Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o predaji podniku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 180

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

69 dokumentov
1209 dokumentov
1 dokument
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ je návrh na delegáciu veci z dôvodu vhodnosti odôvodňovaný tým, že prikázanie veci inému súdu tej istej inštancie je v súlade požiadavkou hospodárnosti konania, treba maž na zreteli objektívnu hospodárnosť civilného sporového konania ako celku, nie subjektívnu (osobnú) hospodárnosť procesného postupu strany sporu, ktorá navrhuje delegovanie veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/3/2019 1006202499 7. marca 2019 JUDr. Darina Ličková ECLI:SK:NSSR:2019:1006202499.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, správca úpadcu: IDEA NOVA, s. r. o. „v konkurze", Novozámocká 224, 949 26 Nitra, IČO: 36 533 769, zastúpený: Michalko Legal Counsel & Co., s. r. o
Právna veta: Ustanovenie § 477 ObZ má kogentný charakter, čo vylučuje možnosť, aby sa zmluvné strany dohodli odchylne od tejto úpravy, alebo aby jeho použitie vylúčili. Tu treba zdôrazniť, že z ust. § 476 ods. 1 ObZ vyplýva, že podstatnou časťou tejto typovej zmluvy je záväzok kupujúceho prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a pokiaľ by sa zmluvné strany dohodli, že niektoré záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom na kupujúceho neprechádzajú, zmluva o predaji podniku by nebola platne uzavretá. Dňom účinnosti zmluvy o predaji podniku ex lege na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/28/2020 4117223195 24. septembra 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4117223195.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: VEMEX ENERGO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 936/5, Bratislava, IČO: 35 853 441, zast.: JUDr. Alena Arbetová, advokátkou so sídlom Holíč, Námestie Sv. Martina č. 3A, proti žalovanému: ZOBORTRANS EU, s. r. o.,
Kľúčové slová: prechod záväzkuzmluva o predaji podniku
R 38/2007
Právna veta: Zmluva o predaji podniku zakladá záväzkový vzťah súkromno- právnej povahy, ktorého subjekty (predávajúci a kupujúci) majú rovnoprávne postavenie. Na jej základe prechádzajú záväzky vzniknuté len zo záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú obchodnú povahu; neprechádzajú však záväzky verejnoprávnej povahy, ako je platenie daní či poistného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra vydal dňa 22. apríla 2002 poverenie na vykonanie exekúcie na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov č. 1/1999, vydaným dňa 4. januára 1999 oprávnenou, na vymoženie 379 538,- Sk s prísl. od povinného v prospech oprávnenej. Súdny exekútor na to vydal a povinnému doručil upovedomenie o začatí exekúcie dňa 22. júla 2002. Povinný dňa 2. augusta 2002 podal proti upovedomeniu o začatí exekúcie námietky, ktorých predmetom mali byť skutočnosti, smerujúce k zastaveniu exekúcie, lebo p
Meritum Dane
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu o odvolaní musí obsahovať odôvodnenie, ak sa ním nevyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu. V odôvodnení sa musí odvolací orgán vyporiadať so všetkými námietkami uvedenými v odvolaní (§ 48 ods. 6 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.). Len samotný odkaz na protokol o kontrole nemôže nahradiť odôvodnenie rozhodnutia podľa § 30 ods. 7 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 26. januára 1996 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v P. z 24. novembra 1994, ktorým bol žalobcovi predpísaný rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zda- ňovacie obdobie január až apríl 1994 v sume 1,074 055 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca poukázal na to, že vo veci nebol riadne a dostatočne zistený skutkový sta
Právna veta: Z neexistujúceho pracovnoprávneho vzťahu nemôžu prejsť na nadobúdateľa podniku ako kupujúceho žiadne práva ani povinnosti, preto na neho nemohla prejsť povinnosť vrátiť poskytnutú dávku garančného poistenia po vyhlásení konkurzu. Skutočnosť, že podľa § 476 a nasledujúcich Obchodného zákonníka došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy o predaji podniku, ak v čase jej uzavretia už nebol poistenec v pracovnoprávnom vzťahu s predávajúcim (ako zamestnávateľom), nemá na vznik tejto povinnosti kupujúceho vplyv.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 12. januára 2011, podľa § 250j ods. 2 písm. a) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej z 9. septembra 2010, ako aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Z. z 27. júla 2010 a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Žalovaná preskúmavaným rozhodnutím z 9. septembra 2010 potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Z. z 27. júla 2010 , ktorým podľa § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom po
Právna veta: Podľa § 22 ods. 7 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku sa základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty. Základ dane sa nemôže znížiť o záväzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho. Najvyšší súd dospel k záveru, že ust. § 22 ods. 7 zákona o DPH, upravujúce základ dane pri dodaní tovaru a služby sa vzťahuje iba na prípady, kedy došlo v zmysle zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu L. P., s.r.o., so sídlom v B., právne zastúpeného JUDr. R. D., advokátom v B., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Nová ulica č. 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Právna veta: S poukazom na citované ustanovenie zákona je potrebné konštatovať, že v tomto prípade nie je možné na vec použiť ustanovenie § 85kb os. 1 zákona č. 222/2004 Z.z., keďže z obsahu rozhodnutia správcu dane ani z obsahu administratívneho spisu nevyplynulo, že by žalobca bol zdaniteľnou osobou, ktorá v čase podania oznámenia, t.j. ku dňu 17.03.2013, podnikala spoločne s inou zdaniteľnou osobou. Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že oznámenie žalobcu mal žalovaný posúdiť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom v čase podania oznámenia žalobcom (t.j. v znení ku dňu 17.03.2013). V žiad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd v Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: KING Trans, s.r.o., so sídlom Tulská 3274/32 , Banská Bystrica, právne zastúpený: Advokátska kancelária Kováčik Legal, s.r.o., so sídlom Radlinského 1729, Dolný Kubín , proti žalovanému: Daňový úrad
Právna veta: Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje. Ručenie však nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dlžníka a záväzok je splniteľný ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ( § 311 ods.1, ods.2 Obchod. zák.). V zmysle citovaných ustanovení špecifickým predmetom nepeňažného vkladu spoločníka je podnik alebo jeho časť. Na spoločnosť pri vklade podniku alebo jeho časti prechádzajú nielen práva, ale aj záväzky (napr. z úverovej zmluvy). Na prechod záväzkov sa použijú ustanovenia upravujúce zmluvu o predaji podniku ( § 476 až § 488) podľa ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo 10 9/2010 Slovenskej republiky 5Obo/110/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s., B.C. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. L.P. , H.Z. , zastúpenému advokátom JUDr. J.M. , J.Z. , o zaplatenie z 12. j úla 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -295 a na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. a ugusta 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -342 , takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej B
Právna veta: z § 480 Obchodného zákonníka vyplýva, že práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho a za takýto treba kvalifikovať aj prechod práv a povinností týkajúci sa sociálneho zabezpečenia zamestnancov podniku, upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Podľa žalovanej na kupujúceho záväzok doplatiť za predávajúceho poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ako aj penále, v súvislosti s úhradou dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v zmysle § 19 ods. 1 zákona a záväzky súvisi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu O.E., s.r.o., K., proti žalovanej S.P. – Ú., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 13. mája 2004, č. 422-229-GC-04/2004, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19. apríla 2007, č.k. 2Sp/8/2004-63 , takto r o z h o d o l : Najvyšší s
MENU