Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o spotrebiteľskom úvere

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

144 dokumentov
36186 dokumentov
18 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu predstavuje materiálny predpoklad exekúcie, conditio sine qua non začatia a priebehu exekučného konania. Ak exekučný súd v ktoromkoľvek štádiu konania (na návrh aj bez návrhu) zistí, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, sa dosiaľ nestalo vykonateľným, exekúciu musí zastaviť. Tento dôvod zastavenia exekúcie sa vzťahuje iba na prípady, ak rozhodnutie vôbec nenadobudlo vykonateľnosť, čo môže exekučný súd zistiť najskôr v štádiu vydávania poverenia, ale prakticky je to možné v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania (viď Števček M., Ficová S. a kol., Exekučný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 167/20 13 Slovenskej republiky 5CoE 42/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej M. G. , bývajúcej v B. , o vymoženie 885,46 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 8 Er 114/2009, o odvolaní
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ zákona č. 129/2010 Z.z. je potrebné interpretovať tak, že zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí nevyhnutne obsahovať číselné vyjadrenie každej jednotlivej zložky anuitnej splátky (t. j. istiny, úrokov a iných poplatkov). Takáto interpretácia uvedeného ustanovenia zodpovedá účelu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. Apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (ďalej len „Smernica“), právnym záverom uvedeným v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15, Home Credit Slovakia, a.s. proti C. K. z 9 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/236/2020 Identifikačné číslo spisu: 7816201381 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7816201381.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právny poriadok Slovenskej republiky považuje zmluvu o spotrebiteľskom úvere za právny úkon, ktorým sa veriteľ (dodávateľ) zaväzuje poskytnúť dlžníkovi (spotrebiteľovi) peňažné prostriedky v jeho prospech do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. 13.1. Podľa § 9 ods. 2 písm. f/ zákona č. 129/2010 Z. z. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. 13.2. V zmysle § 11 ods. 1 písm. b/ zákona č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/120/2021 Identifikačné číslo spisu: 8517203655 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8517203655.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. Q., bývajúceho v A.. XXX, proti žalovanej Všeobecnej úverovej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluva o úvere je konsenzuálny kontrakt, čo znamená, že na jej vznik stačí dohoda strán o podstatných náležitostiach zmluvy (§ 497 Obchodného zákonníka) a nie je potrebné faktické poskytnutie peňažných prostriedkov. Konkrétne je pre vznik zmluvy o úvere potrebná, okrem riadneho určenia zmluvných strán, dohoda o určení sumy (limitu), do ktorej budú peňažné prostriedky poskytnuté, záväzok veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky a záväzok dlžníka vrátiť poskytnuté prostriedky a zaplatiť úroky. Ak absentuje ktorákoľvek z nich, úverová zmluva nevznikne. Špecifické náležitosti, ktoré mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/212/2021 Identifikačné číslo spisu: 8514203442 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Halušková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8514203442.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a členiek senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z účelu Smernice, právnych záverov vyjadrených v Rozsudku, účelu § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z. z. a čiastkových právnych záverov vyjadrených vyššie dovolací súd uzatvára, že predmetné ustanovenie je potrebné interpretovať tak, že nie je nutné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala okrem doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, aj termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru dokonca v podobe konkrétneho dátumu. Pokiaľ predmetné ustanovenie zákona č. 129/2010 Z. z. hovorí o dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termíne konečnej splatnosti spotrebi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/242/2021 Identifikačné číslo spisu: 3118211385 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3118211385.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: C. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXX/XX- XX, L. K., v konaní za
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Od dodávateľov v zmluvách uzatváraných podľa ZoSÚ nemožno žiadať žiadať, aby v nich uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach (samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky). Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ ZoSÚ uvádza pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia eurokonformného výkladu potrebné dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/113/2018 Identifikačné číslo spisu: 8715210545 Dátum vydania rozhodnutia: 13.06.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8715210545.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom v Piešťan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vzniknutý právny vzťah považoval súd prvej inštancie za vzťah spotrebiteľský a na tento vzťah boli aplikované ustanovenia spotrebiteľského práva. Povaha tohto právneho vzťahu sa nezmenila ani postúpením zmenky. Hoci žalovaný v konaní vyslovene nenamietal neplatnosť zmenky, jej platnosť podrobil súd prvej inštancie skúmaniu, nakoľko princíp, podľa ktorého právo patrí bdelým v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. Poukázal na ust. § 53 ods. 4 OZ, ktoré demonštratívne určuje, čo je možné vyhodnotiť ako neprijat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 18XCdo /355 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C. , s. r. o., so sídlom P. , IČO: X. , právne zastúpeného F. P., s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom G. , IČO: X. , proti žalovan ému : M. K. , nar. X. , bytom Z. , o uplatnenie pohľadávky zo zmenky , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 11 C/491 /20 13, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 25. februára 201 6,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na ust. § 52a ods. 1 OZ, z ktorého vyplýva, že o súbeh spotrebiteľských zmlúv ide v tom prípade, ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv osobitne, pričom podľa ods. 2 cit. § 52a OZ, ak však z povahy zmlúv alebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzatváraní zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/2/2013 Identifikačné číslo spisu: 8012200135 Dátum vydania rozhodnutia: 23.01.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8012200135.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolaciemu súdu nedá záverom neupriamiť pozornosť na znenie článku I bod 4 zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, v súlade s ktorým sa touto zmluvou zabezpečujú okrem pohľadávok z úverovej zmluvy podľa bodu 1 článku I aj pohľadávky, ktoré v budúcnosti vzniknú veriteľovi voči dlžníkom z titulu poskytnutia ďalšieho akéhokoľvek úveru podľa úverovej zmluvy, ktorá môže byť uzavretá medzi veriteľom a dlžníkmi v budúcnosti, za podmienky, že ako najvyššia hodnota istiny, od ktorej sa zabezpečujú pohľadávky podľa tohto článku, sa určuje výškou predmetu zabezpečenia úveru. V súvislosti s týmto č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/258/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky: D. s.r.o., so sídlom Š., IČO: X., zastúpenej Mgr. V., advokátom, so sídlom U., N., proti odporkyni: Správa katastra Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. SNP 118, za účasti: I., bytom D., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Význam vyslovenia konkrétnej neprijateľnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve vo výroku rozsudku nie je totiž iba v tom, aby dodávateľa „donútil“ k náprave tohto stavu, ale aj v preventívnom pôsobení na ďalších dodávateľov, ktorí by mienili rovnaké alebo obdobné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách použiť. V preskúmavanej veci konajúce súdy vychádzali zo záveru, že v danom prípade žalobca uplatňuje voči žalovanému plnenie vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy a teda, že ide o právny vzťah, na ktorý treba aplikovať normy spotrebiteľského práva, že zmluvná podmienka uvedená v hl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Home Credit Slovakia, a.s ., so sídlom v Piešťanoch, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 126 , proti žalovanému C. , bývajúcemu v Z. o zaplatenie 862,81 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 13 C 302/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kraj
MENU