sa má písomné vyhotovenie rozsudku neskôr doručiť. Keďže obvinený a jeho obhajca boli prítomní pri vyhlásení rozsudku (čiže § 309 ods. 2 Tr. por. sa nepoužije), potom obligatórne prednostne zohľadňovanou právnou skutočnosťou, spôsobujúcou začatie plynutia odvolacej lehoty, je v tomto prípade oznámenie rozsudku jeho vyhlásením a nie až oznámenie rozsudku jeho doručením. Totiž ak lehota na po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 31. mája 201 1 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému P. R. , pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia po dľa § 34 8 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovo laní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 28 . septemb ra 2010, sp. z
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd je zajedno s názorom vysloveným v rozhodnutí krajského súdu, že v prípade ohlásenia drobnej stavby nejde o stavebné konanie, ktorého výsledkom má byť vydanie stavebného povolenia, ale ide len o postup stavebného úradu v prípadoch, v ktorých predpokladal zákonodarca a v ktorých nie je potrebné, aby prebehlo stavebné konanie, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia a konanie na správnom orgáne sa skončilo doručením oznámenia stavebníkom, že voči ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky. Stavebný úrad preskúmaním ohlásenia drobnej stavby dospel k záveru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžp/16/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L. D., K., M., zastúpený advokátom JUDr. J. K., AK so sídlom N., M., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Košiciach, Komenského 52, Košice, za účasti: M. Š. a H. Š., obaja bytom M., Z., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00870 zo dňa
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty bolo, že: a/ dôvod, pre ktorý účastník zmeškal lehotu, mal za následok vylúčenie účastníka konania z úkonu, b/ ide o ospravedlniteľný dôvod zmeškania, c/ ten, kto zmeškal lehotu, podal návrh na jej odpustenie do 15 dní po odpadnutí prekážky, d/ v lehote 15 dní po odpadnutí prekážky bol podaný (pripojený) aj zmeškaný úkon.Nevyhnutným predpokladom odpustenia zmeškania lehoty v zmysle uvedeného ustanovenia bolo podanie návrhu, ktorým sa ten, kto zmeškal lehotu, domáhal, aby mu súd odpustil zmeškanie lehoty. Kogentnosť ustanovenia § 58 ods. 1 O.s. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/104/2017 Identifikačné číslo spisu: 7213215759 Dátum vydania rozhodnutia: 13.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213215759.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. K., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Rastislavom Cestickým,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd poukázal na ust. § 58 O.s.p. a konštatoval, že nakoľko navrhovateľ bol v konaní zastúpený právnou zástupkyňou, súd v zmysle § 49 ods. 1 O.s.p. doručoval rozsudok krajského súdu iba právnej zástupkyni a v zmysle uvedeného odo dňa doručenia rozhodnutia začala plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania. Nejasnosti medzi navrhovateľom a právnou zástupkyňou, spočívajúce v neinformovanosti o výsledku konania nie sú relevantným dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Naviac v spise do dnešného dňa nie je doručené ukončenie plnej moci právnej zástupkyne.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I., zast. JUDr. A., proti odporcovi T., zast. JUDr. E., o zaplatenie vyrovnacieho podielu a žiadosti o zmeškanie lehoty na podanie odvolania, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11. septembra 2007 č. k. 40 Cb/38/1999- 260, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľa o d m i e t a . O d ô
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote 10-tich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6 7/2012 Slovenskej republiky 5 Obo 70/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. s. r. o., H. , IČO X. , zastúpeného Advokátska kancelária K. spol. r. o., H. , proti žalovanému R. a T. S., M. , IČO X. , o zaplatenie 165 969,59 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -356 a uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. februára 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -3
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/84/2014 Identifikačné číslo spisu: 6014200479 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014200479.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. L., K., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, k
Kľúčové slová: fikcia doručenia písomnostiúčinky fikcie doručenia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť, - v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/45/2016 Identifikačné číslo spisu: 1016200236 Dátum vydania rozhodnutia: 18.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1016200236.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: N. E., bytom C., proti odporkyni: Centrum právnej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Malacky (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. septembra 2017 č. k. 9 P 66/2016-101 (ďalej aj „napadnuté prvostupňové rozhodnutie“) zvýšil vyživovaciu povinnosť otca na mal. X z doterajšej sumy 80 € mesačne na sumu 150 € mesačne počnúc dňom 4. apríla 2016 a na sumu 200 € mesačne počnúc dňom 1. septembra 2017 a na oprávneného Y z doterajšej sumy 100 € mesačne na sumu 200 € mesačne počnúc dňom 4. apríla 2016. Zročné výživné na obe deti zaviazal otca povinn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 28 ods. 1 správneho poriadku správny orgán zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník konania požiada do 15 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Správny orgán môže tejto žiadosti priznať odkladný účinok. Zákon v citovanom ustanovení odpustenie zmeškanej lehoty viaže na splnenie určitých podmienok. Jednak dôvodom zmeškania lehoty musia byť závažné dôvody a zároveň o odpustenie zmeškania lehoty musí účastník požiadať v zákonnej lehote 15 dní, odkedy pominula príčina zmeškania, a v tej istej lehote musí urobi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/181/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu P. B. bytom A., zastúpeného JUDr. Ing. J. B., advokátom, so sídlom K., proti žalo
MENU