Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o nájme nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 325

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

99 dokumentov
1566 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvodom výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný (§ 9 ods. 2 písm. g/ zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), je aj prenechanie nebytového priestoru i jeho časti nájomcom ako tichým spoločníkom, bez súhlasu prenajímateľa, do podnájmu podnikateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve (§ 673 a nasl. Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom návrh navrhovateľov 1), 2) o povinnosti odporcov I), II) vypratať nebytové priestory - predajňu mäsa a sklad, nachádzajúce sa v budove reštaurácie Hviezda v L., vedenej na LV č. 5961, k. ú. L, parcela č. 3355, zastavaná plocha o výmere 1004 m2, súp. č. 3009, zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nie sú dané dôvody pre výpoveď nájmu nebytových priestorov zo strany navrhovateľov 1), 2) podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. v znení do 1. júla 2004 vyžadovalo k prenájmu miestností určených na prevádzkovanie obchodu a služieb predchádzajúci súhlas obce (predtým národného výboru), pričom nerešpektovanie tejto požiadavky bolo v § 3 ods. 4 uvedeného zákona výslovne sankcionované neplatnosťou zmluvy o nájme nebytových priestorov. Toto ustanovenie bolo jasné, zrozumiteľné a jednoznačné, pričom o ňom platila prezumpcia ústavnosti (nebolo rozhodnuté o jeho prípadnom nesúlade s ústavou). Na dôsledku absolútnej neplatnosti, vyplývajúceho inak aj z § 39 Obč. zákonníka, nič nezmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobc ov JUDr. E. Ľ. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanej A.A. , s. r. o. , so sídlom v BR. , zastúpenej advokátskou kanceláriou H. , K. & P., s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. R. P., o vypratanie nebytových
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov, i keď v nájomnej zmluve sa úpadca, ako prenajímateľ, s nájomcom dohodli, že zmluvu nebude môcť po vyhlásení konkurzu vypovedať správca podstaty.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom z 2. apríla 2001 zamietol žalobu žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy a zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému na účet jeho zástupcu trovy prvostupňového konania vo výške 900,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh žalobcu na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 01/05/99, ktorú dal správca konkurznej podstaty žalobcovi listom z 25. novembra 1999, nebolo možné pokladať za
Právna veta: Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno podporne použiť všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 a nasledujúce), ak zákon č. 116/1990 Zb. nemá osobitnú úpravu. Právny vzťah nájmu a podnájmu nebytových priestorov vznikne zmluvou o nájme a podnájme nebytových priestorov. Táto zmluva je absolútnou neobchodnou zmluvou (absolútny ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 50 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalob cu P. V. , so sídlom v S., proti žalovanému D. D. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. M. S., advokát om v P., o zaplatenie 5 918,24 € s príslušenstvom, o zaplatenie 152,95 € a o protižalobe o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi kona
Právna veta: Ustanovenie § 679 ods. 3 Občianskeho zákonníka nebráni účastníkom zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednať si možnosť odstúpenia o zmluvy pre prípad neplatenia nájomného (§ 48 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 216 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu I. K. , bývajúceho v R. , zastúpeného C. , so sídlom v M. , proti žalovanému J. L. , s miestom podnikania v R. , zastúpenému AK JUDr. S. T. , so sídlom v M. , o vypratanie nebytových priestorov , vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 9 C 15/2010, o dovolaní žalobcu proti rozs udku Krajského súdu v Žiline z 24 . mája 2011 sp. zn. 8 Co 94 /201 1, takto
Právna veta: Tzv. iná (než v § 237 O.s.p. uvedená) vada konania je relevantný dovolací dôvod (§ 241ods. 2 písm. b/ O.s.p.), úspešne ale môže byť uplatnená len v procesne prípustnom dovolaní. Sama tzv. iná vada konania prípustnosť dovolania nezakladá (nemá základ vo vade konania v zmysle § 237 O.s.p. – nespôsobuje zmätočnosť rozhodnutia). I keby tvrdenia dovolateľa boli opodstatnené (dovolací súd ich z uvedeného aspektu neposudzoval), dovolateľom vytýkaná skutočnosť by mala za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, nezakladala by ale prípustnosť dovolania v zmysle § 237 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 173 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky ELAFINA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nám. SNP č. 13, zastúpená Mgr. Katarínou Bugáňovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Seberíniho č. 2 , proti odporkyni TIZIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Drieňová č. 3, zastúpe ná Tomáš Mikelka advokát, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Dvojkrížna č. 13155/6 , o zaplatenie 34 118,22 eur s príslušenstvom ,
Právna veta: Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ako zmluvy s obligatórnou (povinnou, teda zákonom predpísanou) písomnou formou, je jednou zo zákonných náležitostí nevyhnutných pre posudzovanie takejto zmluvy za platný právny úkon. Uvedené platí bez ohľadu na to, že zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v rozhodnom znení výslovne sankcionoval neplatnosťou zmluvy len absenciu a/ súhlasu obce s uzavretím zmluvy a/alebo b/ náležitostí zmluvy podľa § 3 ods. 3, pretože prípadný rozpor iných častí zmlu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/217/2018 Identifikačné číslo spisu: 6102899742 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2021 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6102899742.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenský zväz chovateľov, so sídlom v Bratislave, Krížna 44, zastúpeného JU
Kľúčové slová: prevádzkovanie obchodu a služiebnebytové priestoryzmluva o nájme
R 93/2000
Právna veta: Ak prenajímateľom nebytových priestorov určených na prevádzkovanie obchodu a služieb je obec, ktorá je inak oprávnená rozhodovať o súhlase v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 druhej vety zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, treba v prejave obce smerujúcom k uzavretiu zmluvy o nájme zároveň vidieť predchádzajúci súhlas s jej uzavretím.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol žalobu žalobcu o vypratanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v D. na sídlisku C., v prevádzkovom dome č. 93 zapísanom na liste vlastníctva č. 260 kat. úz. D. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania 1 080 Sk do rúk advokáta do troch dní. Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že medzi účastníkmi bola uzavretá platná zmluva o nájme nebytových priestorov, majúca všetky náležitosti vyžadované zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme n
Meritum Právne úkony
Právna veta: Nedostatok naliehavého právneho záujmu [§ 80 písm. c) O. s. p.] na určení neplatnosti právneho úkonu nemožno vyvodiť z toho, že veriteľ má možnosť domáhať sa vyslovenia neúčinnosti tohto právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Galanta rozsudkom z 26. júna 2001, č. k. 6 C 88/00-80, určil, že zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1. februára 1995, uzavretá medzi žalovanými, je neplatná. Súčasne zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v sume 3 160,- Sk do troch dni. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že predmetná nájomná zmluva je v rozpore s ustanovením § 37 Občianskeho zákonníka, lebo je nejasná a neurčitá, a preto je neplatná.
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových priestorov pozostávajúcich z 2 miest ností v úhrnnej ploche 49 m2 uzavretá 13. decembra 1991 medzi bytovým podnikom ako prenajímateľom a A. P. (odporkyňou v 2. rade), ako nájomníčkou, uzavretá na dobu od 9. novembra 1991 do 30. októbra 1996 je neplatná. Odporkyňu v 2. rade zaviazal vyp
MENU