Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1011465
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61064
USSR: 34079
NSČR: 116851
NSSČR: 63024
USČR: 76371
EUR-LEX (sk): 11500
EUR-LEX (cz): 11538
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416715
Krajské súdy (ČR): 39416
Posledná aktualizácia
25.06.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná pokuta


Približný počet výsledkov: 437 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluvná pokuta
  • zmluvny nájdené 27485 krát v 7735 dokumentoch
  • pokuta nájdené 27642 krát v 4486 dokumentochPrávna veta: 1.Účelom zmluvnej pokuty zakotvenej v ustanovení § 544 a 545 Občianskeho zákonníka je donútiť dlžníka hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zmluvná pokuta teda predovšetkým predstavuje hrozbu dlžníkovi, že pokiaľ nesplní svoju (najmä) zmluvnú povinnosť, vznikne mu povinnosť poskytnúť pre tento prípad dojednané plnenie t.j. pokutu. Dojednaná zmluvná pokuta má teda v prvom rade čeliť porušeniu povinnosti (funkcia prevenčná) lebo ak bude zabezpečená povinnosť plnená, bola hlavná funkcia zmluvnej pokuty vyčerpaná. Vedľa toho má zmluvná pokuta i funkciu reparačnú (uhradzovaciu), l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v P., proti žalovanému I. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. A. S., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 775 000,- Sk, vedenej na Okresnom súde v Brezne pod sp. zn. 1 C 29/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z .
Právna veta: Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 10. marca 2003, č. k. 24 Cb 231/99-145, čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 10 467 069,Sk. Žalobu vo zvyšnej časti (5 662 499,- Sk) zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný bol v omeškaní so zaplatením ceny diela -práce na rekonštrukcii obchodného domu R. po dobu 139 dní. Išlo o zaplatenie faktúry č. 81/89 na 506 844,- Sk splatnej 21. októbra 1998 a faktúry č. 134/98 na 74 524,90 Sk splatnej 23. decembra 1998. Obe čiastky spolu .
Právna veta: Právna úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku (§ 300 až § 302) je len doplnením právnej úpravy tohto inštitútu obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§ 544 a § 545). Zmluvná pokuta patrí k zabezpečovacím prostriedkom záväzkového práva. Je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti (napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu D. Š., bývajúceho v L., podnikajúceho pod obchodným menom D. Š. s miestom podnikania v L., zastúpeného JUDr. A. M., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému M. L., so sídlom Mestského úradu v L., zastúpeného JUDr. R. H., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie zmluvnej pokuty, vedenej na Okresnom .
Právna veta: Je zhodného názoru, že vzhľadom na charakter zmluvnou pokutou zabezpečenej zmluvnej povinnosti, nie je možné uložiť povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu formou opakujúcich sa plnení do budúcna. Výška zmluvnej pokuty je síce závislá od doby, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, ale zmluvnú pokutu nemožno priznať ako opakujúce sa plnenie v zmysle § 154 ods. 2 O.s.p.; o opakujúce sa plnenie ide totiž vtedy, keď plnenie je vymedzené určením jednotlivých, opakujúcich sa a v budúcnosti splatných dávok (napr. výživné, renta), o ktorý prípad však v prejednávanej veci nejde.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu R. P. , bývajúceho v T. , proti žalovanému I. Ľ. , bývajúcemu v N. , o zaplatenie zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 10 Ro 144/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Sl ovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Nové Zámky z 26. mája 2010 č.k. 10 Ro 144/2010 -20, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky z r .
Právna veta: Primárnym predpokladom vzniku nároku na zmluvnú pokutu je platná dohoda medzi zmluvnými stranami. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká veriteľovi, ak dlţník poruší zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou . Najčastejším pochybením v súdnej praxi je výklad a aplikácia ustanovenia § 537 ods. 2 Obch. zák., z ktorého sa spravidla mylne vyvodzuje, ţe objednávateľ má povinnosť prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia uţívaniu diela. Ak tak neurobí, dostane sa do omeškania a v prípade dojednania zmluvnej pokuty vzniká povinnosť ju platiť. Takýto výklad je nesprávny a nemá opo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdo/ 6/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, z 22. novemb ra 2010 pod č. VI/2 Pz 491/10 - 6, proti rozsudku Okresného súdu v Senici z 9. decembra 2008 č. k. 8Cb 5/2005 – 318, okrem výroku .
Právna veta: Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda. Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad nesplnenia zmluvnej povinnosti vôbec, ako aj pre prípad porušenia akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti. Nie je rozhodujúce, ako zmluvné strany označia svoju dohodu, prípadne, či použijú priamo termín „zmluvná pokuta“, ale rozhodujúci je obsah ich d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava , z 30. júla 2009 pod č. VI/2 Pz 97/09 -8, proti rozsudku Okresného súdu v Brezne z 23. januára 2008 č. k. 5Cb 12/2004 -173 vo výroku, ktorým bola odporcovi uložená povinnosť z aplatiť navrhovateľovi sumu 649. 321, – Sk s 0,05% úrokom z omeškan ia denne, počítaný m zo sumy 137 252, – Sk od 29 . .
Právna veta: Podľa označenia zmluvy a ani podľa jej obsahu a zmyslu nejde o kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. OZ a ani o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovenia § 50a OZ. Podľa § 588 OZ z kúpnej zmluvy (prípadne zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) vznikne kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Povinnosť do dohodnutej doby uzavrieť zmluvu, vzniká zásadne iba zo zmluvy o budúcej zmluve označovanej tiež ako zmluva predbežná (§ 50a ods. 1 OZ). V posudzovanej veci medzi žalobcami a žalovaným nevznikol žiaden taký právny vzťah, z ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ J. I., bývajúcej v B. , 2/ J. I., bývajúceho v M. , proti žalovanému C. , spol. s r. o. so sídlom v B. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Z. D. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 3 319,39 Eur (100 000 ,-- Sk) s príslušenstvom , vedenej .
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... činnosti štátnych orgánov. Zastával právny názor, že samotná vykonateľnosť rozhodnutia protimonopolného úradu sa vzťahovala len na výrok o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, pretože nie je možné v ykonať výrok správneho orgánu o tom, že konanie účastníkov správneho konania je dohodou obmedzujúcou súťaž .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... uzavretím zmlúv o pripojení, neuhrádzal navrhovateľovi faktúry za poskytované služby a vznik la mu aj povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Výrok uvedeného rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o zmluvnej pokute 995,82 €, napadlo ZDRUŽENIE odvolaním. Krajský súd v Prešove uznesením z 19. apríla 2012 sp. zn .
Merito Dovolanie
Právna veta: Pokiaľ výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v § 238 ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... veciach a tým absolútnej neplatnosti všetkých zmluvných dojednaní žalobcu o zmluvnej pokute pre obdobné prípady. Súčasne poukázal na zmätočnosť odôvodnenia rozhodnutia súdu, keď uvádza, že zmluvná pokuta plní funkciu paušalizovanej náhrady škody a v zapätí konštatuje, ... zmluvnú podmienku je treba označiť také dojednanie o zmluvnej pokute, kde “neprimeranosť sankcie sa prejavuje osobitne v spojení s časovým aspektom, keďže spotrebiteľ je viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty bez ohľadu na to, či dôjde k .
Právna veta: Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržať nielen pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka). Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o prevode jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodržať nielen v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... žalobcovi 1/ 10 000 000,- Sk titulom zmluvnej pokuty. Tak isto nahradil vyhlásenia vôle žalovaného vo vzťahu k žalobcovi 2/ a rozhodol o jeho povinnosti zaplatiť žalobcovi 2/ zmluvnú pokutu 10 000 000,- Sk. Žalovanému naostatok uložil povinnosť ... dohodnutej doby neuzavrel kúpne zmluvy, porušil svoju zmluvnú povinnosť, s ktorým porušením účastníci spojili vznik povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu. Vzájomnú žalobu na určenie neplatností zmlúv o budúcich zmluvách súd prvého stupňa zamietol majúc za to, že .
Právna veta: Medzi škodou vzniknutou žalobcovi zaplatením zmluvnej pokuty podľa zmluvy o budúcej zmluve o dielo uzavretej pre prípad nedodržania termínu uzavretia zmluvy (zriadenia stavby, pre ktoré sa vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu) o dielo a nevydaním rozhodnutia stavebného úradu v zákonnej lehote nie je príčinná súvislosť, zodpovednosť žalovaného za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov preto nie je daná.

Úryvok z textu:
... zmluvnej pokuty . Bolo teda potrebné usúdiť, či nevydanie rozhodnutia stavebn ým úradom v zákonom ustanovenej lehote ako príčina mala priamo (bezprostredne) za následok vznik škody spočívajúcej v zaplatení zmluvnej pokuty. V danom prípade vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu ... a za následok zaplatenie zmluvnej pokuty , je preto porušenie zmluvnej povinnosti žalobcom vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu. Keďže v zmluve išlo o jedinú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, t áto skutočnosť .
Zbierka NS 6/1996
R 59/1996
Uznesenie
Kľúčové slová: neplatenie splátok, leasingová zmluva, predmet leasingu, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Podľa podmienok zmluvy môže byť dôsledkom neplatenia leasingových splátok skončenie zmluvného vzťahu a vznik povinnosti predmet leasingu vrátiť vlastníkovi. Ďalším užívaním predmetu leasingu, ktorý je vo vlastníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy (poškodenie, znehodnotenie užívaním.) Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy žalobcovi, spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a sú dostatočným dôvodom pre to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.

Úryvok z textu:
... č. 1 z 21. 1. 1994. Žalobca preto žalobou,podanou 20. 6. 1994, žiadal zaplatenie nedoplatku leasingových splátok a zmluvnú pokutu, spolu 351 426 Kč a vydanie predmetu leasingu z dôvodu neplnenia dohodnutých podmienok zmluvy o prenájme a splnenie podmienky ... povinnosť zložiť náves do úschovy a to na čas, pokiaľ nebude ukončený základný spor o zaplatenie leasingových splátok a zmluvnej pokuty. Rozhodol tak s odôvodnením, že zo strany žalovaného nie je predpoklad na riadne vyrovnanie dlhu, ako aj obava, že .
Zbierka NS 9/2018
R 81/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, neprípustnosť dovolania
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... 450.000,- eur spolu spríslušenstvom, ako sumu zodpovedajúcu nároku na zľavu z ceny diela, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a zmluvnú pokutu. Písomným podaním zo dňa 5. novembra 2010 si žalovaný uplatnil voči žalobcovi vzájomnú žalobu na zaplatenie sumy 91.149,64 .
Zbierka NS 4/2010
R 33/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: procesný úkon, zmena návrhu na začatie konania
Právna veta: Za zmenu žaloby treba považovať aj procesný úkon, ktorým žalobca, hoci požaduje rovnaké plnenie, tak následne činí na základe iných skutkových okolností, než tých, ktoré uviedol v žalobe.

Úryvok z textu:
... žalobca od zmluvy odstúpil a dôvodne uplatnil voči žalovanému zmluvnú pokutu. Okolnosť, že v podanej žalobe z 27. decembra 1999 žalobca zmluvnú pokutu uplatňoval na inom skutkovom základe a zmluvnú pokutu pre nezaplatenie nájomného uplatnil až v podaní zo 6 ... pochybností v žalobe z 27. decembra 1999 zmluvnú pokutu neuplatňoval na tom skutkovom základe, že žalovaný riadne a včas nezaplatil fakturované nájomné. V takto podanej žalobe zmluvná pokuta bola výslovne uplatnená iba na tom skutkovom základe, .
Právna veta: Železnice Slovenskej republiky nie sú štátnym podnikom, ale ide o osobitný subjekt zriadený zákonom, ktorý má postavenie obstarávateľa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Ak tento subjekt uzavrie zmluvu bez splnenia podmienok uvedených v zákone č. 263/1993 Z. z., je takáto zmluva neplatná.

Úryvok z textu:
... . Listom zo dňa 31. augusta 1998 reagoval žalovaný na výzvy žalobcu na plnenie, pričom v liste priznal nárok žalovaného na zmluvnú pokutu v zmysle dodatku č. 1 ku zmluve zo dňa 26. novembra 1996. Listom zo dňa 2. novembra 1999 zaslal žalovaný .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.