Nájdené rozsudky pre výraz: znalecká činnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 157

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

231 dokumentov
1146 dokumentov
12 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Daňový poriadok upravuje otázky odborného posúdenia skutočností, ktoré slúžia ako skutkový základ pre rozhodnutie vo veci samej v § 24 (Dokazovanie) a konkrétnejšie v § 25a ods. 1 a 2 (platí od 1.1.2012), podľa ktorej úpravy „Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane požiadať znalca o vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného stanoviska (ods. 1). Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi otázky. Správca dane je povinný o výpovedi znalca daňový subjekt včas vyrozumieť (ods. 2). Zákon č. 382/200 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: TV LUX, s.r.o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 827 541 zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Konrádovou, Farská 9, 949 01 Nitra proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná č. 63, 974 01 Banská By
Právna veta: Najvyšší súd musí konštatovať, že na spochybnenie prv predloženého odborného stanoviska znalca nepostačuje predloženie ďalšieho stanoviska od iného znalca. V súvislosti s možnosťou hodnoverne spochybniť úkon znaleckej činnosti konajúci senát Najvyššieho súdu poukazuje na svoju staršiu judikatúru, podľa ktorej „pri námietke, že znalecký posudok trpí vadami, Najvyšší súd konštatuje, že aj v tomto prípade sú žalobkyne zaťažené dôkazným bremenom, tzn. že musia preukázať, že znalkyňa namietaným postupom porušila štandardy znaleckej činnosti, a preto znalecký posudok je v súdnom konaní nepouž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. M. , nar. X. , bytom U. , zast.: JUD r. Júliusom Šefčíkom , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie ul. 9. mája č. 15, Trnava, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Pol
Právna veta: Postavenie znaleckých ústavov nie je totožné s postavením znalca či znaleckej organizácie, a to nielen v ponímaní zákona č. 382/2004 Z. z. (pôvodne zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch), ale najmä z hľadiska ustanovení Trestného poriadku. Právna úprava Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 síce nepoznala v rámci znaleckej činnosti pojem znalecká organizácia, ale rozlišovala pojem znalec a ústav. Súčasný Trestný poriadok už dôsledne rozlišuje medzi znaleckými organizáciami a znaleckými ústavmi. Obe právne úpravy však pribratie (znaleckého) ústavu pripúšťajú len v obzvlášť závažných p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tost 3/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 26. januára 2016 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného Ing. F. M. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 , o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Špecializovaného trestnéh
Právna veta: Rozsah činu v zmysle § 294 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. b), resp. § 295 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. a) Trestného zákona sa, v súlade s legálnou definíciou, určuje podľa §§ 125 ods. 1, 126 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona. Rozsah činu je v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku určený cenou veci uvedenej v§ 294 ods. 1 až 3 alebo § 295 ods. 1 alebo 2[v prípade ustanovenia § 295 ods. 2 písm. b) ide o chemickú alebo biologickú zbraň, nie o stavbu alebo prevádzku], s ktorou páchateľ nakladá spôsobom uvedeným vo vyššie označených ustanoveniach. Ide o obvyklú predajnú cenu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) rozsudkom z 9. novembra 2017, sp. zn. 5 Tdo 83/2016, v trestnej veci proti obvinenému O. A. a spol., pre pokračovací zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné, o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti“) a obvineného O. A. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 9. decembra 2015, sp. zn. 4To/63/2015, rozhodol tak, že:
Kľúčové slová: trovy trestného konaniaznalecký posudok odmena za znalecký posudok
R 53/1986
Právna veta: Ak znalecký posudok podal podľa § 110 Tr. por. štátny ústav, môže nárok na odmenu a náhradu trov vynaložených v súvislosti so znaleckým posudkom uplatniť iba štátny ústav, a nie jeho pracovníci, ktorí sa na spracovaní znaleckého posudku podieľali. Súd nemôže priznať odmenu za znalecký posudok štátnemu ústavu len na základe vyúčtovania podaného pracovníkmi, ktorí sa na vypracovaní znaleckého posudku podieľali. V takom prípade môže len upozorniť štátny ústav na nesprávny postup a poučiť ho v zmysle príslušných predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 149 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. septembra 1985 sp. zn. 2 T 11/82, ktorým bola štátnemu ústavu — Klinike psychiatrie Lekárskej fakulty UK v Bratislave určená odmena za znalecký posudok. Z odôvodnenia: V trestnej veci proti odsúdenej J. V. pred rozhodnutím o jej žiadosti o upustenie od výkonu uloženého trestu odňatia slobody (§ 327 ods. 2 Tr. por.) krajský súd požiadal o podanie posudku o duševnom stave od
Kľúčové slová: úvodné podkladyznalcisprávny orgán znalecký posudok
Právna veta: Z uvedených ustanovení pre Najvyšší súd nevyplýva porušenie čl. 2 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky, ak by správny orgán pripustil v správnom konaní znalecký posudok od znalca, ktorého by do tohto konania neustanovil. Naopak, znalecký posudok predložený iným zadávateľom (t.j. Slovenským pozemkovým fondom, ktorý je súčasne aj účastníkom konania - § 6 písm. d/ zák. č. 64/1997 Z.z.) v správnom konaní má rovnakú relevanciu a výpovednú hodnotu ako znalecký posudok, ktorý vyhotovil znalec ustanovený správnym orgánom. Navyše z ustanovenia § 8 ods. 2 zák. č. 64/1997 Z.z. v citovanom znení, ktoré plní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžr 126/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobc u: W. , s adresou X. D. , štátny občan S. amerických , zast.: Nosko & Partners s. r. o., advokátsk e spoločenstvo, IČO: 36 860 107, so sídlom Podjavorinskej č. 2,
Právna veta: Povolenie odkladu exekúcie podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, teda z tzv. sociálneho dôvodu, prichádza do úvahy iba v prípade, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 1. povinný je fyzickou osobou, 2. povinný o odklad exekúcie požiadal, 3. povinný sa bez svojej viny ocitol v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky, 4. povinný sa ocitol v takomto postavení iba prechodne, 5. oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Podmienku uvedenú v bode 3, teda pojem „zvlášť nepriaznivý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. I., spol. s r.o. , Z. , IČO: X. , zast. JUDr. M. P., bytom R. , proti žalovanému: M.. P. , N. , IČO: X. , právne zastúpeného advokátom JUDr. R. A. , L. , o zaplatenie 496 063,81 Eur istiny s príslušenstvom , na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 26. júla 2010 č. k. 15Cb/60/2001 -967, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
Právna veta: Prečin usmrtenia podľa § 149 Tr. zák. predpokladá nedbanlivostné zavinenie vo vzťahu k smrteľnému následku, či už vo forme vedomej alebo nevedomej nedbanlivosti. Tak okresný ako ani krajský súd ustálenú nedbanlivostnú formu zavinenia vo svojich rozhodnutiach bližšie nešpecifikovali. Skutkové zistenia prvostupňového súdu vyjadrené v skutkovej vete rozsudku (zatiaľ sa nedotýkame je úpravy v rozsudku odvolacieho súdu) pri konštatovanej príčinnej súvislosti medzi konaním obvineného a smrťou poškodeného zodpovedajú zavineniu vo forme vedomej nedbanlivosti podľa § 16 písm. a/ Tr. zák. Pri tejt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. mája 2012 v trestnej veci obvineného MUDr. M. Š. pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2T 33/2010, o dovolaní, ktoré podal obvinený MUDr. M. Š., zastúpený obhajcom JUDr. O . Š
Právna veta: Podľa § 220 ods. 2 Tr. por., účinného do 01. januára 2006, súd pri svojom rozhodovaní smie prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli prebraté na hlavnom pojednávaní a opierať sa o dôkazy, ktoré boli vykonané na hlavnom pojednávaní. So zreteľom na zásadu zákonnosti samozrejme musí ísť o dôkazy vykonané zákonným spôsobom. Pokiaľ súd nevykoná niektorý dôkaz na hlavnom pojednávaní v procesnej forme a spôsobom predpísaným Trestným poriadkom, pritom ale niektorú časť svojich skutkových zistení o chybne vykonaný dôkaz opiera, ide o podstatnú chybu konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku s t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. M. a spol., pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 4 písm. a/, ods. 5 písm. b/ Tr. zák. (v znení účinnom do 01. januá- ra 2006) a iné, na neverejnom zasadnutí 17. júna 2008 v Bratislave o odvolaniach krajského prokurátora
Právna veta: Podľa § 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len vyhl.) znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom. Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ods. 1). Z uvedeného je zrejm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., s miestom pobytu ÚVV, C., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad, Pivonková č. 6, Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. ČAS: MU-530- 22/PO-Ž-2008 zo dňa 26.9.2008, o odvolaní tlmočníčky Mgr. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 10Saz 40/2008-26 zo dňa 2.4.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší sú
MENU