Nájdené rozsudky pre výraz: zmysel žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
933 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/101/2017 1211201622 27. februára 2020 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2020:1211201622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H., trvalým pobytom v O., zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Fulecom, so sídlom v Bratislave, Živnostenská ul. č.2, proti žalovanému 1/ O.i, trvalým pobytom v O. 2/ Z., trvalým pobytom v O. XX, obaja zastúpení JUDr. S
Právna veta: Odvolací súd zo spisu zisťuje, že pohľadávky žalobcu voči úpadcovi sú pohľadávkami proti podstate. Žalobca si tieto pohľadávky, z ktorých časť mu bola zaplatená, prihlásil v súlade s § 31 ods. 5 ZKV prihláškou. S poukazom na zistené skutočnosti je potrebné sa zamerať na vyriešenie otázky, či prihlásením pohľadávok proti podstate u správcu konkurznej podstaty dochádza k spočívaniu plynutia premlčacej lehoty. Spočívaním premlčacích lehôt pritom rozumieme taký stav neplynutia lehôt, kedy z dôvodu uplatnenia subjektívneho práva u príslušného orgánu (typicky súd, alebo rozhodcovský súd) premlčacia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenské republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu: S. E. , a. s., skrátene S., a. s., U. , IČO: X. , proti žalovanej: JUDr. D. V. , K. , správkyňa konkurznej podstaty P. V. -O. D. Z. K. , D. "v konkurze", Ž. , IČO: X. , o určenie pohľadávky proti podstate vo výške 20 668,45 Eur , na odvolanie žalo
Právna veta: Žaloba o určenie, že dlžníkov právny úkon je voči veriteľovi neúčinný, môže byť úspešná len vtedy, ak bola podaná voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon urobený.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na okresnom súde 19. decembra 1995 domáhal voči žalovaným, aby bolo určené, že zmluva o prevode nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3129, kat. úz. R. S. ako parcela č. 2730/22 - zast. plocha o výmere 1.372 m2, č. 2730/24 - zast. plocha o výmere 4 414 m2 a pare. č. 2730/28 - zast. plocha o výmere 572 m2 zo dňa 25. augusta 1994, uzavretá medzi žalovanými v 1. až 3. rade a žalovanou v 4. rade a kúpna zmluva zo 6. októbra 1994, ktorou žalovaná v 4. rade predal
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZčas splnenia dlhuzmluva o pôžičke
R 91/2004
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom (opätovne ako vo svojom prvšom rozsudku) zamietol návrh navrhovateľov 1/, 2/ a uložil im povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania. Po vykonanom dokazovaní vzal za preukázané, že navrhovatelia, na základe ústnej dohody, poskytli odporcovi pôžičku v celkovej sume 175 000,- Sk, a to na dvakrát, t. j. sumu 75 000,- Sk dňa 27. apríla 1994 a sumu 100 000,- Sk dňa 12. mája 1994. Túto skutočnosť zistil zo záznamu v peňažnom denníku odporcu o vložení týchto súm v uvedený
Právna veta: Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (ods. 3). Rozsah preskúmavacej činnosti súdov je daný tzv. generálnou klauzulou, v zmysle ktorej preskúmaniu súdom v správnom súdnictve podliehajú v zásade všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktorými sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: LICITOR group, a.s., so sídlom Tajovského č. 5, Žilina, zast . advokátskou kanceláriou Kubinec & partners, s.r.o., so sídlom na Nám. SNP č. 17, Banská Bystrica, proti žalovan ej: Správa katastra Banská Bystrica, Ul. Československej armády č. 7, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovan ej č. Z 1154/2010 , o odvolaní žalobc u proti rozsu
Meritum Vady podania
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania. Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 7C/92/2008-254 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali voči žalovaným pôvodne 1/ až 6/ zaplatenia sumy 99 581,76 eur spoločne a nerozdielne spolu s príslušenstvom titulom získania bezdôvodného obohatenia z absolútne neplatného právneho úkonu, resp. ktorou sa alternatívne domáhali uloženia povinnosti žalovanému 1/ zaplatiť sumu 11.949,81 eur, žalovanému 2/ sumu 19.916,35 eur, žalovanému 3/ sumu 970,72 eur
Právna veta: Pripustenie dovolania odvolacím súdom nie je viazané na návrh účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 28. augusta 1998, č. k. 40 Cb 14/96-184, zakázal žalovanému vydávať knižnú periodickú edíciu pod názvom „Poradca“ a žalobcovi 1) priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a v EPP v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 6 162,- Sk. Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že žalovaný začal začiatkom roku 1996 vy
Právna veta: Žaloba proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu nie je bežným opravným prostriedkom, ktorý je k dispozícii všetkým účastníkom predchádzajúceho správneho konania, čo vyplýva z § 250 ods. 2 O.s.p., ktorý presne definuje, kto môže podať žalobu proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu. Žalobu môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach, resp. s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo (§ 250 ods. 2 O.s.p.). Pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. R. , t.č. v Ú. , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina , odbor opravných prostriedkov, A. Kmeťa 17, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k. OÚ -ZA -OOP1 -2014/022442/Hri zo dňa 25. 08.2014 , v konaní o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/113/2014 -15 zo dňa 20. októbra 2014 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna veta: V zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/288/2019 8116220162 26. augusta 2020 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8116220162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T.. X. P., bývajúcej v L., L. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Vladimírom Milasom, advokátom v Prešove, Masarykova 13, proti žalovanému N.. G. W., bývajúcemu v L., U. XX, zastúpenému JUDr. Martinom Staroňom, advokátom v P
MENU