Nájdené rozsudky pre výraz: Zmluva o poistení osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p. predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné považovať za zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Cieľom tohto ustanovenia je zamerať procesnú aktivitu strán na skutočnosti, ktoré sú podľa posúdenia súdu sporné, teda viesť účastníkov už počas konania k tomu, aby dokázali predvídať rozhodnutie súdu. Ani prípadné porušenie tohto zákonného ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 330 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Ing. J., bývajúceho v K. , zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej R. , so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. G. , advokátom so s ídlom v K. , o určenie , že poistný vzťah trvá a o vzájomnom návrhu žalovnej voči žalobcovi , vedenej na Okresnom súde Košice I po d sp. zn. 16 C 277/2008 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského sú
Právna veta: Z ustanovenia § 788 a nasl. O.z. vyplýva, že uzavretím poistnej zmluvy vzniká záväzkový právny vzťah účastníkov poistnej zmluvy pri poistení. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré určuje základné znaky zmluvného typu poistnej zmluvy. Z tejto úpravy vyplýva, že poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodilá udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. K uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, je treba aspoň dvoch účastníkov, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 1/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu L., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátkou so sídlom v L., proti žalovanému A., a.s. so sídlom v B. vo veci pobočky L., o zaplatenie 79 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 9 C 73/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kraj
Právna veta: Z ustanovení § 101 ods. 1 a § 120 ods. 1 O. s. p. vyplýva procesná povinnosť účastníka konania tvrdiť skutkové okolnosti, z ktorých odvodzuje svoje právo alebo povinnosť protistrany, a procesná povinnosť označiť dôkazy, ktorými chce preukázať pravdivosť ním tvrdených skutočností. Ide o základné povinnosti účastníka sporového konania. Dôkazné bremeno sa chápe v spojitosti s procesnou zodpovednosťou účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia; táto zodpovednosť sa prejaví v jeho procesnom neúspechu. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu, aby rozhodol o veci sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. J., bytom Z. , v dovolacom konaní zastúpená JUDr. P., advokátom, so sídlom v K. , proti odporkyni R. , K. , v dovolacom konaní zastúpená JUDr. G. , advokátom, so sídlom K. , o určenie, že poistný vzťah trvá , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 20 C 19/2010, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 15. mája 2013 sp. zn. 11 Co 61/ 2012,
Meritum určenie poistného vzťahu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7110204618 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7110204618.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne V. H., trvale bytom v H., proti žalovanej Rapid life životná poisťovňa, a. s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, o určenie poistného vzťahu a iné, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 24C/23/2010, o dovolaní žal
Meritum o určenie, že poistný vzťah trvá
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne T. K. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. P. G. , advokátom v K. , proti žalovanej R. , so sídlom v K. , zastúpenej JUDr. G. G. , advokátom v K. , o určenie, že poistný vzťah trvá , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 17 C 20/2010, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30. októbra 2013, sp. zn. 11 Co 299/2012, takto r o z h o d o l : Dovo
MENU