SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o úvere


Približný počet výsledkov: 2413 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o úvere
  • zmluva nájdené 177553 krát v 18122 dokumentoch
  • o nájdené 2805146 krát v 64686 dokumentoch
  • uver nájdené 22103 krát v 3686 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1179 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 62 dokumentov
Krajské súdy SR 33944 dokumentov


Právna veta: V preskúmavanej veci bolo plnomocenstvo ako jednostranný právny úkon spísané priamo v zmluve o úvere bez ďalšej prezentácie prípadného zmluvného vzťahu medzi advokátom a klientom a z obsahu celého kontextu zmluvy o úvere a jej podpisovania nebolo zrejmé, akú vôľu mienil dlžník podpísaním zmluvy prejaviť. Súd sa stotožnil s posúdením veci odporcom, že formulácia v splnomocnení, že zástupca uzavrie v mene dlžníka záložnú zmluvu k nehnuteľnostiam, ktoré v čase uzatvorenia záložnej zmluvy sú vo vlastníctve dlžníka, bez bližšieho označenia nehnuteľností, ktoré sa majú stať predmetom zálohu, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/43 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci navrhovateľa: P. , s.r.o. , IČO: X. , P., proti odpor covi : Správa katastra Čadca , Ľ. Podjavorinskej č. 2576, Čadca , za účasti Š. G. , bytom U. , o preskúmanie záko nnosti rozhodnutia odporcu č. V-342/ .
Právna veta: Platný právny úkon podľa § 37 Občianskeho zákonníka je, že k prejavu vôle došlo slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s možným plnením. Sloboda a vážnosť sú základné náležitosti vôle. Sloboda vôle vychádza z podmienok utvárania vôle konajúceho subjektu. Vôľa bez jej prejavu nie je poznateľná. Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. existuje, avšak v inej kvalite než to ukazuje prejav. Zrozumiteľnosť právneho úkonu značí, že jeho adresát je objektívne schopný pochopiť výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu. Právny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o. , IČO: 35 807 598, s o sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, proti odporcovi: Správa katastra Humenné , so sídlom Štefánikova č. 18, Humenné , za účasti A. , naposledy bytom P., .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na vyššie citované ustanovenia kategoricky priznal úverovej zmluve povahu spotrebiteľskej zmluvy, odvolávajúc sa na ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého môžu byť spotrebiteľskými zmluvami všetky pomenované aj nepomenované zmluvy bez ohľadu na to, podľa ktorého zákona boli uzavreté, keďže pre kvalifikáciu zmluvy ako zmluvy spotrebiteľskej je podstatné, aby išlo o zmluvu, ktorá sa uzaviera vo viacerých prípadoch v rovnakej podobe, uzaviera sa medzi podnikateľom, vykonávajúcim svoju podnikateľskú činnosť a spotrebi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a jv y š š í s ú d 6 S žo / 358 /2 0 0 9 S lo v en s k ej r ep u b l ik y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky : D. s.r.o., so sídlom Š. , IČO : X. , zastúpenej Mgr. V. , advokátom , so sídlom Ul. Č. proti odpor kyni : Správa katastra Trnava , so sídlom Vajans kého ul. 2, Trnava, za účasti : V. , bytom .
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho však interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Z napadnutých rozhodnutí vyplýva názor súdov, podľa ktorého „spotrebiteľský charakter“ zmluvy o úvere predurčuje aplikáciu ustanovení Občianskeho zákonníka nielen na ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, ale aj na posúdenie premlčania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. , v právnej veci žalobcu G. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného H. , so sídlom v B. , proti žalovanému T. , bývajúcemu v P., o zaplatenie 8/2012, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Kraj ského súdu v Trenčíne z 20. marca 2014 sp. zn. 19 Co 203/2012 a .
Kľúčové slová: zmluva o úvere, účinky vyhlásenia konkurzu, úverová zmluva

Zbierka NS 5/1999
R 102/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak úverová zmluva určuje, že veriteľ poskytuje peňažné prostriedky dlžníkovi na kúpu konkrétnej nehnuteľnosti, dlžník môže požiadať veriteľa, aby poskytnutý úver zaplatil priamo na účet predávajúceho. Dlžník nemôže v konaní o vrátenie takto poskytnutých peňažných prostriedkov úspešne namietať, že veriteľ mu peňažné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti neposkytol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 12. mája 1998 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 3 722 966,30 Sk s 19-percentným úrokom od 18. marca 1997 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 150 104 Sk. Konanie v časti o zaplatenie 29 644,44 Sk a úrokov z omeškania do 17. marca 1997 zastavil, pretože žalobca vzal v tejto časti návrh späť a žalovaný so späťvzatím súhlasil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že po vykonanom dokazovaní zistil, že na základe úverovej zmluvy č. 2321-45231-136 zo dňa 20. júla 1993 .
Kľúčové slová: Slovenská štátna sporiteľna, zmluva o úvere , zmluva o pôžičke, príslušnosť súdov podľa OSP

Zbierka NS 5/1993
R 52/1993
Stanovisko
Právna veta: Spory zo zmlúv o pôžičkách poskytnutých Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred. 1. januárom 1992 podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991 nie sú spormi zo zmlúv o úveroch podľa § 9 ods. 3 písm. b/ pod nn/ Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 519/1991 Zb.). Na ich prejednanie v prvom stupni sú príslušné okresné (obvodné) súdy podľa § 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a nie krajské súdy (Mestský súd v Bratislave).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a čl. 9 ods. 1 písm a/ rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke príslušnosti súdov v sporoch zo zmlúv o pôžičkách poskytovaných Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred 1. januárom 1992. V rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej .
Kľúčové slová: lehota splatnosti dlhu, ručiteľský záväzok, zmluva o úvere , ručenie podľa Obchodného zákonníka, ručiteľ

Zbierka NS 3/2000
R 50/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak dlžník nevrátil veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky zo zmluvy o úvere v dohodnutej lehote a následne došlo medzi nimi k zmene zmluvy v lehote splatnosti dlhu, takáto zmena zmluvy nemá vplyv na obsah ručiteľského záväzku, pretože nedošlo k zániku záväzku dlžníka, ktorý ručenie zabezpečuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uložil odporcovi I., II. a III. povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 421 020 Sk s 18,5%-ným úrokom od 3. mája 1997 do zaplatenia, 60 364 Sk úrok z omeškania a 59 252 Sk náhrady trov konania s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných odporcov. V odôvodnení sa konštatuje, že z úverovej zmluvy č. 2153498-179/68 zo dňa 23. septembra 1993 súd zistil, že navrhovateľ a odporca I. uzavreli zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru v sume 3 795 111 Sk na .
Právna veta: V danej veci sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 8 931,52 Eur ako náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi, keď v pozícii ručiteľa splnil záväzok zo zmluvy o úvere za žalovaného, ktorý ako dlžník záväzok veriteľa neuspokojil. Krajský súd (rovnako aj okresný súd) právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považoval za občianskoprávny vzťah. Následne aj premlčanie tohto nároku posudzoval podľa ustanovení o premlčaní upravených v § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dovolací súd sa s takýmto právnym posúdením veci nestotožňuje. Ručiteľský záv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/4/2012 8109223908 27.03.2013 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2013:8109223908.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. Františkom Komkom, advokátom so sídlom v Prešove, Hlavná 27, proti žalovanému S. U. bývajúcemu v S., o zaplatenie 8 931,52 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prešov pod .
Právna veta: Aj v prípade, že spotrebiteľ nevyužije právnu možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 230 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B.B. , IČO: X. zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ému D. K.K. , o vymoženie 1 614,29 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 9 Er 2443 /201 0, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčín e z 15 . júla 2011 sp.zn. 8 CoE 1 34 /2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávnenej .
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí C-40/08 vo veci Asturcom Telecomunicaciones SL. v. Christina Rodríguez Nogueira vyslovil, že nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným účastníkom zmluvy, ako aj to, že vnútroštátny súd má aj bez návrhu posudzovať nekalú povahu zmluvnej podmienky. Smernica sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, musí hneď, ako sa oboznámi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 9/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou V., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej Z. R., bývajúcej v L., o vymoženie 1 028,80 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 6 Er 152/2012, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 30. novembra 2012 sp. zn. 19 CoE 190/2012, takto rozhodol: .
Merito 2 767,67 eur s prísl.
... účinnom ku dňu uzavretia zmluvy o úvere tzv. absolútnym obchodom, a preto bez ohľadu na povahu účastníkov zmluvy o úvere je potrebné pri posudzovaní tohto právneho vzťahu vychádzať aj z ustanovení Obchodného zákonníka o zmluve o úvere §497 a nasledujúce. Ustanovenia ... To znamená, že doba trvania zmluvy pri jej vzniku je časovo ohraničená. V súčasnej právnej úprave zmluvy o úvere absentuje explicitná úprava konečného okamihu povinnosti dlžníka platiť úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, v § 502 ods .
Merito určenie neplatnosti právneho úkonu
... plniť celú pohľadávku vyplývajúcu z predmetnej zmluvy. Odvolací súd ďalej uviedol, že žalobca nepreukázal existenciu dojednania zákazu previesť pohľadávku zo zmluvy o úvere na inú osobu. Zákaz nevyplýva priamo z textu písomnej zmluvy a ani z iných listín predložených v konaní. Za dohodu .
Merito 159 693,99 eur s prísl.
... , že sa v danom prípade jednalo o obchodnoprávny vzťah plniaci potreby podnikateľov, zo systému zmlúv, ktoré boli prepojené. Keďže prvá zmluva (o úvere) bola obchodnoprávna, tak všetky nasledujúce zmluvy vzhľadom na ich povahu boli obchodnoprávne. 36. V duplike žalobca zotrval na svojich skorších .
Merito vymoženie 996 eur s prísl.
... obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Súd prvej inštancie skonštatoval, že sa na zmluvu o úvere vzťahuje zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Nakoľko zmluva o úvere bola uzavretá medzi oprávnenou v postavení veriteľa, ktorý má v predmete svojej činnosti poskytovanie ... Ústavy SR. V tejto súvislosti odvolací súd zdôraznil, že je úlohou vnútroštátneho súdu určiť, či sa má podmienka zmluvy o úvere považovať za nekalú v zmysle čl. 3 a 4 Smernice 93/13/EHS a v prípade kladnej odpovede vyvodiť .
Merito 307 962,43 eur s prísl.
... súd nesprávne aplikoval na rozhodovanú vec ustanovenia Obchodného zákonníka o ručení. 15.1. Predovšetkým odvolací súd poukazuje na to, že zmluva o úvere predstavuje absolútny obchod v zmysle ustanovenia § 261 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia .
Merito 15 569,47 eur s prísl.
... subjekt zriadený zákonom, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoju bytovú politiku zákonom upravenými nástrojmi, medzi ktoré patrí aj zmluva o úvere. Jeho činnosť nemá atribúty podnikateľskej činnosti podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, nevykonáva činnosť za účelom ... za zvýhodnených, zákonom regulovaných podmienok, uzavrieť. Dovolací súd dospel k záveru, že na takto zákonom regulované zmluvy o úvere sa uvedená smernica nevzťahuje a nemožno z nej vychádzať pri výklade pojmu dodávateľa vo vzťahu k ŠFRB. .
Merito určovacej žalobe
... splatenia. 15.3/ Podľa čl. 10 ods. 2 písm. i/ Smernice zmluva o úvere zrozumiteľne a stručne uvádza v prípade amortizácie istiny na základe zmluvy o úvere s dobou určitou právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ... v praxi všeobecných súdov Slovenskej republiky vyskytujú (resp. vyskytovali - viď ďalej) pochybnosti o tom, či text „zmluva o úvere zrozumiteľne a stručne uvádza výšku, počet a frekvenciu splátok spotrebiteľa a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať .
Merito vymoženie 1 463,87 eur s prísl.
... exekúcie na základe rozhodcovského rozsudku označeného v žiadosti súdneho exekútora. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená zmluva o úvere, ktorú treba považovať za spotrebiteľskú zmluvu, kde oprávnená je dodávateľom a povinná spotrebiteľom. Súčasťou predmetnej spotrebiteľskej zmluvy bola rozhodcovská doložka .
Merito vymoženie 716,99 eur s prísl.
... exekúcie. Vychádzal zo zistenia, že oprávnená ako veriteľ a povinný ako dlžník uzavreli dňa 24. apríla 2004 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bol aj text splnomocnenia, ktorým povinný splnomocnil advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ... zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Poukázal na to, že zmluva o úvere medzi účastníkmi bola spísaná na formulárovom tlačive, ktorého súčasťou bolo splnomocnenie už obsahujúce meno splnomocnenca. Z uvedeného .
Právna veta: Obligatórne prerušenie konania na účely podania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie upravuje aj Civilný sporový poriadok, a to v ustanovení § 162 ods. 1 písm. c/, podľa ktorého súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, t. j. podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodný článok 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). Podľa § 438 ods. 1 CSP je toto ustanovenie možné primerane aplikovať aj v dovolacom konaní.

Úryvok z textu:
... exekúcie. Vychádzal zo zistenia, že oprávnená ako veriteľ a povinný ako dlžník uzavreli dňa 24. apríla 2004 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bol aj text splnomocnenia, ktorým povinný splnomocnil advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ... zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania súdu (ďalej len „Exekučný poriadok“). Poukázal na to, že zmluva o úvere medzi účastníkmi bola spísaná na formulárovom tlačive, ktorého súčasťou bolo splnomocnenie už obsahujúce meno splnomocnenca. Z uvedeného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.