Nájdené rozsudky pre výraz: zmysel žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
933 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum abstraktnej kontrole
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Ndc/12/2021 1021200583 30.06.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1021200583.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu EuroSpotrebiteľ, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Sládkovičova 1222/73, IČO: 51 428 148, proti žalovanej Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, IČO: 36 631 124, o abstraktnej kontrole, ved
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke
Najvyšší súd 3 Cdo 94/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. H., bývajúceho v B., a 2/ Ing. arch. K. H., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J. H., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému F. M., bývajúcemu v B., o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 11 C 3/2007, o dovolaní žalobkyne 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. decembra 2009 sp. zn. 14 Co 530/2008, takto ro
Meritum o odstránenie neoprávnenej stavby, resp. zriadenie vecného bremena
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba , v právnej veci žalob cov 1/ J. H. , bývajúceho v K. , 2/ M. N. , bývajúcej v K. , 3/ F. F. , bývajúceho v K. , 4/ M. F. , bývajúceho v G. , 5/ M. B. , bývajúcej v K. , 6/ F. T. , bývajúceho v Č. , všetci zastúpen í JUDr. M. H. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ T. ,
Meritum § 246c ods. 1 OSP v spojení s § 104 ods. 1 veta prvá OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Sž i/37 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : A. V., P., zast úpený advokátom JUDr. Dušan Mikuláš, sídlom Nejedlého 12, Bratislava , proti žalovanému: Slovenská informačná služba , Vajnorská 39 , Bratislava, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia riaditeľa Slovenskej informačnej služby zo dňa 16 . októbra 2013 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S/ 297
Meritum o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. F. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. J. T. , advokátom so sídlom v P., proti žalovan ému 1/ G. , so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ L. , a.s. , so sídlom v K. , I ČO: X. , zastúpe nej Prof. JUDr. P. V. , CSc., advokátom so sídlom v K. , 3/ Ú. , so sídlom v R. , IČO: X. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 949/20
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke
Najvyšší súd 3 Cdo 94 /20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. H. , bývajúceho v B. , a 2/ Ing. a rch. K. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. H. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovan ému F. M. , bývajúcemu v B. , o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke , veden ej na Okresnom súde Bratislava IV pod s p. zn. 11 C 3/2007 , o dovolan í žalo bkyne 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. decembra 2009
Meritum o určrenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ N. J., bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. Č. , advokátom v B. , 2/ I. Č. , bývajúceho v L. , 3/ K. B. , bývajúcej v B. , proti žalovaným 1/ Ing. J. S., bývajúc emu v R. , 2/ Ing. E. S., bývajúcej v R. , obaja zastúpení JUDr. J. M. , advokátom v L. , o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 5 C 41/2 004, o dovolaní žalovaných
Meritum ZAISTENIE
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Szak/5/2019 7019200519 25. septembra 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:7019200519.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): P. J. (vek určený lekárskym vyšetrením na 15 až 16 rokov), štátny príslušník Bangladéšskej ľudovej republiky, bez dokladu totožnosti, t. č. umiestnený v I. F. T. Y. H. Y. P. Q. P., O.. A. XXX/
Meritum o zaplatenie 1 958,44 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Ing. J. V. , bývajúci v B. , adresa na doručovanie K. , zastúpený JUDr. J. M. , advokátom v K. , proti žalovanému : O. B. – N. , K. , zastúpený JUDr. R. B. , advokátom v K. , o zaplatenie 1 958,44 € s prísl. , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.zn. 5 C 135/2003, o dovola ní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 15. decembra 2009 sp.zn. 6 Co 271/2009
Meritum sociálne poistenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžsk/26/2017 8016200860 31.07.2018 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2018:8016200860.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: R. G. L., bytom J. Xc/XX, XX-XXX K., Poľská republika, zast. JUDr. Dušano
MENU