SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113584
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená
  • zmluva nájdené 174353 krát v 17882 dokumentoch
  • ktory nájdené 1406891 krát v 63743 dokumentoch
  • nie nájdené 390311 krát v 62955 dokumentoch
  • je nájdené 1167847 krát v 62923 dokumentoch
  • osobitny nájdené 60417 krát v 23410 dokumentoch
  • upraveny nájdené 23641 krát v 16435 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 1771 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Posúdenie výšky podielu žalovaných na zisku žalobcu nemal súd presunúť na znalca, ale mal vec posúdiť v zmysle záverov predchádzajúceho rozhodnutia dovolacieho súdu a to podľa § 51 Obč. zák. Je potrebné prisvedčiť dovolateľom, že pri týchto osobitne neupravených zmluvách sa postupuje analogicky podľa zákonných ustanovení, ktoré upravujú občianskoprávne vzťahy obsahom a účelom im najbližšie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Ob do V 52/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Č. , U. , T. T. , zastúpeného advokátom JUDr. J. G. , D. , B. B. , proti žalovaným: 1/ D. K. , B. , M. a 2/ JUDr. V. Č. , B. , obaja zastúpení advokátkou JUDr. E. Ľ. , K. , B. , o zaplatenie 15 676,11 eur s prísl. , vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 48 Cb 3/ 19 93, na dovolanie žalovaných proti rozsudku Najvyššieho s údu Slovenskej republiky z 31. m .
Kľúčové slová: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, nepomenovaná zmluva

Zbierka NS 6-7/1998
R 100/1998
Rozsudok
Právna veta: Obsahu ani účelu zákona neodporuje zmluva, ktorou vlastník nehnuteľnosti (domu) prenechá svojmu zamestnancovi odchádzajúcemu do dôchodku a jeho manželke, časť nehnuteľnosti (byt) do užívania na dobu do ich smrti, za stanovených podmienok týkajúcich sa užívania a platenia úhrady.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom uložil odporcom 1) a 2) povinnosť vypratať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. R zapísanú v katastri nehnuteľností Správy katastra P. na ĽV č. 4481 ako parc. č. 372/10 dom s dvorom s. č. 1342 vo výmere 736 m2 do jedného mesiaca odo dňa pridelenia náhradného bytu; odporcov 1) a 2) zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 3213 Sk. Vychádzal pritom z názoru, že odporcovia predmetný byt (časť nehnuteľnosti) užívajú bez právneho dôvodu, pretože dohodu o odovzdaní a .
Kľúčové slová: poistná udalosť, poistné plnenie, leasingová zmluva, nepomenované zmluvy, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená

Zbierka NS 1/1999
R 8/1999
Rozsudok
Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
Žalobou z 24. februára 1994 žalobca sa domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť vydať mu nákladné motorové vozidlo AVIA-Furgon oproti jeho povinnosti vrátiť žalovanému poistné plnenie 185 948 Sk, alternatívne povinnosť zaplatiť mu sumu 107 980 Sk, predstavujúcu rozdiel medzi ním zaplateným nájomným a plnením poisťovne. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že nákladné motorové vozidlo ním užívané na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorú so žalovaným uzavrel 5. septembra 1991 na dobu 24 mesiacov, mu bolo .
Právna veta: Pokiaľ medzi prenajímateľom nebytových priestorov a ich nájomcom bolo predkupné právo dohodnuté len ako záväzkovoprávny (obligačný) vzťah, ktorý nemá vecnoprávnu povahu, kúpna zmluva medzi prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa prenajaté nehnuteľnosti nachádzajú) a treťou osobou nie je neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Nedodržanie takéhoto záväzku prenajímateľom by však nájomcovi mohlo zakladať len nárok na náhradu škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v L. M. rozsudkom určil, že kúpna zmluva zo 7. marca 1997 uzavretá medzi odporcom 2) ako predávajúcim a odporcom 1) ako kupujúcim, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. L. M., zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1229 ako pare. č. 7-Zastavaná plocha vo výmere 252 m2, dom s. č. 804, je neplatná. Vychádzal pritom z názoru, že táto kúpna zmluva sa prieči dobrým mravom, čo spôsobuje jej absolútnu neplatnosť v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Tento záver .
Právna veta: Zmluva o užívaní bezpečnostnej schránky v banke je zmluvou nepomenovanou (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. § 51 Občianskeho zákonníka). Ak v dôsledku poruchy schránky vznikla užívateľovi škoda, ide o škodu spôsobenú vecou použitou pri prevádzkovej činnosti a banka za škodu zodpovedá podľa § 420a písm. a) Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 8. júna 2001, č. k. 13 Cb 41/97-178, za­ mietol žalobu, ktorou žalobcovia po zmene žaloby žiadali určiť, že do dedič­ stva po poručiteľovi Ing. P. H., ktorý zomrel v priebehu konania 14. apríla 1999, patrí pohľadávka proti žalovanému vo výške 490 000,- Sk, 2 000,- ATS a 4 690,- USD. Súd prvého stupňa takto rozhodol s odôvodnením, že vzťah, ktorý vznikol medzi Ing. P. H. a žalovaným uzavretím zmluvy o pre­ nájme bezpečnostnej schránky v sejfovom trezore a prevzatím vecí, sa spra .
Kľúčové slová: inominátne zmluvy, vyplňovacie právo, blankozmenka, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená

Zbierka NSS 5/2019
R 46/2019
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá má byť do zmenky doplnená, ale je v nej upravené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovanom práve.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 14. mája 2012, č. k. 31Zm/3/2010-371, určil, že: Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. X zo dňa 10. 11. 2009 je z dôvodu jej neurčitosti neplatná. Určuje sa, že žalovaný 2/ nemá právo doplniť neúplnú zmenku č. X datovanú dňa 10. 11. 2009 v údaji zmenkovej sumy a v údaji splatnosti. Určuje sa, že zmenka č. X datovaná dňa 10. 11. 2009 vydaná ako neúplná zmenka v údaji splatnosti a v údaji zmenkovej sumy je neplatná. Určuje sa, že ručiteľské .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezakazuje uzavretie takejto dohody (§ 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Zároveň konštatoval , že účastníci občianskoprávnych vzťahov môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená (§ 51 Občianskeho zákonníka). Ďalej uv ied ol , že ako účastníci dohody prejavili svoju slobodnú, vážnu a určitú vôľu zrušiť .
Právna veta: Pokiaľ ide o samotnú zmluvu o budúcej zmluve dovolací súd uvádza nasledovné. Zmluva o budúcej zmluve je samostatný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá iba vo väzbe na inú (budúcu) zmluvu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú písomná forma zmluvy, dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy a dohoda o určení doby, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú budúcu zmluvu uzavrieť. Požiadavka, aby zmluvné strany už pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve dohodli podstatné náležitosti budúcej zmluvy, nachádza svoj odraz v absolútnej neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve. Bližšie označen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o vecnom plnení. Uviedol, že zmluva je dôvodom vzniku záväzkového vzťahu a podľa citovaného ustanovenia môžu účastníci uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu zákona. Pre právne vzť ahy vyplývajúce z inominátnych zmlúv je rozhodujúci vždy obsah .
Právna veta: Z ustanovenia § 788 a nasl. O.z. vyplýva, že uzavretím poistnej zmluvy vzniká záväzkový právny vzťah účastníkov poistnej zmluvy pri poistení. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré určuje základné znaky zmluvného typu poistnej zmluvy. Z tejto úpravy vyplýva, že poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodilá udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. K uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, je treba aspoň dvoch účastníkov, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 794 O.z. (pre chýbajúci súhlas tretej osoby), súd prvého stupňa predmetnú poistnú zmluvu uzavretú medzi účastníkmi posúdil ako zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 51 O.z.), ktorá svojím obsahom ani účelom neodporuje zákonu. Z platnej zmluvy žalovanému vznikla povinnosť .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 602 ods. 1, 2 OZ ustanovuje právne podmienky vzniku predkupného práva a súčasne práva a povinnosti z neho plynúce tak, že predkupné právo predávajúceho a povinnosť kupujúceho ponúknuť vec na predaj sú právami a povinnosťami vznikajúcimi na základe vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve, týmto vedľajším dojednaním sa medzi predávajúcim a kupujúcim zakladá osobitný právny vzťah, ktorý sa odlišuje od ostatného obsahu právneho vzťahu, ktorý bežne vyplýva z kúpnej zmluvy a súčasne, že predkupné právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom, pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi. Podľa § 51 Občianskeho zákonníka účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Podľa § 491 ods. 1 Občianskeho zákonníka záväzky vznikajú najmä zo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.