Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984239
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná pokuta


Približný počet výsledkov: 431 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluvná pokuta
  • zmluvny nájdené 26994 krát v 7598 dokumentoch
  • pokuta nájdené 26757 krát v 4394 dokumentochPrávna veta: 1.Účelom zmluvnej pokuty zakotvenej v ustanovení § 544 a 545 Občianskeho zákonníka je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zmluvná pokuta teda predovšetkým predstavuje hrozbu dlžníkovi, že pokiaľ nesplní svoju (najmä) zmluvnú povinnosť, vznikne mu povinnosť poskytnúť pre tento prípad dojednané plnenie t.j. pokutu. Dojednaná zmluvná pokuta má teda v prvom rade čeliť porušeniu povinnosti (funkcia prevenčná) lebo ak bude zabezpečená povinnosť plnená, bola hlavná funkcia zmluvnej pokuty vyčerpaná. Vedľa toho má zmluvná pokuta i funkciu reparačnú (uhradzovaciu), l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v P., proti žalovanému I. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. A. S., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 775 000,- Sk, vedenej na Okresnom súde v Brezne pod sp. zn. 1 C 29/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. Použitie tohto oprávnenia má byť výnimočné už aj preto, že v obchodných záväzkových vzťahoch sa predpokladá určitá miera profesionálnej zdatnosti podnikateľa, ktorá by sa mala prejaviť už pri vstupe do záväzkového vzťahu a pri uzatvára ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 10. marca 2003, č. k. 24 Cb 231/99-145, čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 10 467 069,Sk. Žalobu vo zvyšnej časti (5 662 499,- Sk) zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný bol v omeškaní so zaplatením ceny diela -práce na rekonštrukcii obchodného domu R. po dobu 139 dní. Išlo o zaplatenie faktúry č. 81/89 na 506 844,- Sk splatnej 21. októbra 1998 a faktúry č. 134/98 na 74 524,90 Sk splatnej 23. decembra 1998. Obe čiastky spolu .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Právna úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku (§ 300 až § 302) je len doplnením právnej úpravy tohto inštitútu obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§ 544 a § 545). Zmluvná pokuta patrí k zabezpečovacím prostriedkom záväzkového práva. Je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti (napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu D. Š., bývajúceho v L., podnikajúceho pod obchodným menom D. Š. s miestom podnikania v L., zastúpeného JUDr. A. M., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému M. L., so sídlom Mestského úradu v L., zastúpeného JUDr. R. H., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie zmluvnej pokuty, vedenej na Okresnom .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Je zhodného názoru, že vzhľadom na charakter zmluvnou pokutou zabezpečenej zmluvnej povinnosti, nie je možné uložiť povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu formou opakujúcich sa plnení do budúcna. Výška zmluvnej pokuty je síce závislá od doby, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, ale zmluvnú pokutu nemožno priznať ako opakujúce sa plnenie v zmysle § 154 ods. 2 O.s.p.; o opakujúce sa plnenie ide totiž vtedy, keď plnenie je vymedzené určením jednotlivých, opakujúcich sa a v budúcnosti splatných dávok (napr. výživné, renta), o ktorý prípad však v prejednávanej veci nejde.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu R. P. , bývajúceho v T. , proti žalovanému I. Ľ. , bývajúcemu v N. , o zaplatenie zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 10 Ro 144/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Sl ovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Nové Zámky z 26. mája 2010 č.k. 10 Ro 144/2010 -20, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky z r .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Primárnym predpokladom vzniku nároku na zmluvnú pokutu je platná dohoda medzi zmluvnými stranami. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká veriteľovi, ak dlţník poruší zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou . Najčastejším pochybením v súdnej praxi je výklad a aplikácia ustanovenia § 537 ods. 2 Obch. zák., z ktorého sa spravidla mylne vyvodzuje, ţe objednávateľ má povinnosť prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia uţívaniu diela. Ak tak neurobí, dostane sa do omeškania a v prípade dojednania zmluvnej pokuty vzniká povinnosť ju platiť. Takýto výklad je nesprávny a nemá opo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdo/ 6/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, z 22. novemb ra 2010 pod č. VI/2 Pz 491/10 - 6, proti rozsudku Okresného súdu v Senici z 9. decembra 2008 č. k. 8Cb 5/2005 – 318, okrem výroku .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda. Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad nesplnenia zmluvnej povinnosti vôbec, ako aj pre prípad porušenia akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti. Nie je rozhodujúce, ako zmluvné strany označia svoju dohodu, prípadne, či použijú priamo termín „zmluvná pokuta“, ale rozhodujúci je obsah ich d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava , z 30. júla 2009 pod č. VI/2 Pz 97/09 -8, proti rozsudku Okresného súdu v Brezne z 23. januára 2008 č. k. 5Cb 12/2004 -173 vo výroku, ktorým bola odporcovi uložená povinnosť z aplatiť navrhovateľovi sumu 649. 321, – Sk s 0,05% úrokom z omeškan ia denne, počítaný m zo sumy 137 252, – Sk od 29 . .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa označenia zmluvy a ani podľa jej obsahu a zmyslu nejde o kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. OZ a ani o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovenia § 50a OZ. Podľa § 588 OZ z kúpnej zmluvy (prípadne zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) vznikne kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Povinnosť do dohodnutej doby uzavrieť zmluvu, vzniká zásadne iba zo zmluvy o budúcej zmluve označovanej tiež ako zmluva predbežná (§ 50a ods. 1 OZ). V posudzovanej veci medzi žalobcami a žalovaným nevznikol žiaden taký právny vzťah, z ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ J. I., bývajúcej v B. , 2/ J. I., bývajúceho v M. , proti žalovanému C. , spol. s r. o. so sídlom v B. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Z. D. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 3 319,39 Eur (100 000 ,-- Sk) s príslušenstvom , vedenej .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: "V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností (§ 93 ods. 4 O.s.p.). Podľa ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov, urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.\ V predmetnej veci vedľajší účastník vstúpil do konania z vlastného podnetu, a to písomným oznámením o vstupe vedľajšieho účastníka, do konania. Poki ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uzavretím zmlúv o pripojení, neuhrádzal navrhovateľovi faktúry za poskytované služby a vznik la mu aj povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Výrok uvedeného rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o zmluvnej pokute 995,82 €, napadlo ZDRUŽENIE odvolaním. Krajský súd v Prešove uznesením z 19. apríla 2012 sp. zn .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Od času nadobudnutia právoplatnosti správneho rozhodnutia platí prezumpcia zákonnosti a správnosti tohto rozhodnutia a to až do času, kedy o jeho prípadnej nezákonnosti nerozhodne pre tento prípad zákonom stanovený orgán, čím je zaistený princíp právnej istoty v oblasti rozhodovacej činnosti štátnych orgánov. Podľa názoru odvolacieho súdu sa súdom povolený odkladný účinok žaloby podanej na súde vzťahuje na právny stav založený napadnutým správnym rozhodnutím so všetkými právnymi konzekvenciami, a nie teda iba na exekučnú vykonateľnosť. Je zrejmé, že s pojmom „vykonateľnosti“ len ako „exekučne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosti štátnych orgánov. Zastával právny názor, že samotná vykonateľnosť rozhodnutia protimonopolného úradu sa vzťahovala len na výrok o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, pretože nie je možné v ykonať výrok správneho orgánu o tom, že konanie účastníkov správneho konania je dohodou obmedzujúcou súťaž .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Z hľadiska legislatívno-technického bol v § 238 O.s.p. zvolený taký spôsob vyjadrenia prípustnosti dovolania proti rozsudku odvolacieho súdu, so zreteľom na ktorý je zrejmé, že ustanovenie § 238 ods. 5 O.s.p. je [špeciálnym (v zmysle konkrétnejším)] ustanovením, ktorého aplikácia má v zmysle právneho princípu „lex specialis derogat legi generali“ prednosť pred (všeobecnejšími) ustanoveniami § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky tento vzájomný vzťah uvedených ustanovení zákona už vyjadril vo viacerých rozhodnutiach (viď napríklad rozhodnutie z 26. januára 2006 sp. zn. 3 Cdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veciach a tým absolútnej neplatnosti všetkých zmluvných dojednaní žalobcu o zmluvnej pokute pre obdobné prípady. Súčasne poukázal na zmätočnosť odôvodnenia rozhodnutia súdu, keď uvádza, že zmluvná pokuta plní funkciu paušalizovanej náhrady škody a v zapätí konštatuje, ... zmluvnú podmienku je treba označiť také dojednanie o zmluvnej pokute, kde “neprimeranosť sankcie sa prejavuje osobitne v spojení s časovým aspektom, keďže spotrebiteľ je viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty bez ohľadu na to, či dôjde k .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: 1. Naostatok požiadavka, aby zmluvy o prevode nehnuteľného majetku, okrem členov predstavenstva, podpisovali aj všetci členovia dozornej rady , je neprípustným vnútorným obmedzením právomoci predstavenstva. 2. Dohoda o budúcej zmluve musí obsahovať všetky nevyhnutné obsahové a formálne náležitosti budúcej zmluvy a ako právny úkon musí tiež vyhovovať všeobecným náležitostiam právnych úkonov stanoveným v ustanoveniach § 34 a nasl. Obč. zák. Medzi významné požiadavky dohody o budúcej zmluve teda patria náležitosti vôle a jej prejavu. Náležitostí prejavu vôle sú zrozumiteľnosť, určitosť a v nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcovi 1/ 10 000 000,- Sk titulom zmluvnej pokuty. Tak isto nahradil vyhlásenia vôle žalovaného vo vzťahu k žalobcovi 2/ a rozhodol o jeho povinnosti zaplatiť žalobcovi 2/ zmluvnú pokutu 10 000 000,- Sk. Žalovanému naostatok uložil povinnosť ... dohodnutej doby neuzavrel kúpne zmluvy, porušil svoju zmluvnú povinnosť, s ktorým porušením účastníci spojili vznik povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu. Vzájomnú žalobu na určenie neplatností zmlúv o budúcich zmluvách súd prvého stupňa zamietol majúc za to, že .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: 1. Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede, a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii; príčinnú súvislosť treba vždy preukázať. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a následku a túto nemožno ri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvnej pokuty . Bolo teda potrebné usúdiť, či nevydanie rozhodnutia stavebn ým úradom v zákonom ustanovenej lehote ako príčina mala priamo (bezprostredne) za následok vznik škody spočívajúcej v zaplatení zmluvnej pokuty. V danom prípade vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu ... a za následok zaplatenie zmluvnej pokuty , je preto porušenie zmluvnej povinnosti žalobcom vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu. Keďže v zmluve išlo o jedinú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, t áto skutočnosť .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 9/2018
R 81/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca musí sa od neho odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). Samozrejme, že sa v takýchto prípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 450.000,- eur spolu spríslušenstvom, ako sumu zodpovedajúcu nároku na zľavu z ceny diela, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a zmluvnú pokutu. Písomným podaním zo dňa 5. novembra 2010 si žalovaný uplatnil voči žalobcovi vzájomnú žalobu na zaplatenie sumy 91.149,64 .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Zbierka NS 4/2010
R 33/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , procesný úkon
Právna veta: Za zmenu žaloby treba považovať aj procesný úkon, ktorým žalobca, hoci požaduje rovnaké plnenie, tak následne činí na základe iných skutkových okolností, než tých, ktoré uviedol v žalobe.

Úryvok z textu:
... žalobca od zmluvy odstúpil a dôvodne uplatnil voči žalovanému zmluvnú pokutu. Okolnosť, že v podanej žalobe z 27. decembra 1999 žalobca zmluvnú pokutu uplatňoval na inom skutkovom základe a zmluvnú pokutu pre nezaplatenie nájomného uplatnil až v podaní zo 6 ... pochybností v žalobe z 27. decembra 1999 zmluvnú pokutu neuplatňoval na tom skutkovom základe, že žalovaný riadne a včas nezaplatil fakturované nájomné. V takto podanej žalobe zmluvná pokuta bola výslovne uplatnená iba na tom skutkovom základe, .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Zmluvu o pripojení (§ 43 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, resp. § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických telekomunikáciách), ktorou sa podnik zaviazal fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, poskytovať alebo sprístupniť verejnú telekomunikačnú službu, treba považovať za spotrebiteľskú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 52 až 54 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia všeobecných podmienok prijatých podnikom, ktoré sa na základe prejavov vôle oboch zmluvných strán stali súčasťou tejto spotrebiteľskej zmluvy a v neprospech spotrebiteľa sa odchýlili od právnej úpravy danej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 331,94 €. Preto popri nároku na zaplatenie ceny za poskytnuté služ by súd žalobcovi pri znal i nárok na zmluvnú pokutu. Súd prvého stup ňa vznesenú námietku premlčania zo strany žalovaného vyhodnotil v zmysle záväzného právneho názoru odvolacieho súdu ako ... zo dňa 8. januára 2004, splatnou 27. januára 2004 a fak túry č. X. splatnou 8. februára 2004 , ako aj zmluvnej pokuty . Základnou otázkou pre právne posúdenie veci bolo, vzhľadom k vznesenej námietke premlčania zo stra ny žalovaného, posúdiť, či v .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 7/2017
R 63/2017
Uznesenie
Kľúčové slová: konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty, incidenčné konanie, popretie pohľadávky
Právna veta: V súvislosti s otázkou predmetu incidenčného konania najvyšší súd poukazuje na nález ústavného súdu z 11. 09. 2014, č. k. II. ÚS 409/2013-49, zo záverov ktorého vychádzali pri svojom rozhodovaní v predmetnej veci okresný a aj krajský súd. V zmysle záverov ústavného súdu uvedených v predmetnom náleze je predovšetkým úlohou správcu, nie súdu konajúceho v incidenčnom konaní preskúmať prihlásené pohľadávky a podľa svojich zistení ich poprieť alebo nie, pričom nedostatok popretia má za následok ich uznanie a tým aj účasť na uspokojovaní v konkurze. Úlohou incidenčného konania nie je potom opätovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvnej pokuty podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 30. 12. 2006, - pohľadávky prihlásenej prihláškou pohľadávky por. č. 7 zo dňa 22. 02. 2013 v sume 150 310,67 eur titulom zmluvnej pokuty ... zmluvnej pokuty podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 25. 08. 2008, - pohľadávky prihlásenej prihláškou pohľadávky por. č. 9 zo dňa 22. 02. 2013 v sume 28 843,09 eur titulom zmluvnej pokuty .
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.