SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207520
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
15.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o pôžičke


Približný počet výsledkov: 477 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o pôžičke
  • zmluva nájdené 178732 krát v 18224 dokumentoch
  • o nájdené 2826446 krát v 65235 dokumentoch
  • pozicka nájdené 5803 krát v 1076 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 314 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 29 dokumentov
Krajské súdy SR 7009 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Kľúčové slová: Slovenská štátna sporiteľna, zmluva o úvere , zmluva o pôžičke, príslušnosť súdov podľa OSP

Zbierka NS 5/1993
R 52/1993
Stanovisko
Právna veta: Spory zo zmlúv o pôžičkách poskytnutých Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred. 1. januárom 1992 podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991 nie sú spormi zo zmlúv o úveroch podľa § 9 ods. 3 písm. b/ pod nn/ Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 519/1991 Zb.). Na ich prejednanie v prvom stupni sú príslušné okresné (obvodné) súdy podľa § 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a nie krajské súdy (Mestský súd v Bratislave).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a čl. 9 ods. 1 písm a/ rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke príslušnosti súdov v sporoch zo zmlúv o pôžičkách poskytovaných Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred 1. januárom 1992. V rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne J. P., bývajúcej v N., proti žalovaným 1/ S. T., bývajúcemu v N., 2/ M. H., bývajúcemu v N., obom zastúpeným S. s.r.o., so sídlom v Č., o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 11 C 124/2006, o dovolaní žalovaných 1/, 2/ .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 78/20 10 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ L. F., bývajúceho v Š., a 2/ H. F., bývajúcej v Š., zastúpených Mgr. D . Š., advokátkou v Š., proti žalovanému T. H., bývajúcemu V. , zastúpenému L., so sídlom vo Z ., o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie zániku záložného práva , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 23C 215/2007 , o dovolan í žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajsk ého súdu v Trnave zo 4. .
Právna veta: Výrok rozhodnutia odôvodnil okrem iného tým, že sa zaoberal základnými znakmi zmluvy o výpožičke podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a základnými znakmi zmluvy o pôžičke. Konštatoval, že pri porovnaní základných znakov zmluvy o pôžičke so zisteným skutkovým stavom zastáva názor, že predmetné plnenia sa podľa obsahu zmluvy realizovali na základe zmluvy o pôžičke, nakoľko sú z predmetu zmluvy naplnené znaky zmluvy podľa § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka, aj napriek tomu, že zmluva je označená ako zmluva o výpožičke. Žalobca prenechal dlžníkovi rezivo na voľné nakladanie, čo znamená nakla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 45 /2015 Slove nske j re publiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd S lo ve nske j rep ub lik y v se ná te zlo že no m z predsed níčk y se ná tu JUDr. Jaro sla vy F úro vej a č le no v se nátu Mgr. Petra Me lic hera a JUDr. Ele ny Ková čo vej , v prá vnej vec i ža lobc u: COM I, spol. s r.o. , C ho tča nská 2, 091 01 S tropko v, IČO : 31 734 286, práv ne zastúpen ého : JUDr. Iv o Babjak , adv ok át so síd lo m So vietsk yc h hrd ino v .
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZ, čas splnenia dlhu, zmluva o pôžičke

Zbierka NS 6/2004
R 91/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom (opätovne ako vo svojom prvšom rozsudku) zamietol návrh navrhovateľov 1/, 2/ a uložil im povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania. Po vykonanom dokazovaní vzal za preukázané, že navrhovatelia, na základe ústnej dohody, poskytli odporcovi pôžičku v celkovej sume 175 000,- Sk, a to na dvakrát, t. j. sumu 75 000,- Sk dňa 27. apríla 1994 a sumu 100 000,- Sk dňa 12. mája 1994. Túto skutočnosť zistil zo záznamu v peňažnom denníku odporcu o vložení týchto súm v uvedených dátumoch .
Právna veta: Právo na rovnosť v konaní je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasťou práva na spravodlivý súdny proces, a prejavuje sa vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. Rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní bližšie charakterizuje § 18 O.s.p., podľa ktorého účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Táto zásada sa premieta aj v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 232 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M UDr. M. Š., bývajúce ho v S., proti žalovan ým 1/ H. K. , bývajúcej v M. , t.č. V. , 2/ Ing. Ľ. P. , 3/ Ing. H. P. , obom bývajúcim v B. , zastúpen ým JUDr. L. P., advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmlúv , vedenej n a Okresnom súde M artin pod sp. z n. 10 C 48 /200 8, o dovolaní žalo van ých 2/, 3 / proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. septembra 201 .
Kľúčové slová: vznik zmluvy o pôžičke, odovzdanie penazí

Právna veta: Zmluva o pôžičke je v zmysle § 657 Občianskeho zákonníka tzv. reálnym kontraktom, to znamená, že k jej uzavretiu sa vyžaduje, aby veriteľ aj skutočne odovzdal predmet pôžičky dlžníkovi. Ak sa tak nestane, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo preto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej poskytnutiu – odovzdaniu peňazí. Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ. Dovolací súd dáva do pozo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v D. , proti žalovanému F. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému L. , so sídlom v B. , o zaplatenie 2 655,51 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8 C 313/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 14. mája 2014 sp. zn. 7 Co 50/2014, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: Zmyslom odkladu exekúcie je zabrániť nepriaznivým dôsledkom exekúcie, a to jednak na návrh povinného podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku alebo podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku aj bez návrhu v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ing. M. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. E. L. , advokátkou so sídlom v K. , proti povinným 1/ V. L. , bývajúcemu v B. , 2/ R. L. , bývajúcej v B. , 3/ A. L. , bývajúcej v B. , zastúpeným advokátom Mgr. K. H. , N. , o vymoženie istiny 484 800 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II, pod sp. zn. 55 Er 1765/2009 , o do volaní povinných 1/ až 3/ proti uzneseniu .
Kľúčové slová: záložné právo, absolútna neplatnosť právneho úkonu, darovacia zmluva

Zbierka NS 2/2006
R 20/2006
Rozsudok
Právna veta: Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úko­ nom.

Úryvok z textu:
... darovacej zmluvy nebolo darovanie bytu žalovanému, ale prechod bytu do vlastníctva žalovaného na úhradu jeho pohľadávky zo zmluvy o pôžičke, teda dojednanie o tzv. prepadnom zálohu. Darovacia zmluva dohodnutá s takýmto účelom odporuje ustanoveniu § 151a ... Predmetný byt vo vyššie uvedenom zmluvnom vzťahu teda vystupuje ako záloh zabezpečujúci splnenie záväzku tretej osoby zo zmluvy o pôžičke. K realizácii uvedeného zabezpečovacieho inštitútu v prípade nesplnenia záväzku tretej osoby malo dôjsť tak, že vlast­ .
Právna veta: Zákonnému pojmu "vymáhateľná pohľadávka" zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní.

Úryvok z textu:
... 241 ods. 2 písm. d) O. s. p.]. Namietal, že v konaní nebolo sporné, že otcovi žalovaných poskytol, na základe zmluvy o pôžičke zo dna 8. januára 1996, sumu 375 000 Sk s tým, že dlžník túto pôžičku vráti do 8. apríla 1996 .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ

Zbierka NS 3/2002
R 42/2002
Rozsudok
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
... a pošle zvyšok, t. j. 350 Sk; právny predchodca navrhovateľa túto povinnosť splnil aj v prípade dohody s odporcom. Táto zmluva o pôžičke bola uzavretá podľa ustanovení § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neskôr došlo k zmene zákona č. 92/1991 Zb. o .
Právna veta: Poskytnutie pôžičky jedného subjektu inému nezakladá zdroj príjmu jednému z nich, pretože nejde o činnosť, z ktorej by veriteľ mohol mať vždy zisk. Pokiaľ by z poskytnutej pôžičky mal veriteľ zisk, napr. vo forme dohodnutých úrokov, potom by išlo o zdroj príjmu, ktorý by bol zdaniteľný podľa zákona č. 286/1992 Zb.. Zisk pritom nemusí byť v peniazoch, musí však ísť o zisk, ktorý na daňové účely musí byť v konečnom dôsledku vo finančnom vyjadrení, aby bol podkladom pre základ dane.

Úryvok z textu:
... podlá jej obsahu a úmyslu jej účastníkov, na daný konkrétny prípad, podlá ust. § 266 Obchodného zákonníka. Ak účastníci uzatvorili zmluvu o pôžičke podlá Občianskeho zákonníka, mohli, ale nemuseli, dohodnúť úroky podlá § 658 tohto zákona. Zákon neurčuje v tomto ustanovení dohodnúť povinne .
Merito Námietky
Kľúčové slová: zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz, zmenka, námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, zmenkové konanie

Zbierka NS 7/2010
R 22/2010
Rozsudok
Právna veta: Námietky sú síce formou obrany proti zmenkovému platobnému rozkazu, nie sú však opravným prostriedkom vzmysle štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Konanie o námietkach je konaním na súde prvého stupňa, ktorého konečným výsledkom je až rozhodnutie súdu o námietkach.

Úryvok z textu:
... tomto postupe tkvie koncentračná zásada platná v zmenkovom práve. Ak žalovaná vzniesla námietku proti zmenkovému platobnému rozkazu ohľadne neplatnosti revolvingovej zmluvy o pôžičke lebo ju nepodpísala, pričom v tejto námietke nespochybnila platnosť zmenky ani výšku zmenkovej sumy , nemohli už súdy na neskôr podanú .
Kľúčové slová: dovolanie podané v prospech obvineného, nesprávnosť právnych úvah, výrok o vine, dôvody dovolania

Zbierka NS 4/2013
R 49/2013
Uznesenie
Právna veta: I. Nesprávnosť právnych úvah uvedených v odôvodnení dovolaním napadnutého rozsudku nie je dôvodom na konštatovanie splnenia dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., ak skutková veta výroku o vine zodpovedá podľa hodnotenia dovolacieho súdu použitej právnej kvalifikácii. II. Správnosť zisteného skutku v zmysle § 371 ods.1 písm. i/ Tr. por. časť vety za bodkočiarkou nemožno konštatovať, ak si okolnosti uvedené v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku navzájom odporujú. Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je v takom prípade splnený, ak niektorá z od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . o. v sume 34.384,73 eur (1.035.874,40 Sk) vzniknutú na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 22.12.2000, škoda vo výške 34.384,73 eur (1.035.874,40 ... Š. ako veriteľom -fyzickou osobou a spoločnosťou S. s. r. o., ak o dlžníkom uzatvorená Zmluva o pôžičke vo výške 34.384,73 eur (1.035.874,40 Sk) za účelom zabezpečenia podnikateľských potrieb spoločnosti ... ním ako fyzicko u osobou -veriteľom a spoločnosťou S., s. r. o., ako dlžníkom uzatvorená Zmluva o pôžičke v o výške 152.873,74 eur (4.605.474,40 Sk) a dň a 22 .
Kľúčové slová: právny režim príslušenstva, úroky z omeškania, hlavná vec, príslušenstvo veci

Zbierka NS 5/2013
R 57/2013
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ bola pohľadávka žalobcovi právoplatne priznaná v adhéznom konaní (§ 287 a 288 Trestného poriadku) ako náhrada škody, nemožno v občianskom súdnom konaní jej príslušenstvo posudzovať podľa iného právneho režimu.

Úryvok z textu:
... ia neposkytli dostatočný podklad pre záver, že žalobca mal príležitosť uzavrieť zmluvu o pôžičke aj s iným subjektom za rovnakých podmienok ako so žalovaným a zo zmluvy o pôžičke uzavretej so žalovaným 13. 11. 2001 nebolo možné vychádzať (pre jej ... že žalovaný vedel, že požičané pro striedky nevráti. Aj táto skutočnosť podporuje záver o neplatnosti (vyššie uvedenej) zmluvy o pôžičke, preto nároky, ktoré zostali predmetom konania nie sú nárokmi zo zmluvy, resp. z bezdôvodného obohatenia, ale nárokmi .
Kľúčové slová: princíp spravodlivého procesu, trestné konanie , konanie proti ušlemu, opätovné prejednanie veci podľa trestného poriadku

Zbierka NS 3/2010
R 21/2010
Uznesenie
Právna veta: I. Charakteristickou črtou konania proti ušlému je to, že orgánom činným v trestnom konaní, resp. súdu nie je obvinený k dispozícii, a to z dôvodu jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky, alebo vzhľadom na to, že jeho pobyt nie je týmto orgánom známy. Ide o osobitný spôsob konania proti osobe, ktorú nemožno postaviť pred súd, pretože sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva. II. Konanie proti ušlému, ktoré do značnej miery obmedzuje princípy spravodlivého procesu, preto musí byť vykonané iba na základe ústavnej zásady vyslovenej v čl. 48 ods. 2 Ústavy S ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že obžalovaný poprel, že by sa dopustil trestného činu podvodu. Poškodení mu v skutočnosti žiadne peniaze neodovzdali a pokiaľ podpisovali zmluvy o pôžičke, išlo o zmluvy fingované. MUDr. T. ho žiadal o investovanie peň azí v zahraničí, čo aj urobil a peniaze ... mu vrátil s navýšením, preto ho znovu požiadal o rovnakú transakciu a spísali zmluvu o pôžičke, hoci o pôžičku nešlo. Pokiaľ poš kodení trvali na tom, že išlo o skutočné pôžičky, odvolateľ vyslovil pochybnosti, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.