Nájdené rozsudky pre výraz: Zmluva o sprostredkovaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 234

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

82 dokumentov
1022 dokumentov
10 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 642 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu. Je teda nutné, aby záujemca preukázal, že sprostredkovateľ v jeho záujme vo vzťahu k tretím osobám vôbec konal (a to vo vzťahu priamo k nim alebo vo vzťahu k osobám, o ktorých sa sprostredkovateľ mohol rozumne domnievať, že tieto tretie osoby budú pôsobiť v prospech záujemcu). Vzhľadom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: C. T. S., spol. s r.o., S., zastúpený: JUDr. S. O., advokát, H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/228/12317-75322/2007/992025-r
Právna veta: I. Nárok sprostredkovateľa na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka vzniká jedine vtedy, ak je pričinením sprostredkovateľa uzavretá zmluva medzi záujemcom a treťou osobou, ktorá je predmetom sprostredkovania. Ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy nedôjde, nárok na províziu podľa predmetného ustanovenia nevznikne. II. Ak nárok na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka nevznikne v dôsledku neuzavretia zmluvy, ktorá bola predmetom sprostredkovania, nie je možné na vznik nároku sprostredkovateľa na províziu aplikovať ustanovenie § 646 prvá veta Obchodného zákonníka ani v prípadoch, ked ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/65/2018 1104143790 12. februára 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:1104143790.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Advokátska kancelária Machová s.r.o., so sídlom Sasinkova 886/16, 909 01 Skalica, IČO: 36 864 544, proti žalovanému: VVMZ spol. s r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 393 438, zastúpeného Advokátsko
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v prejednávanej veci správne orgány oboch stupňov správne ustálili, že žalobca mal vo vzťahu k svojmu konateľovi a spoločníkov B. S. postavenie zamestnávateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z., a preto bol povinný z príjmu, ktorý vyplatil B. S. zraziť preddavky na daň a tieto odviesť správcovi dane, hoci mali spolu uzatvorený obchodnoprávny vzťah (zmluvu o sprostredkovaní záujemcov o kúpu nehnuteľnosti). Keďže tak žalobca neučinil, nesplnil si svoju povinnosť uloženú mu zákonom, čím porušil ust. § 35 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200733 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200733.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša, v právnej veci žalobcu DS REALITY GROUP, s.r.o., so sídlom SNP 124/8, Trenčianske Teplice, IČO: 44 548 001, zastúpe
Právna veta: 1. Sprostredkovateľská zmluva je teda zmluva, v ktorej sa jedna strana (sprostredkovateľ) zaväzuje vyvíjať činnosť, ktorá vedie k tomu, aby druhá strana (záujemca) mala príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu, ak činnosťou sprostredkovateľa došlo k uzavretiu zmluvy. 2. Podstatnými obsahovými náležitosťami sprostredkovateľskej zmluvy sú a/ záväzok sprostredkovateľa obstarať záujemcovi príležitosť k uzavretiu zmluvy, b/ záväzok záujemcu poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu, ak bude výsledok dosiahnutý zásluhou spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu JUDr. Ľ. K. , miesto podnikania P., proti žalovanému Š. K. , bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. A. K. , advokátkou v P., o 5 311,02 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 C 62/2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku
Právna veta: 1. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj v konaní orgánov verejnej správy. 2. Daňová kontrola je súčasťou daňového konania. Správca dane je povinný postupovať aj pri daňovej kontrole tak, aby neporušil Ústavou Slovenskej republiky zaručené práva daňovníkov. 3. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v daňovej kontrole chráni formálnou a materiálnou podmienkou § 30a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak správca dane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. arch. O. T., bytom B., zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Daňovom úrade Bratislava V takto r o z h o d o l : Právo Ing. arch. O. T. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní pred Daňovým úradom
Právna veta: Žalobcom napádané nedoručenie protokolu o výsledku daňovej kontroly a nedoručenie výzvy na jeho prerokovanie so žalobcom tvrdeným následkom neukončenia daňovej kontroly, nemožno posudzovať len s použitím čisto formálneho výkladu ustanovenia § 46 ods. 8 a ods. 9 písm. a) daňového poriadku. Predovšetkým je potrebné vychádzať z úpravy inštitútu zastupovania daňového subjektu v konaní pred daňovými orgánmi, upraveného v ustanovení § 9 daňového poriadku pre tento účel ako lex specialis. Ustanovenie § 9 ods. 5 citovaného zákona explicitne upravuje určenie momentu účinnosti odvolania plnej moci daňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/32/2015 7014200983 14. 12. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:7014200983.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: MEAT IMPORT s.r.o., Jantárová 30, Košice, IČO: 44 833 555, právne
Právna veta: Samotná skutočnosť, že spoločnosť C&C GROUP s.r.o. má sprostredkovateľskú činnosť zapísanú aj v obchodnom registri, nepostačuje bez doloženia relevantných dôkazov osvedčujúcich reálne vykonanie sprostredkovania na vyslovenie záveru o vecnej súvislosti (účelnosti) vynaložených výdavkov vo forme odmien a provízií a dôvodnosti uhradenia fakturovaných súm (vrátane DPH) za služby. Nemohol teda vzniknúť nárok ani na zahrnutie sporných súm do základu dane, ani na vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu DPH. Neuznanie dodatočne doložených dokladov týkajúcich sa oprávnenia na konanie pána Y. v záujme a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/99/2014 6014200150 14. 12. 2016 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2016:6014200150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnych veciach žalobcu: Lekáreň EUROPEA, s.r.o., Na troskách 25, 974 01 Bans
Právna veta: V zmysle ustanovení § 46, § 47 a § 48 postup pri doručovaní písomností sa mení podľa toho, či ide o zásielku doručovanú do vlastných rúk alebo nie do vlastných rúk a tiež podľa toho, či sa zásielka doručuje osobe fyzickej alebo osobe právnickej. V danom prípade súd prvého stupňa odvolaním napadnutý rozsudok doručoval poštou, pričom išlo o rozhodnutie, ktoré bolo potrebné doručiť do vlastných rúk a išlo o rozsudok, ktorý sa doručoval advokátovi. Z uvedeného vyplýva, že pri doručovaní tejto zásielky poštou bolo potrebné postupovať podľa ustanovenia § 48 O.s.p. Teda túto zásielku poštový d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: E., bytom M., X., zast. J., advokátom, so sídlom N. proti žalovanému: P., so sídlom H., X., zast. J., A., X., o zaplatenie 85 185,50 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 13. novem
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti poukazuje už na dlhodobo uplatňovanú súdnu prax, že viazanosť súdu prvého stupňa právnym názorom odvolacieho súdu v zmysle § 264 ods. 1 Tr. por. znamená povinnosť rešpektovať závery, ktoré učinil odvolací súd v otázkach hmotného a procesného práva. V prípade hmotného práva viazanosť súdu prvého stupňa právnym názorom odvolacieho súdu by spočívala v tom, že správne zistený skutočný stav veci vykazuje znak konkrétneho trestného činu, resp. že zistený skutok trestným činom nie je. Ak nie je skutočný stav veci správne zistený a ak má odvolací súd za to, že je tomu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. Š. a spol. pre spolupáchateľstvo pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej len Tr. zák.) na neverejnom zasadnutí 31. mája 2011 v Bratislave o odvolaní obžalovaných M.. Š., G. B. a krajského prokurátora v Košiciach proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 8. februára 2 010, sp. zn. 3 T
MENU