Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o obstaraní veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
88 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluva o obstaraní veci je osobitným druhom zmluvy príkaznej. Podstatnými náležitosťami zmluvy o obstaraní veci sú osobitné vymedzenie predmetu obstarania určitej veci, t. j. veci ktorú má obstarávateľ obstarať (nemusí to byť len hmotná vec, môže ísť tiež o inú záležitosť, inú činnosť a pod.), cena obstarania, t. j. odmena obstarávateľa za obstaranie veci a doba obstarania. Zmluvnými stranami uzatvárajúcimi túto zmluvu sú objednávateľ a obstarávateľ a ide pojmovo vždy o zmluvu odplatnú. Výšku tejto odmeny zákon neustanovuje, a preto musí byť vždy dohodnutá (pozri § 734, ktorý nepoužíva termín ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ley Stovičkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobkýň zastúpených JUDr. M. Z., advokátom v D., proti žalovanému JUDr. V. V., bývajúcemu v D., o zaplatenie 100.000,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. SI - 4 C 37/2003, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 25. apríla 2007
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvu, ktorej obsahom je, okrem záväzku obstarať záujemcovi uzavretie zmluvy, aj záväzok robiť (na základe písomného plnomocenstva) právne úkony s tretími osobami, prípadne obstarať určitú vec alebo vykonať určitú činnosť, treba považovať za zmluvu zmiešanú, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia o sprostredkovateľskej zmluve a ustanovenia o zmluve príkaznej.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Banská Bystrica 23. decembra 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na zaplatenie odmeny 29 583,30 Sk (po čiastočnom späťvzatí žaloby o 500,- Sk) za realitné služby spočívajúce v obstaraní prenájmu nebytových priestorov žalovaného. V žalobe uviedol, že na základe písomnej objednávky a udeleného plnomocenstva vykonal potrebné úkony na prenájom nebytových priestorov žalovaného, vrátane vyhotovenia návrhu nájomnej zmluvy, ktorú však žalovaný nepodpísal a
Kľúčové slová: príkazná zmluvazmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
R 87/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bezplatnosť zmluvy o obstaraní veci alebo zmluvy o obstaraní predaja veci nemá za následok ich neplatnosť; v takom prípade sa použijú všeobecné ustanovenia upravujúce príkaznú zmluvu (§ 724 - 732.)

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 3159 DM alebo 57 588,60 Sk s prísl. oproti vráteniu motorového vozdila zn. Volkswagen Jetta - rok výroby 1981, č. podvozku 74404352 s odôvodnením, že 8. 4. 1992 uzavrela so žalovaným ústne zmluvu o obstaraní ojazdeného motorového vozdidla zo zahraničia v používateľnom stave do 80 000 Sk. Žalovaný však obstaral pre ňu vozidlo neschopné prevádzky na našich cestách, pričom ju uviedol do omylu o skutočnom stave vozidla, ktoré malo závažné
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Pre naplnenie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu sprenevery podľa ustanovenia § 248 Trestného zákona, zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa spočívajúce v prisvojení si cudzej veci na škodu inej osoby. 2. Objektom tohto trestného činu sú vlastnícke vzťahy a jeho predmetom musí byť cudzia zverená vec odovzdaná páchateľovi inou osobou so záväzkom nakladať s ňou podľa vôle oprávneného napr. pôžička určitej veci, úschova, záloh, opatrovanie veci a pod. Ak bola vec odovzdaná s tým, aby sa s ňou ľubovoľne nakladalo len so záväzkom vrátiť rovnaké množstvo toho istého druh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvinenej Mgr. I. S. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších predpisov, účinný do 1. januára 2006 – v ďalšom len Tr. zák.) prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. februára 2008 v Bratislave dovolanie, k
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Platba, ktorú objednávateľ poskytol na základe zmluvy o dielo zhotoviteľovi ako zálohu ceny za zhotovenie diela, prechádza do vlastníctva (resp. do majetku) zhotoviteľa diela. Preto aj keď ju zhotoviteľ použije na iný účel ako na zhotovenie diela, nemôže spáchať trestný čin sprenevery podľa § 206 ods. 1 českého Trestného zákona (§ 213 ods. 1 Trestného zákona, pozn.) spôsobením škody objednávateľovi, a to ani vtedy, ak zhotoviteľ nesplnil svoj záväzok zhotoviť dielo (uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky z 19. decembra 2007, sp. zn. 7 Tdo 1437/2007, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/44/2019 Identifikačné číslo spisu: 6317010083 Dátum vydania rozhodnutia: 10.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6317010083.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a J
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Právnym posúdením skutku, ktorý je uvedený v obžalobe, súd nie je viazaný. Vyplýva to aj z ustanovení § 314a ods. 1, § 314c ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku. Preto už pri skúmaní podmienok, či vo veci má konať samosudca alebo senát, treba vychádzať z inkriminovaného skutku a zo zákona a nie len z posúdenia tohto skutku v obžalobe prokurátorom. II. Miestom spáchania trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona je nielen miesto, kde dochádza k napĺňaniu tej časti objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu, ktorou páchateľ uvádza niekoho do omylu alebo niečí omyl v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom B. a Okresným súdom R. na základe § 24 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným na vykonanie konania v prvom stupni je Okresný súd B. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v B. podal 13. októbra 2000 obžalobu na obvineného B. P. na Okresnom súde B. pre pokračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona (v jeho znení platnom v čase, keď sa mal skutok stať), a to na skutkovom základe, ž
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce uplatnenie dovolacieho dôvodu nie je postačujúce, keď dovolateľ v dovolaní len označí niektorý z dovolacích dôvodov uvedených v § 241 ods. 2 písm. a/ až c/ O.s.p. (napr. tým, že poukáže na označenie ustanovenia zákona alebo odcituje jeho text). Ustanoveniu § 241 ods. 1 O.s.p. zodpovedá a ním uloženej osobitnej náležitosti dovolania vyhovuje len také dovolanie, v ktorom sa konkrétne uvádza, z ktorých dôvodov sa napáda rozhodnutie odvolacieho súdu. Predpokladom toho je, že dovolateľ popíše (špecifikuje) okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý dovolací dôvod je daný, a ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudkýň JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. M. , bývajúceho v N. , 2/ MUDr. J., bývajúcej v N. , obaja zastúpení Ad vokátskou kanceláriou L. , so sídlo m v N. , proti žalovanej A. , so sídlom v N. , zastúpenej JUDr. L. , advokátkou v N. , o zaplatenie 898 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 220/2009, na dov
Merito veci Nepriama korupcia
Kľúčové slová: nepriama korupciaextenzívny výkladverejný činiteľúplatokprávomoc osoby
R 49/2017
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Pri dodržaní zásady nerozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 Trestného zákona) nie je možné ani vecnú medzeru v zákone (v zmysle nedostatku trestnosti určitého konania) riešiť extenzívnym výkladom zákona alebo použitím analógie, ale len pro futuro prostredníctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona). II. Formuláciu „svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby“, uvedenú v § 336 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, je potrebné vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 25. októbra 2016 rozsudkom, sp. zn. 2 To 11/2015, o odvolaniach obžalovaných Ing. C. M., Ing. E. L. a Ing. V. F. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 9. júna 2015, sp. zn. BB-4T/15/2015, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/ Tr. por. napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a s použitím § 322 ods. 3 Tr. por. podľa § 285 písm. b/ Tr. por. obžalovaných 1/ Ing. C. M., nar. XX.XX
Merito veci o zaplatenie 100 000,- Sk s príslušenstvom
2 Cdo 208/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ley Stovičkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobkýň 1/ maloletej M. M., nar. X., bývajúcej v Z. a 2/ K. M., nar. X., bývajúcej v Z., oboch zastúpených JUDr. M. Z., advokáto
Merito veci dovolanie obvinenej
Najvyšší súd 6 Tdo 2/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvinenej Mgr. I. S. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších predpisov, účinný do 1. januá
MENU